Сообраќај PDF Печати

    Низ територијата на општина Неготино поминува автопатот М-1 и регионалниот пат Р-107.

    Вкупната должина на постојната градска мрежа во градот Неготино изнесува 25 км, а вкупната површина 17.5 ха. Во општина Неготино има 51 км локални патишта.

    Во општината нема организиран Јавен градски превоз.

  • Вкупно 3174 возила
  • Постоење на одреден број нерегистрирни возила кои се вклучени во транспортот
  • 0.13 возила по глава на жител со просечна старост на возилата од 20 години

    Низ територијата на општина Неготино поминува линијата Табановце-Скопје-Гевгелија.

  • 4 железнички станици: Кукуречни, Криволак, Неготино и Дуброво
  • Индустриски колосек во АД “Повардарие”