Јавни Набавки PDF Печати

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

                                                   https://e-nabavki.gov.mk

Од јануари 2010 година, Бирото за јавни набавки направи интеграција на постечките системи за јавни набавки во еден систем и сите огласи и потребна документација согласно огласите ќе биде објавена на истиот.

Во рамките на веб-локацијата на Општина Неготино  ќе се објавуваат информации за јавните набавки и линкови до системот на Бирото за јавни набавки од каде ќе можете да ја превземете потребната документација.

Годишен план Јавни набавки 2020

Измена бр. 1 на годишен план за Јавни набавки 2020 година

ЈАВНИ НАБАВКИ 2020:

Превоз на ученици од СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино, од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2020/21 година - повторена постапка

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8a00eb20-fc18-4dff-87d2-dbb53ae75cdb/14

Компјутерски тонери

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d29c8fe5-5cd8-4af8-8f6c-99ae1fa3f1ec/13

Безалкохолни пијалоци за 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a2bf86e5-457a-4be8-8a8a-21743f1e389a/13

Компјутерска хартија

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8370e716-3fd3-4278-aaaa-19781420eeeb/13

Санација и реконструкција на улици, изградба на нови и крпење на ударни дупки

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c285cfe0-3668-41ed-b8bc-29ee330a33c0/14

Хлор за дезинфекција на вода за пиење

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fbec577f-89c1-4bff-b452-f94f31ca191d/13

Екстра лесно масло за СОУ „Кирил и Методиј“ за грејна сезона 2020/21

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9a31e643-5126-4c41-8b5c-763531c463d8/14

Екстра лесно масло за ООУ „Страшо Пинџур“ за грејна сезона 2020/21

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8ed8d3b3-c1e4-4396-939c-01714b96c253/14

Екстра лесно масло за ООУ „Гоце Делчев“ за грејна сезона 2020/21

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/afc63001-24da-4976-bf32-d8d21bfcceb2/14

Компјутерска опрема за 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aac89015-a1e8-4fe6-9ed5-e036d20a9b4c/13

Одржување и надополнување на водоводни и канализациони линии и пробивање на улици - повторена постапка

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/096fe214-8fab-471a-bcc2-80decdaf03d0/14

Печатарски услуги за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a6a2d08d-d033-4332-b617-53454caf7388/13

Горива за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b79419e7-a55d-4f96-ab7f-303a3944f8e2/14

Услуги за привремено вработување за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3f0e0a46-2363-43d9-90a3-e42654e1d3d0/13

Услуги за мобилна телефонија, фиксна телефонија и интернет за период од 2 години

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7046c5aa-6cc8-4f1a-ab0b-0eb4395dba7f/14

Градежни, ѕидарски, бетонски и браварски работи за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/539bde6d-f5ba-4d40-b1bc-91d6f35ce24c/14

Геодетски услуги за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4b2ed0c8-d16a-4a39-915a-8a8b2effc874/14

Одржување и надополнување на водоводни и канализациони линии и пробивање на улици

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/eb2a869a-5a26-499d-887f-adb54c988282/14

Горива за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cda8f264-f184-4169-8ebb-fb6e044580fe/13

Градежни, ѕидарски, бетонски и браварски работи за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/44d460f0-558a-4a2a-9f6e-e577ffc689a9/14

Одржување на јавно осветлување за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/486b6e49-fee4-411e-9231-26736f5e4595/14

Одбележување на хоризонтална и вертикална сигнализација за потребите на општина Неготино

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c253cfd9-90d2-48b8-b4a9-d709eb992810/13

Садници за пошумување

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/85b1b73e-96f3-466c-b4aa-e8e5cdf3a157/13

Надзор при изградба на инвестициони објекти и други градежни активности за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/68b4dd6d-34fc-47de-be12-8de90ab9ac0a/14

Дезинсекција, дератизација и дезинфекција на територијата на општина Неготино

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7c34ea5e-afb4-4fde-8099-8f9b2b3f6eaf/13

Изработка и ревизија на проектна документација за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/66f58dc7-c630-4ff2-a3d7-afd775e7e670/14

Железарија и материјали за поправка и одржување

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f97ad8a7-5a16-44e8-a7ad-537df681d804/13

Регистрација и осигурување на моторни возила на општина Неготино и ТППЕ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/33986e63-8319-4a31-95ce-12398db06d0b/13

Електрична енергија за потребите на општина Неготино

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4f995317-0b7b-483c-be42-daaa5f840d3b/1

