ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Beeconomy

Кодекс за административни службеници

Кодекс за административни службеници
Буџет PDF Print
There are no translations available.

 Буџет на општина Неготино за 2010 година

Буџет на општина Неготино за 2012 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2012

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

___________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2013 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2013

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

__________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2014 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2014 година

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

__________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2015 година 

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2015 година

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

 

_________________________________________

 Буџет на општина Неготино за 2016 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2016 година 

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

Член 3

__________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2017 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Посебен дел

__________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2018 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2018 година 

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел 

 

__________________________________________

ОУ Музеј на град Неготино 

Биланс на состојба 603

Биланс на состојба 903

Посебни податоци 603

Посебни податоци 903

Приходи и расходи 603

Приходи и расходи 903 

СПД 603

СПД 903

_________________________________________________________________________________


ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 787 од самофинансирачки активности

BPR_Budzetski_korisnici

BS_ Budzetski_korisnici

DE_Budzetski_korisnici

SPD_Budzetski_korisnici

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 903 блок дотација

BPR_Budzetski_korisnici

BS_Budzetski_korisnici

DE_Budzetski_korisnici

SPD_Budzetski_korisnici

_______________________________________________________________________

 

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 787 од самофинансирачки активности

BPR Budzetski korisnici 787    BS Budzetski korisnici 787

DE Budzetski korisnici 787    SPD Budzetski korisnici 787

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 903 блок дотација

BPR Budzetski korisnici 903    BS_Budzetski_korisnici 903.pdf

DE Budzetski korisnici 903     SPD Budzetski korisnici 903

 

__________________________________________________________________________

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 787 од самофинансирачки активности

BPR Budzetski korisnici 787    BS Budzetski korisnici 787

DE Budzetski korisnici 787    SPD Budzetski korisnici 787

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 903 блок дотација

BPR Budzetski korisnici 903    BS_Budzetski_korisnici 903.pdf

DE Budzetski korisnici 903     SPD Budzetski korisnici 903

_______________________________________________________________________

 

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 787 од самофинансирачки активности

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 903 блок дотација

 

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино

 ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 787 од самофинансирачки активности и ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 903 блок дотација

 

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино 2018 година

 ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 787 од самофинансирачки активности и ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 903 блок дотација