Општина Неготино
Едукативна работилница во Апи-центарот во Бешје PDF Print
There are no translations available.

   Деновиве во современиот и модерно опремен Апи центар лоциран во селото Вешје во организација на Пчеларското здружение „Неготински мед“ се одржа еднодневна едукативна работилница на која присуствуваа и учество зедоа 16 пчелари од општина Неготино. Предавач на настанот беше м-р д-р Јане Марков-претседател на Пчеларската федерација на Македонија кој воедно е и долгогодишен искусен одгледувач на пчели. Дискусијата на работилницата беше на тема „Пролетна манипулација во пчелните семејства за поуспешен медобер“, а истовремено во пчелниот парк беа поставени 2 нуклеуси од високо селектирани матици. 
 
 
Read more...
 
Ј А В Е Н П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско - корисна работа PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Неготино, во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ, на ден 02.06.2022 година се објавува:

Ј  А  В  Е  Н     П О В И К
до евидентирани невработени лица за вклучување во  Програмата Општинско - корисна работа

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект  “Иновативни социјални услуги во пштина Неготино”  за работно ангажирање со скратено работно време од 9 (девет) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Неготино.
Евидентираните невранботени лица кои немаат сертификат/уверение признаен од релевантните институции за стекнати вештини/ компетенции за занимања од социјалната и здравствената сфера согласно услугата која треба да се испорачува ќе бидат вклучени во програмата при што 3 месеци ќе добијат задолжителна обука и 6 месеци работно ангажирање.
Вкупниот период на вклученост на невработените лица преку програмата изнесува 9 месеци во кој влегува обуката и работниот ангажман.

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на задолжителната обука од 3 месеци за лицата кои не поседуваат соодветен сертификат/уверение признаен од релевантните институции за стекнати вештини/ компетенции за занимања од социјалната и здравствената сфера согласно услугата која треба да се испорачува и за време на  работниот ангажман од 6 (шест)месеци/9(девет) месеци статусот на невработените лица  останува непроменет, а на невработените лица-корисници на паричен надоместок и на корисници на право на Гарантирана минимална помош за времетраење на работно ангажирање ќе им биде активно претходно остварено право.

Право на учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата кои за прв пат се јавуваат за учество во Програмата .

За кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 9.000,00 денари бруто износ за времетраењето на обуката и работното ангажирање, со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.

Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:
долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција, со предност на невработени лица над 5 години)           
- млади лица до 29 години
-  лица постари од 50 години
- невработенилицанакоиимпрестаналработниотодносвопериодотнаКоронавирусот COVID -19
-лица корисници на гарантирана минимална помош
-    лица корисници на паричен надоместок по основ на невработеност
- лица кои имале статус на деца без родители и родителска грижа
- жртви на семејно насилство-лица со попреченост
-  жени припадници на ромската етничка заедница и  на останатите етничките заедници
- лица припадници на ромската етничка заедница
- лица на кои им е решен статусот со лична документација
- самохрани родители
- родители на деца со пречки во развојот
-родители на 3 и повеќе деца
Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на :

-Работно место 1: Неговател во градинка
Позиции за работно место2:   3
Потребни квалификации и занимања за Работно место 2:
-Средно образование(средно медицинско,средно музичко,ликовно и фискултурно,општа гимназија
- Лицето треба да е активен барател на работа
Работно место 2 : неговател на стари лица
Позиции за работно место3: 5
Потребни квалификации и занимања за Работно место 3
               -Невработено лице со најмалку средно образование
- Лицето треба да е активен барател на работа

Заинтресираните невработени лица  Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Неготино во периодот од 06.06.2022 година до 15.06.2022 година, од 08:00 до 14:00 часот.

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу општина Неготино и избраните кандидати.

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Неготино  кај лицето Кртева Слободанка, Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“, Агенција за вработување- Центар за вработување Неготино кај лицето Елена Лазова,  Центар за социјлна работа Неготино кај лицето Весна Велјанова
 
 
По 5-ти пат се одржаа „ Џидимирските средби“ PDF Print
There are no translations available.

   Општина Неготино и оваа година во рамките на можностите со финансиски средства го поддржа одржувањето на 5-тите по ред „Џидимирски средби“ кои со упорност и истрајност традиционално ги организира Граѓанскиот форум за Џидимирци. Средбите започнаа со организирана посета, палање свеќи и положување цвеќе на спомен-обележјето поставено во 2016-та година во знак на сеќавање на починатите кои некогаш живееле во ова село, а присутните имаа можност да се потсетат на местото каде што некогаш живееле, да евоцираат спомени и да се потсетат на настани и случувања во времето кога живееле во Џидимирци. Настанот продолжи во Неготино со извонредно богата и квалитетна програма, со обраќање на претседателот на Форумот за Џидимирци Јован Лазарев, иницијаторот и главниот финансиер на манифестацијата Тасе Лазовски кои живее во Словенија, читање поезија, доделување плакети и музички настап на хорот „Франце Прешерн“ од Скопје под диригентската палка на маестро Александар Шопов. На крајот сите си посакаа довидување до следните 6-ти средби кои ќе се оджат во првата сабота во месец јуни 2023 година. 
Read more...
 
Жителите на Курија добија нова асфалтирана улица PDF Print
There are no translations available.

