Буџет PDF Печати

 Буџет на општина Неготино за 2010 година

Буџет на општина Неготино за 2012 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2012

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

___________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2013 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2013

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

__________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2014 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2014 година

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

__________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2015 година 

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2015 година

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

 

_________________________________________

 Буџет на општина Неготино за 2016 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2016 година 

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

Член 3

__________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2017 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Посебен дел

__________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2018 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2018 година 

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел 

 

__________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2019 година 

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2019 година 

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел 

________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2020 година 

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Посебен дел

 

________________________________________

 

ОУ Музеј на град Неготино 

Биланс на состојба 603

Биланс на состојба 903

Посебни податоци 603

Посебни податоци 903

Приходи и расходи 603

Приходи и расходи 903 

СПД 603

СПД 903

_________________________________________________________________________________


ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 787 од самофинансирачки активности

BPR_Budzetski_korisnici

BS_ Budzetski_korisnici

DE_Budzetski_korisnici

SPD_Budzetski_korisnici

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 903 блок дотација

BPR_Budzetski_korisnici

BS_Budzetski_korisnici

DE_Budzetski_korisnici

SPD_Budzetski_korisnici

_______________________________________________________________________

 

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 787 од самофинансирачки активности

BPR Budzetski korisnici 787    BS Budzetski korisnici 787

DE Budzetski korisnici 787    SPD Budzetski korisnici 787

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 903 блок дотација

BPR Budzetski korisnici 903    BS_Budzetski_korisnici 903.pdf

DE Budzetski korisnici 903     SPD Budzetski korisnici 903

 

__________________________________________________________________________

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 787 од самофинансирачки активности

BPR Budzetski korisnici 787    BS Budzetski korisnici 787

DE Budzetski korisnici 787    SPD Budzetski korisnici 787

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 903 блок дотација

BPR Budzetski korisnici 903    BS_Budzetski_korisnici 903.pdf

DE Budzetski korisnici 903     SPD Budzetski korisnici 903

_______________________________________________________________________

 

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 787 од самофинансирачки активности

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 903 блок дотација

 

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино

 ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 787 од самофинансирачки активности и ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 903 блок дотација

 

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино 2018 година

 ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 787 од самофинансирачки активности и ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 903 блок дотација