Ноќевање со доручек за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

Оглас  Ноќевање со доручек за период од 1 година

Угостителски услуги за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

Оглас  Угостителски услуги за период од 1 година

 

Годишен план Јавни набавки 2019

Измена на Годишен план Јавни набавки 2019

Измена бр. 3 на годишен план за Јавни набавки 2019 година

Измена бр. 4 на годишен план за Јавни набавки 2019 година

Измена бр. 5 на годишен план за Јавни набавки 2019 година

ЈАВНИ НАБАВКИ 2019:

Одржување на локални улици и патишта за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4920a075-1b12-4073-8b19-e4ca12410ec4/14

Изведба на сообраќајно решение пред ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Страшо Пинџур“ (повторена)

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7c54580e-934e-4fbd-b1d5-d6bfea88c463/13

Одржување на возен парк

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3604abc4-f083-43bc-aab9-212cd26802e7/14

Садници за пошумување

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/24a7d00d-3d5d-4ce1-9f82-f3de37dca67d/13

Санација на пристапен пат до земјоделско обработливо земјиште месност викано

„Калдрма“ Неготино во должина од 500 м.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aeb089bc-1bf6-47fa-a158-5921cf59fcb0/13

Новогодишно украсување на локации во општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/435ef979-b593-4ebe-8bd8-d86985b25091/13

Стручна процена на имот за период од 1 година (повторена)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/028ba14e-fcaa-4aad-86bc-5ec01ff60110/13

Реконструкција на локален пат Криволак-Пепелиште во должина од 6 км

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5d9a210d-8932-4c24-8684-676563b4d2f8/14

Изградба на улица во с.Пепелиште во должина од 436 метри (повторена)

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/469548e4-c4bd-44e6-a110-40382eddde10/14

Одржување на урбана опрема за период од 1 година (повторена)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aa33abd7-ee35-4ae8-813e-721f4db4fe30/13

Екстра лесно масло за потребите на општина Неготино и ОМУ „Владимир Арсовски“ за грејна сезона 2019/20

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1d935428-8c11-400b-b617-942c4c69dfc5/13 

Елаборат за проценка на ризик по работно место, изјава за безбедност и обука на вработени за заштита при работа

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4da2eb3f-8aa5-4f35-a8c6-57cc0d0bd600/13

Канцелариски материјали за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/57fdc82f-faa8-4685-ba07-e037bead63d9/13

Консултантски услуги за транзиција кон новиот стандард ISO 9001:2015

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f439c689-755c-4063-986c-aea4cccee0ce/13

Превоз на ученици од ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Страшо Пинџр“ Неготино, од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2019/20 година. (повторена)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f3ff93c3-dd58-485d-b0bc-8ea977809951/14

Превоз на ученици од СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино, од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2019/20 година (повторена)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/51e81624-112b-4c81-9b7f-816931d5eb4b/14

Присилно извршување на административни акти (рушење на дивоградби и слично)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bd1d82e6-73e1-4be3-83a2-679d3a3ea6ca/13

Стручна процена на имот за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7fde2d31-7468-4daf-931d-ab4b464cac30/13

Екстра лесно масло за СОУ „Кирил и Методиј“ за грејна сезона 2019/20

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/460ff3f2-7767-42de-b844-65ea739ed976/14

Екстра лесно масло за ООУ „Страшо Пинџур“ за грејна сезона 2019/20

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3739dd3d-fb80-4287-9882-9d49b5424551/14

Екстра лесно масло за ООУ „Гоце Делчев“ за грејна сезона 2019/20

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d6ce799a-eb2f-4894-9140-c4e7da1841b4/14

Изградба на дел од патен правец с.Горни Дисан-с.Вешје во должина од 787 м

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5ef6b5e7-d4c7-457a-b1b9-d3209c596d93/14

Реконструкција на дел од улица во село Тремник во должина од 1000 м

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a34d7c19-3b9b-4af4-8f29-42b77e503122/14

Обезбедување на општинска зграда и хигиеничарски услуги

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/509cbecd-e80d-4cd8-b4d5-0e8af8dcb712/13

Одржување на урбана опрема за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2324f237-9cb7-422c-942d-97da1ad4fe49/13

Обезбедување за време на Неготински панаѓур 2019

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bcf1a768-b0d3-46da-8684-80f47339166b/13

Санација и реконструкција на улици, изградба на нови и крпење на ударни дупки

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3f5d1493-9d7f-49a4-b01f-4906bf9b8296/14

