ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Skopjediem

Beeconomy

Општина Неготино
Општина Неготино објави продажба на градежно земјиште PDF Печати
   Општина Неготино објави објава за отуѓување на градежно земјиште во сопственост на РС Македонија по пат на електронско јавно наддавање. Станува збор за продажба на вкупно 9 градежни парцели за различни намени, со различна локација и површина и почетна цена за наддавање по метар квадратен, а сите заинтересирани подетални информации можат да добијат на линкот поставен на крајот од овој текст. Заинтересираните правни и физички лица поднесуваат пријава за учество на јавното наддавање по електронски пат преку информацискиот систем поставен на интернет станицата www.gradezno-zemjiste.mk. Пријавите за учество на јавното наддавање за градежните парцели можат да се достават до 02.09.2019 година, а електронското јавно наддавање ќе се одржи на 04.09.2019 година со почеток од 09,00 часот, ќе трае до 13,00 часот и истото ќе се одвива во времетраење од по 15 минути за сите парцели. Целата процедура за продажба на градежното земјиште ќе ја спроведува комисијата за спроведување на постапките за електронско јавно наддавање при општина Неготино, а објавата е објавена  и на веб-страницата на општина Неготино www.negotino.gov.mk.
Повеќе...
 
Во тек е изградба на тротоар кај СОУ„Св. Кирил и Методиј“ во нашиот град PDF Печати

   Започнати се и интензивно течат градежните работи за изградба на тротоар кај Средното општинско училиште „Св.Кирил и Методиј“. Станува збор за проект кој е финансиран со средства од Буџетот на општина Неготино и со истиот се предвидува изградба и уредување на тротоарот во должина од 160 метри. Во исто време, во координација со локалното комунално претпријатие и со механизација и работна рака обезбедена од ЈП„Комуналец“ се врши расчистување на сметот на постоечкиот тротоар лоциран во самото средно училиште.

Повеќе...
 
Во ООУ„Гоце Делчев“ изградени пешачка патека, скали и паркинг-простор PDF Печати
   Во изминатиот период за времетраењето на летниот распуст во ООУ„Гоце Делчев“ од Неготино беа реализирани повеќе активности и зафати, како на училишната зграда, така и во училишниот двор. Меѓу другото, според зборовите на директорот Петар Мантев, со бекатон коцки на влезот во училиштето изградена е пешачка патека и скали на површина од околу 120 метри квадратни од страна на улицата „ЈНА“ со што се создадени услови за  зголемена безбедноста на учениците при нивното доаѓање на настава. Паралелно, извршена е изградба и на паркинг-простор на предната страна на училиштето на површина од околу 100 метри квадратни со што просторот за паркирање е зголемен за нови 7 возила, со што пак се елиминира можноста за влегување со возила на влезот каде што влегуваат учениците, кои и  во овој случај ќе бидат побезбедни. Мантев информираше  дека финишираат и во секој момент се очекува да завршат градежните работи за уредување на училишниот двор во подрачното училиште во Д.Дисан.
Повеќе...
 
„Потпишан договорот за интервенции за енергетска ефикасност во општинската зграда на општина Неготино”-проект ЕНПОЛ-ЕЕ PDF Печати
   Градоначалникот на општина Неготино, денес 30.07.2019  го потпиша Договорот за реализација на  компонентата,, Интервенции за енергетска ефикасност во општинската зграда на општина Неготино” преку замена на постоечки прозорци и врати со енергетски ефикасни, замена на постоечко осветлување со ЛЕД светилки, поставување на внатрешна изолација на фасадните зидови и замена на постоечки радијатори со нови, за 15 простории и холови на  локалната самоуправа .Ова се активности за подобрување на енергетската ефикасност во рамките на проектот,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина” ЕНПОЛ- ЕЕ,  од програмата за прекугранична соработка  со Грција ,,Interreg-IPA CBC CCI 2014 TC 1615CB 009 за периодот 2014-2020 година каде општина Неготино е партнер 2 во проектот.
    Изведувач на работите е градежната компанија ,,Анол Импекс “ од Скопје и според  потпишаниот договор, времетраењето  на градежните работи е планирано за период од 3 месеци.Согласно Договорот вредноста на оваа компонента  за подобрување  на енергетската ефикасност во општинската зграда изнесува 34.410 Евра без ДДВ, додека севкупната вредност на проектот ЕНПОЛ- ЕЕ е 315.979 Евра. Овие средства се 85 проценти проценти обезбедени од Европската Унија и 15 проценти национално кофинансирање.
 
Повеќе...
 
ПОКАНА ЗА ПОНУДА PDF Печати

Реф. CN1 - SO2.3 - SC031 no.2  05-370/2
Проект,,wa-mbrella,,
Согласно Одлуката од градоначалникот на општина Неготино бр.05-370/1 од  26.07.2019 општина Неготино  по спроведено дополнително истражување на пазарот за потреба од  набавка РАБОТИ   за изведба на главен колектор за отпадни води за поврзување на село Тимјаник со канализациониот систем  во Неготино за проектот ,,wa-mbrella”за проектниот партнер 2 –Општина Неготино за проектот,,Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина” или“Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint” со Aкроним ,,wa-mbrella” согласно Договорот за грант број wa-mbrella - CN1 - SO2.3 - SC031 од 02.04.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The North Republic of Macedonia, достави покани до 5 компании .Покрај тоа  од општина Неготино објавуваме ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ( PRAG 2018-Simplified procedure ) .
Истата е  достапна во проектната канцеларија во општина Неготино –Канцеларија за локален економски развој на 3 спрат во општина Неготино од 8:00-16:00 часот, почнувајќи од 30.07.2019 година.Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена  електронски или по пошта  поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 29.08.2019(четврток )  до 09.00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.Отварањето на понудите е планирано истиот ден до 29.08.2019  ( четврток )  во  10.00 часот во просториите на општина Неготино.

Општина Неготино тендерскaта документација ја доставува за објавување и на страната на Програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Општина Неготино
Контакт 043-361-045

Invitation

List of invited

Повеќе...
 
Добиена согласност за целодневен престој на дечиња во групи во други просторни услови во селата Криволак, Пепелиште и Тремник PDF Печати
  Одговорните во Јавната установа-Општинска детска градинка „Фемо Кулаков“-Неготино информират дека со писмен извештај од Министерството за труд и социјална политика добиено е позитивно мислење и согласност дека се исполнети условите за отпочнување со работа и вршење на дејноста целодневен престој на дечиња во постојните групи во други просторни услови во селата Криволак, Пепелиште и Тремник. Станува збор за целодневно згрижување на деца на возраст од 2 до 6 години во групи кои функционираат во состав на неготинската градинка, а со проектот во Криволак ќе бидат опфатени до 25 деца, во Пепелиште до 25 и во Тремник до 20 деца. Постојните групи во други просторни услови во овие рурални средини со згрижување на деца со целодневен престој ќе започнат од 2-ри септември, оваа година. За овозможување на стартот на овој проект, во изминатиот период беа реализирани повеќе активности со цел за подобрување на условите за престој на дечињата  во групи во други просторни услови. Имено, во населените места Криволак, Пепелиште и Тремник каде што има деца во други просторни услови при  ЈУОДГ „Фемо Кулаков“ успешно беа завршени повеќе градежно-занаетчиски работи за адаптација на просториите, а  набавената беше и кујнска опрема и клима уреди. Со оваа активност се подобрија  условите за престој на дечињата и се создадоа  услови за нивен целодневен престој.
Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 9 од 209