ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Skopjediem

Beeconomy

Општина Неготино
СО 6,5 МИЛИОНИ ДЕНАРИ АСФАЛТИРАНИ 5 УЛИЦИ ВО НЕГОТИНО PDF Печати

Во рамките на спроведувањето на Програмата за уредување на градежното земјиште за подрачјето на општина Неготино, а со подобрувањето на временските услови, работници на ГП Гранит врз основа на ангажирањето од локалната самоуправа извршија комплетна реконструкција и асфалтирање на 5 улици или краци на улици на повеќе локации во градот. Притоа, на споменатите улици поставен е асвалт на површина од 9.150 м2, односно асфалтирани се улици во должина од 1.270 метри за што од Буџетот на општина Неготино се издвоени средства во висина од 6.373.751  денари.

Повеќе...
 
Микро проект во општина Неготино: Социјално вклучување на лица со посебни потреби во заедницата PDF Печати
Основна цел на микро проектот е социјално вклучување на лица со пречки во интелектуалниот развој, преку нивно активно и континуирано работно ангажирање. Додадената вредност на овој проект се состои во следно: промовирање на концептот на одржлив локален развој; обезбедување одржливост на животната средина; промовирање на партнерство помеѓу локалната самоуправа, граѓанскиот и деловниот сектор.
Од самиот почеток на проектот во јануари 2012 година, беа спроведени следните активности: набавени се 20 контејнери за прибирање отпад и во соработка со ЕЛС Неготино идентификувани се локации за нивно поставување; ранливите групи беа вклучени во серија обуки и беа интервјуирани и избрани крајните корисници на проектот; беа подготвени и објавени промотивни материјали, ТВ и радио соопштенија.  
Овој микро проект е кофинансиран од страна на БИМ-ФВ Скопје, АДА, МТСП и општина Неготино, а го спроведува Здружението за поддршка на лица со пречки во интелектуалниот развој – Порака во соработка со Рециклажа ДООЕЛ, Неготино.
 
ЗАМЕНИК-МИНИСТЕРОТ КОЊАНОВСКИ СО НАЈАВА ЗА ИЗГРАДБА НА ОТКУПЕН ЦЕНТАР И НОВИ ВИНАРИИ ВО ОПШТИНА НЕГОТИНО PDF Печати

   Имајќи предвид дека општина Неготино важи за претежно земјоделски крај со доминација на површините со лозови насади, но и со застапеност на други култури, се јавува потребата од отворање на капацитет за собирање, складирање и дистрибуција на земјоделските производи. А токму на последната трибина одржана со претставниците на земјоделските здруженија и индивидуалните земјоделци, заменик-министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Зоран Коњановски најави дека на ова подрачје е планирана изградба на нов откупно-дистрибутивен центар, се разбира во соработка и координација на активностите со локалната самоуправа, како и изградба на нови винарии за што од страна на државата на продажба се огласени 20 локации, од кои 5 се веќе продадени. Според Коњановски, зголемениот број на винарски визби на ова подрачје ќе придонесе за создавање поголеми можности за пласман на произведеното грозје, а аналогно на тоа и потенцијаално постигнување повисока откупна цена на предадениот род. Според градоначалникот Трајков, општината ги има преземено сите активности за што е избрана и локација во атарот на с. Црвени Брегови која е со површина од 30 хектари, на која, покрај откупно-дистрибутивниот центар, се планира изградба и на други капацитети од лесната и незагадувачка индустрија.

Повеќе...
 
ПРОГРАМА „ФОРУМИ ВО ЗАЕДНИЦАТА„ - ОГЛАС ЗА КО - МОДЕРАТОР НА ФОРУМИТЕ ВО ОПШТИНА НЕГОТИНО PDF Печати
Оглас за КО-МОДЕРАТОР Општина Неготино
 
ШЕСТ НОВИ ДЕТСКИ ИГРАЛНИ ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ PDF Печати

   Во рамките на програмата за активности на локалната самоуправа во областа на социјалната заштита и родовата еднаквост за 2012 година преку проектот ,, Опремување и функционирање на игрални за деца од предучилишна возраст во руралните средини,, со средства обезбедени од општина Неготино во употреба беа предадени 6 детски игрални. Истите се распоредени во населените места Тимјаник, Пепелиште, Криволак, Тремник, Црвени Брегови и Долни Дисан и во секое од нив во игралните ќе бидат опфатени од 15 до 20 деца при што предност имаат децата кои од септември поаѓаат во деветолетка, а со цел за нивно полесно прилагодување и адаптирање во понатамошното образование. Адаптацијата и опремувањето на детските игрални траеше 3 месеци при што за адаптација и реконструкција, набавка на опрема и дидактички материјали и набавка на техника за потребите на игралните од Буџетот на општина Неготино беа издвоени над 600.000 денари. Селектирани се и 6 воспитувачи кои се одговорни за грижата, престојот и воспитувањето на децата, а од локалната самоуправа се надеваат дека проектот ќе продолжи и во следната година.

Повеќе...
 
ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА НАЦИОНАЛНИОТ ГАСИФИКАЦИОНЕН СИСТЕМ ВО Р. МАКЕДОНИЈА PDF Печати

   ДЕЛНИЦАТА 1 ОД ГАСОВОДОТ ОД КЛЕЧОВЦЕ ДО НЕГОТИНО СО КРАК ДО ТЕРМОЕЛКЕТРИЧНАТА ЦЕНТРАЛА ПРЕТСТАВУВА ДЕЛ ОД КОМПЛЕКСНИОТ ГАСИФИКАЦИОНЕН СИСТЕМ КОЈ ТРЕБА ДА СЕ ВОСПОСТАВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЦЕЛА ДРЖАВА И СО КОЈ ЌЕ СЕ ОВОЗМОЖИ РАЗВОЈ НА ПОСТОЕЧКАТА ГАСНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПЕРИОДОТ 2010-2040-ТА ГОДИНА.  СО ТОА, ПРАКТИЧНО СЕ РЕАЛИЗИРААТ ПРЕПОРАКИТЕ ОД СТРАТЕГИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА ВО МАКЕДОНИЈА КОЈА ГО ДЕФИНИРА ЕНЕРГЕТСКИОТ СЕКТОР ВО ДРЖАВАТА СО ЦЕЛ ОБЕБЗБЕДУВАЊЕ СИГУРНО И КВАЛИТЕТНО СНАБДУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СО ЕНЕРГИЈА.  А ТОКМУ ВО СТРАТЕГИЈАТА ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ СЕ ПОСВЕТУВА НА ПОИНТЕНЗИВНАТА ЗАМЕНА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС- БЕШЕ РЕЧЕНО НА ДЕНЕШНАТА ЈАВНА РАСПРАВА НА КОЈА ПРЕТСТАВНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВАТА ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ И ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ЈА ПРЕЗЕНТИРАА СТУДИЈАТА ЗА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ПРОЕКТОТ ,, НАЦИОНАЛЕН ГАСИФИКАЦИОНЕН СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ДЕЛНИЦАТА ОД КЛЕЧОВЦЕ ДО НЕГОТИНО СО КРАК ДО ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНАТА ЦЕНТРАЛА НЕГОТИНО.

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Следно > Крај >>

Лист 190 од 213