ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Skopjediem

Beeconomy

Општина Неготино
Во рамките на осмоноемвриската програма Турнирот во табла “Неготино Опен” ќе биде организиран по 11-ти пат PDF Печати
  Во рамките на празнувањето на Денот на градот - 8ми Ноември, Општина Неготино по 11-ти пат ќе го организира турнирот во табла “Неготино опен 2019”. Истиот ќе се одржи од 6 до 8 ноември. Право на учество имаат сите граѓани на општина Неготино, а наградниот фонд за најдобрите учесници на овој турнир изнесува 15.000 денари.
Бројот на учесници на турнирот е ограничен, а пријавувањето за учество се врши на телефонскиот број 076/749-098 кај лицето Костадин Цветков. Турнирот ќе биде отворен на 6 ноември (среда) во 17.00 часот кога ќе бидат одиграни првото и второто коло од истиот. Наградите и дипломите на најдобрите тројца учесници ќе им бидат врачени на 8 ноември (петок) по завршувањето на турнирот.
 

 
 
 
Партерно уредување и поставување жардинерии на булеварот „Маршал Тито“ PDF Печати

  Во рамките на спроведувањето на годишната програма за работа, општина Неготино започна со реализацијата на проект за партерно уредување и поставување жардинерии на влезот во нашиот град на булеварот „Маршал Тито“. Со овие градежни активности целта е овој дел на Неготино да добие сосема нов и современ лик, како и да се зголеми безбедноста на учесниците во сообраќајот на овој потег. Се замолуваат сите моторизирани граѓани додека трае изведбата на рабпотите да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација и утврдениот времен режим на сообраќај.

Повеќе...
 
Седница на Совет на општина Неготино 30.10.2019 година PDF Печати
Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  ( Сл.весник на РМ бр.5/02 ), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    триесет и прватта        редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во Големата сала на  општина Неготино на ден 30.10.2019 година   (среда) во  14 ,30 часот.
За седницата го предлагам следниот

                                                       Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог- Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ЈП Комуналец Неготино
2.    Предлог- Одлука за издавање гаранција за задолжување на ЈП Комуналец за кредитно долгорочно задолжување пред деловна банка за финансирање на проект ,, Заштита на водните ресурси со намалување  на човековото влијание врз животната средина- набавка на возило систем CHANNEL – JET  за отпушување на канализациони системи и јамиза ,,
3.    Предлог- Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈОУДГ ,, Фемо Кулаков,, Неготино за учебната 2018-2019 година
4.    Предлог- Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ ,, Фемо Кулаков,, Неготино за учебната 2019-2020 година
5.    Предлог- Одлука за формирање на Локален совет за превенција на општина Неготино  
6.    Предлог-  Одлука  за давање согласност на Договор за соработка за организација на настани по повод 8 ми Ноември , помеѓу општина Неготино и Здружението за унапредување на спортски и културни манифестации СПО- КУЛ Неготино
7.    Предлог-  Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација
8.    Предлог- Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2019 година
9.    Предлог- Програма за изменување и дополнување на Програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2019 година
10.    Предлог- Програма за изменување и дополнување на Програмата за активности на општина Неготино во областа на образованието за 2019 година
11.    Предлог- Програма за изменување и дополнување на Програмата за активности на општина Неготино во областа на социјалната заштита за 2019 година
12.    Предлог- Програма за изменување и дополнување на Програмата за локален економски развој на општина Неготино за 2019 година
13.    Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на општина Неготино за 2019 година ( ребаланс)
 
ПОКАНА Втор Инфо Ден на тема:„Важноста на енергетската ефикасност во заштита на животната средина” Општина Неготино, 30.10.2019 г. (Среда) PDF Печати
Почитувани,
Во рамките на проектот „ENPOL – EE”, од програмата за прекугранична соработка „Interreg – IPA CBC CCI 2014 TC 16 15CB 009”, во периодот од 2014 – 2020 година, Општина Неготинo го организира Вториот Инфо Ден кој ја обработува темата „Важноста на енергетската ефикасност во заштита на животната средина”.
Проектната задача одговара на едно основно прашање, а тоа е: Како можат локалните власти да придонесат за примена на енергетската политика во нивните територии, во една заедничка рамка на акции и истовремено да придонесат за подигање на свеста на локалното население во врска со мерки на енергетска ефикасност?
Инфо денот е само дел од многубројните активности кои ќе се одржат како дел од овој проект. Со таа цел Ве покануваме да присуствувате на Вториот Инфо Ден на тема „Важноста енергетската ефикасност во заштита на животната средина”, кој ќе се одржи на 30.10.2019 (Среда) во Општина Неготино, со почеток од 09:45 часот.
Проектот „Енергетска ефикасност во прекуграничниот регион како индикативен фактор за политика на животната средина” со акроним„ENPOL – EE”, се реализира во партнерска соработка на Oпштина Неготино,Средно општинското училиште „Св.Кирил и Методиј” - Неготино, Општина Пела и Општинското јавно претпријатие за култура и развој на Пела од Грција .
Во прилог на поканата можете да ја погледнете и агендата.
 
 
Во Тремник се гради фекална мрежа во должина од 400 метри PDF Печати

   Во селото Тремник во тек се градежни активности за изградба на нова крак на постоечката фекална мрежа во ова населено место во вкупна должина од 400 метри. Со изградбата на новиот крак, се создаваат услови месното население кое живее на тој потег да биде приклучено на фекалната мрежа.

Повеќе...
 
ПОКАНА ЗА ПОНУДА-РАБОТИ 05-561 PDF Печати

ПОКАНА  ЗА  ПОНУДА-РАБОТИ 05-561
Реф. CN1 - SO2.3 - SC031 no.7  05-561/2

Проект,,wa-mbrella,,
Согласно Одлуката од градоначалникот на општина Неготино бр.05-561/1 од  25.10.2019 општина Неготино спроведе дополнително истражување на пазарот за потреба од  набавка РАБОТИ   за изведба на главен колектор за отпадни води за поврзување на село Тимјаник со канализациониот систем  во Неготино за проектниот партнер 2 –Општина Неготино за за проектот ,,wa-mbrella”,,Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина” или“Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint” со Aкроним ,,wa-mbrella” согласно Договорот за грант број wa-mbrella - CN1 - SO2.3 - SC031 од 02.04.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The North Republic of Macedonia”,.По спроведеното дополнително истражување на пазарот, општина Неготино достави покани до 3 компании.
Покрај тоа  од општина Неготино објавуваме ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ( PRAG 2019-Simplified procedure ) .

Истата е  достапна во проектната канцеларија во општина Неготино –Канцеларија за локален економски развој на 3 спрат во општина Неготино од 8:00-16:00 часот, почнувајќи од 28.10.2019 година.Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена  електронски или по пошта  поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 27.11.2019(среда )  до 16.00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.Отварањето на понудите е планирано за  04.12.2019 (среда)  во  10.00 часот во просториите на општина Неготино.

Општина Неготино тендерскaта документација ја доставува за објавување и на страната на Програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Контакт
Општина Неготино
043-361-045

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 10 од 219