   На задоволство на месното население од село Курија, како и други граѓани кои транзитираат во тој реон, извршен е технички прием и во функција е ставена новоасфалтираната улица во селото во должина од 531 метри. Улицата е изградена според сите пропишани стандарди и истата ќе обезбеди побезбедно одвивање на сообраќајот и движење на пешаците на овој потег, полесен и побезбеден пристап до земјоделските површини, транспорт на земјоделски производи и други стоки .
Општина Неготино преку договорот за грант со Министерството за финансии ги обезбеди потребните финансиски средства за комплетна изградба на улица во село Курија. Станува збор за грант во висина од 3.695.970 денари кој е доделен за успешно спроведен под-заем проект MSIP2-SIG-NCB-037-22 преку проектната единица на Министерство за финансии и МСИП2 проектот за подобрување на општинските услги а со финансиска поддршка од Светска банка. При реализацијата на овој проект  општината обезбеди дополнителни средства за кофинансирање од општинскиот Буџет.
 
Read more...
 
О Г Л А С За давање на времено користење на недвижност по пат на јавно наддавање со поднесување на понуди PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 67 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и Одлуката бр.09-413/1 од 20.08.2019 година донесена од Градоначалникот на општина Неготино, Комисијата за спроведување на јавно наддавање го објавува следниот

О   Г   Л   А   С
За давање на времено користење на недвижност по пат на јавно наддавање со поднесување на понуди

1.    Се дава на времено користење на недвижност во сопственост на општина Неготино за поставување на реквизити за забава на локација во старата гимназија  по пат на јавно наддавање со вкупна површина од 500 м.кв. за период од 20.06.2022 до 31.08.2022 година.
2.    Почетната цена со која ќе почне наддавањето изнесува 140.000,oo  денари за целокупниот горенаведен период.Во цената не се вклучени потрошената електрична енергија и надоместокот за потрошена вода и комунални услуги. Најповолниот понудувач е должен да обезбеди електричен проклучок, да склучи договор за обезбедување комунални услуги и соодветен број тоалети.
3.    Заинтересираните понудувачи се должни да достават образец ДРД, тековна состојба од Централниот регистар и доказ за располагање со реквизити за забава, како и да уплатат по 10.000,оо денари депозит за учество на јавното  наддавање на депозитна сметка на општина Неготино со бр.748014059269616 приходна шифра 733111 програма 00.  Заинтересираните понудувачи своите понуди заедно со горенаведените документи се должни да ги достават во затворени коверти најкасно до 06.06.2022 година до 13 часот на адреса „Општина Неготино ул.„Ацо Аџи Илов“2 Неготино.
4.    На понудувачите кои нема да поднесат најповолна понуда ќе им биде вратен депозитот од 10.000,оо денари.


                                Општина Неготино
                            Комисија за јавно наддавање
 
 
Покана за циклус на обуки во рамки на проектот “Подобрување на прекуграничното винско искуство за локален развој” со скратен назив Акроним,, wine-up,, PDF Print
There are no translations available.

Покана за циклус на обуки во рамки на проектот “Подобрување на прекуграничното винско искуство за локален развој” со скратен назив Акроним,, wine-up,,

Информации за проектот
Проектот  “Подобрување на прекуграничното винско искуство за локален развој” со акроним “wine-up” се реализира во период од октомври 2021 до април 2023 година, водечки партнер е Општина Пела – Република Грција, а проектен партнер е Општина Неготино, РС Македонија. Проектот има за цел поддршка и развој на економијата во овој регион.
Специфична цел на проектот: Подобрување на атрактивностите и промовирање на туризмот во прекуграничната област со цел подобрување на вработувањата во туризмот.
Активности кои ги предвидува проектот:
•    Активности кои ќе придонесат кон нови вработувања во правец на јакнење на човечките капацитети со обуки од областа на туризмот
•    Планирање на дирекни вработувања (времени) со намера истите да станат одржливи по завршување на проектот како во јавниот така и во приватниот сектор.
•    поддршка во организирање на настани, по повод Св Трифун и Неготинскиот панаѓур во Неготино за времетраењето на проектот, заради поголема промоција на општината, но истовремено како можност за размена на искуства со прекуграничните и други странски партнери
Циклус на обуки:
Општина Неготино заедно со компанијата О3 Инвест Скопје, планираат да организираат три циклус обуки на следните теми:
1.    Управување со дестинација
2.    Организирање на настани
3.    Градење на вештини за туристички водичи
Обуките се наменети за студенти и невработени лица со цел поддршка за вработување во туризмот. Обуките ќе бидат во временски период од 1 месец, односно 20 работни денови по 1 до 2 часа во салата на Општина Неготино. Планирано е да се одржат за време на летниот период од јуни до септември, во зависност од потребите на граѓаните на општината и формирањето на групите. Подтемите како и динамиката на реализација ќе бидат дополнително споделени со сите заинтересирани.
Сите заинтересирани лица, повеќе информаци може да добијат на а This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Пријавувањето може да се направи електронски на следниот линк или телефонски на 070/786-808.


П О К А Н А 

https://docs.google.com/forms/d/17CxYBbx26KsoEVY0IkA8Li4ZwIC85zJULjWrlOHiT64/edit  

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 11 of 312