Буџет PDF Печати

 Буџет на општина Неготино за 2010 година

Буџет на општина Неготино за 2012 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2012

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

___________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2013 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2013

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

__________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2014 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2014 година

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

__________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2015 година 

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2015 година

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

 

_________________________________________

 Буџет на општина Неготино за 2016 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел