Подобрени условите за престој на дечињата во други просторни услови PDF Печати

   Во изминатиот период беа реализирани повеќе активности со цел за подобрување на условите за престој на дечињата кои престојуваат во групи во други просторни услови. Имено, во населените места Криволак, Пепелиште и Тремник каде што има деца во други просторни услови при ЈУОДГ „Фемо Кулаков“ успешно се завршени повеќе градежно-занаетчиски работи за адаптација на просториите, а во наредниот период планирано е да биде монтирана и ставена во функција набавената кујнска опрема и клима уредите. Со оваа активност се подобруваат условите за престој на дечињата и се создаваат услови за целодневен престој на дечињата.