Јавни Набавки PDF Печати

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

                                                   https://e-nabavki.gov.mk

Од јануари 2010 година, Бирото за јавни набавки направи интеграција на постечките системи за јавни набавки во еден систем и сите огласи и потребна документација согласно огласите ќе биде објавена на истиот.

Во рамките на веб-локацијата на Општина Неготино  ќе се објавуваат информации за јавните набавки и линкови до системот на Бирото за јавни набавки од каде ќе можете да ја превземете потребната документација.

 

ЈАВНИ НАБАВКИ 2017:

- Изработка на урбанистички планови, ревизија на планови и локална урбанистичка планска документација за период од една година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/862277a4-aa06-406b-bbc7-1f39f5a8edaf/1

- Одржување на возен парк за потребите на општина Неготино за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/29778f85-b1a6-40bd-bfed-5ea7eaf6860d/5

- Превоз на ученици од ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино и ООУ „Гоце Делчев“ Неготино од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2017/18 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9d881734-d9e9-41f4-9b0d-6445a1333130/1

- Превоз на ученици од СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2017/18 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4bbd0af8-a558-4e9b-afa5-c0916d4715e9/1

- Изработка на основен проект и ревизија на основен проект за конзервација, реставрација и реконструкција на архитектурата на Саат кулата во Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f8036fea-36ca-4a0d-af62-f1a3dced7449/5

- Печатарски услуги за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/34858e6e-b802-4e55-97bb-213fb2f2a343/5

-Одржување на јавно осветлување во општина Неготино за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/09432cf3-791a-4452-b522-81afa7415209/1

-Компјутерска опрема за потребите на општина Неготино за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b1a84c2f-44ce-4fbd-a0bc-e09565f38c4c/5

- Хемикалии (хлор) за дезинфекција на вода за пиење за период од 1 година за потребите на општина Неготино за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3867e9ed-93d1-464c-a7a6-4d1e7ecf1841/5