Изнајмување на тоалетни кабини

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ac0f0316-0af0-414c-adb4-8d1c8240a1ba/13

Реконструкција на простории во општинска зграда

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c3476bc4-d548-4f87-aa04-b6194669f02d/13

Превоз за ученици ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Страшо Пинџур“ за учебната 2019/20 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aa038411-f6f2-46b1-ada3-37e913c69d26/14

Превоз на ученици за СОУ „Св. Кирил и Методиј“ за учебната 2019/20 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/940a42bc-b403-47db-81e0-3e5abb805d47/14

Уловување и третирање на животни скитници 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5b98ca37-949a-4730-9492-e3d8f19841d2/13 

Компјутерски тонери

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fee02fa2-b32e-4072-8aef-3aef5e368e28/13

Компјутерска хартија

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b34f4785-4e54-4e84-b409-60b75d147ac6/13

Изведба на сообраќајно решение пред ООУ „Гоце Делчев“ и Страшо Пинџур“ 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6d1ddee8-f512-4409-969e-009baf19a578/13 

Гуми за моторни возила 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5caee5ef-3960-429d-b94f-74b6a26eec51/13 

Услуги за привремено вработување за период од 1(една) година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6a318f9b-f4f1-4051-a835-3c6a63099d18/13

Безалкохолни пијалоци за 1 година 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/df817b95-4cf0-49bc-acac-f23716843c48/13 

Одбележување на хоризонтална и вертикална сигнализација за потребите на општина Неготино 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4205c712-c641-498f-aa93-2344e978400d/13 

Горива за период од 1 година 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d30059f6-1848-4b27-b120-6354437f08ff/13 

Прехранбени и хигиенски производи за 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c51871ba-81e9-4c41-aa8f-f367702aa273/13

Надзор на градежни работи во 6 (шест) општини во источниот дел од државата

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/international-donor-announcements

1. REOI_Supervision-of-Construction-and-Reconstruction-Works_EAST.pdf

2. ToR-for-Supervision-of-Construction-and-Reconstruction-Works_East.pdf

Изведба на сообраќајно решение пред ООУ „Гоце Делчев“ и Страшо Пинџур“

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8081466d-926c-4c5b-9433-195562fa8033/13

Расчистување на диви депонии

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2a5eddae-ab3f-4b3e-ae25-59acec76aae2/13

Одбележување на хоризонтална и вертикална сигнализација за потребите на општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/512944ae-649c-4122-96e6-0543aa72502d/13

Набавка на LED технологија за улично осветлување и замена на постоечкото осветлување со LED технологија во општина Неготино/Supply of the LED technology public lights and Replacement of the existing public lights with LED technology In Municipality of Negotino

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/international-donor-announcements

Санација и изградба на водоводни и канализациони мрежи и пробивање на улици за период од 1 година 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/948662df-b068-4c5a-985a-23bb42324b16/1 

Градежно-занаетчиски (ѕидарски, бетонски и браварски) работи за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f4f9d344-fe9e-4413-b879-c6ff4472b6b8/5 

Изведба на сообраќајно решение пред 2 основни училишта 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c1b4fb5-aaeb-4e1c-bb89-2950ea19dc0f/5 

Надзор при изградба на инвестициони објекти и други градежни активности за потребите на општина Неготино 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5a9978c2-37b1-4f2d-ad98-a5cfd5d008bb/5 

Дезинсекција, дезинфекција и дератизација на територијата на општина Неготино 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2cbb131d-cf83-4db5-a63e-f9e9a8a94d00/5

Компјутерска опрема за потребите на општина Неготино за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e42f6608-c980-4672-99e9-00a93a6379cf/5  

Изработка на геодетски елаборати за период од 1 година 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/73968f47-188e-4b65-aae2-982cd2c74ec2/5 

Идејно решение за уредување на спортско-рекреативен центар Младост 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f82d93f2-576a-43fc-9a50-b3e3ebe5f803/6 

Хемикалии (хлор) за дезинфекција на вода за пиење за период од 1 година 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a611ecb7-4ad1-446d-8a77-dcc9430f5518/5 

Одржување на јавно осветлување во општина Неготино за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4055248c-a44d-48cc-a8ad-3340b57fbcc0/1

Преносни компјутери и мултифункциски принтер

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4494b3db-68ac-4a70-b660-c8f56bef25ca/5

Хотелски услуги ноќевање со доручек за гости на општина Неготино за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

Изработка и ревизија на проектна документација за период од една година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/095fd6df-a704-47a8-bcb4-d9152b7d84cd/1

Изработка на урбанистички планови, ревизија на планови и локална урбанистичка планска документација за период од една година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/044743a7-18f5-437f-85b1-25fdfe8cdea7/1

Угостителски услуги за период од 1 година за потребите на општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

Изведба на градежно-занаетчиски работи за приспособување на 3 детски игрални

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ecfcafd4-2fb3-40c5-81a0-5255ea27c71e/5

Осигурување на имот на општина Неготино, градежни објекти и опрема од пожар и некои други опасности за период од 1(една) година за потребите на општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c27cb4b1-e65d-4bd7-b642-9f3e84092147/5

Регистрација и осигурување на моторни возила на општина Неготино и ТППЕ за период од 1(една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f7ce5295-034c-4086-b299-2090ead93dbc/5

Печатарски услуги за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c8b5f5ed-16b6-4a51-be65-d3cbcb504e20/5

Железарија и материјали за поправка и одржување за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/70514ba5-c887-4635-ab73-33f51a7c3dad/5

ЈАВНИ НАБАВКИ 2018:

Годишен план Јавни набавки 2018

Годишен план за јавни набавки 2018 измена бр.1

Годишен план за јавни набавки 2018 измена бр.2

Годишен план за јавни набавки 2018 измена бр.3

Годишен план за јавни набавки 2018 измена бр.4

Годишен план за јавни набавки 2018 измена бр.5

Одржување на општински улици и патишта за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e34c856a-1990-4419-9f20-877817f7ac32/5

Изработка на основен проект и ревизија на основниот проект за уредување на градски пазар во Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c54f03fc-db0e-4475-bc2a-fd910a000b61/5

Новогодишно украсување на локации во општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9612c36b-fc6f-40e9-aa7e-5f78dd81eb7c/5

Одржување на возен парк за потребите на општина Неготино за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/72eb9450-e483-43a0-9438-f5218f042839/5

Идејно решение за уредување на околината на спортско-рекреативен центар во Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5ec69bcf-7dc0-47a3-8fc0-a84163807b26/6 

Изведба на градежно-занаетчиски работи за приспособување на 3 детски игрални 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8df3f22c-79ea-4300-98b1-5df2593c444f/5 

Набавка на преносни компјутери и принтер 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e883955a-7516-4bbf-9718-187ad1857ae5/5 

Опрема за опремување на детски игрални во 3 населени места во општина Неготино со монтажа

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c8677e23-5f6b-4859-8f66-e45be5e92857/5

Одржување на општински улици и патишта за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0de73165-5718-4e79-8126-6b2ce52c1919/5

Угостителски услуги- сместување со доручек на делегации по повод 8-ми Ноември 2018

https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/other-announcements 

Оглас за Угостителски услуги- сместување со доручек на делегации по повод 8-ми Ноември 2018

Угостителски услуги (ручек и вечера) за потребите на општина Неготино по повод одбележување на 8-ми Ноември 2018-Ден на општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/other-announcements

Оглас за Угостителски услуги- ручек и вечера за делегации по повод 8-ми Ноември 2018

Изведба на градежно-занаетчиски работи за приспособување на 3 детски игрални

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d6657e1c-2c4c-4194-b6b5-98f0953e4d95/5

Изработка на ревизија на проект за реконструкција за објект спортска сала „Младост“

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ae1026ef-b14d-406c-9dbb-cdf36c94ee6e/5

Изработка на основен проект за уредување на простор околу Саат Кула и детско игралиште на КП 11359

Изработка на ревизија на основен проект за уредување на простор околу Саат Кула и детско игралиште на КП 11359

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/09b7f881-58ec-4db7-b20c-f6ee60c70204/5

Oпрема за опремување на 3 детски игрални во 3 населени места во општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/21036699-7c5b-4f54-a179-f6b715125cde/5

Екстра лесно масло за горење (ЕЛ- 1) за грејна сезона 2018/19 за потребите на општина Неготино и општинско музичко училиште „Владимир Арсовски“ Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d22a3c85-08ba-4d9f-81d6-0c7ea8ed6815/5

Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1) за грејна сезона 2018/19 за потребите на ООУ „ Страшо Пинџур“ Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3b3c5f61-a91f-4c58-b6bc-7f0218274021/1

 Екстра лесно масло за горење (ЕЛ- 1) за грејна сезона 2018/19 за потребите на Основно општинско училиште „Гоце Делчев“ во општина Неготино  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6e05cc6c-ced0-4b09-a5a5-ff74747aa0a4/1

 Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1) за грејна сезона 2018/19 за потребите на СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино

 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/06673de1-b903-405b-b9b9-ccea1ac74c5b/1

 Обезбедување за време на Неготински панаѓур 2018 година

 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a95836a5-f221-42d9-9f57-a0d3b384da91/5

 Изнајмување на тоалет кабини за време на Неготински панаѓур 2018 год

 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/48269754-cb16-437e-97ca-184548b428a0/5

Обезбедување и хигиена за општинска зграда за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/091e4131-2cf0-4966-8508-e4c7a92bde10/5

Канцелариски материјали за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/75238e82-311b-4503-9d6a-ba35e42ec629/5

Стручна проценка на вредност на имот за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/04669984-8ddd-4d19-a6d5-01553e502354/5

Изработка на физибилити студија за зонско паркирање во Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bf95c37b-25b7-476b-ab07-49e806109c0d/5

Превоз на ученици од ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2018/19 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f604f0ce-7527-43c7-b771-a94e38591873/1

Изградба на атмосферска канализација на ул.„Браќа Миладиновци“ во Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5e897bf9-712c-4bb8-aa5e-73dfd72df1da/1

Превоз на ученици од СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2018/19 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3dd145b6-cac9-448a-b9ba-bc0e80fc1eb0/1

Услуги за мобилна телефонија и услуги за фиксна телефонија и интернет за период од 24 (дваесет и четири) месеци

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8c9b900f-d260-4c2b-a471-9a8fbae11f55/1

Урбана опрема (детски реквизити)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c44f2ab5-2fa9-4d72-b2b7-be14907dd5d2/5

Привремени вработувања за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/210775f0-5a85-4a7a-b032-c11eed745c52/5

Заловување и третирање на кучиња скитници за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9e7415a2-3c34-4670-9da4-d0de492f15ff/5

Изградба на улици и комунална инфраструктура за УЗ 5.1

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b3b0b5f0-6b8d-4f58-9c1e-3ad7cf48ddd6/1

Компјутерска хартија за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1c569b9d-edde-49c9-b316-f151c761e5cd/5

Компјутерски тонери за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cfa0a571-696d-46f6-8b2a-7eb7545d4bf5/5

Санација и реконструкција на стари улици, изградба на нови и крпење на ударни дупки за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5b7d00a3-e6ce-4373-bb30-bc28f029afa2/1

Проект за инфраструктура и oсновен проект и ревизија за потисен цевковод и резервоар за вода за пиење во село Тремник

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5a2bdb1e-2b8a-4f50-a589-2898f59c5256/5

Изработка на проект и ревизија на проектот за изградба на 3 улици („Дојранска“, „Станко Франц-Пипан“ и обиколница)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c08287eb-c59f-4777-bfed-1d759ea7af99/5

Превоз на патници Неготино-Попово(Р.Бугарија)-Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/16140e42-5701-4c4a-9ff1-d8f740c7488e/5

Изработка на физибилити студија за зонско паркирање

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/96ad28e9-1442-482b-b40f-29ffd8485988/5

Пијалоци за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/41e37a55-cf36-4ac0-b4ad-0fb61494f8fd/5

Присилно административно извршување на донесени управни акти за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0171ab5e-4faf-45b3-85e9-b1e1f7498118/5

Горива за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/26f4b3b7-3fe6-43cb-b7a8-f5de686e2755/5

Изработка на физибилити студија за зонско паркирање во општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b834c061-43b7-4a66-a0ce-fab76abd0d4d/5

Изработка на проект и ревизија на проект за изградба на пешачки мост

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b54f8ab6-3c0d-42ed-8a02-d08c2cead64c/5

Дезинсекција и дератизација на територијата на општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b80d40d7-1bbd-4a7c-9ee0-9b0f493bc5f9/5

Изработка и ревизија на проект за реконструкција на спортска сала „Младост“

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/322dfad8-3836-4e46-9f21-f9e7f7b097b4/5

Вршење на надзор при изградба на инвестициони објекти и други градежни активности за период од 1 (една) година за потребите на општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1ea2eba2-034c-4fc2-9b7f-2c64ad2f0ab7/5

Прехранбени и хигиенски производи за потребите на општина Неготино за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f1c71bd3-c05f-4d1f-810c-72b9a9762826/5

-Геодетски услуги за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f20cf698-136d-4659-96f7-518c6b339183/1

- Изработка на проектна документација за сообраќајници, водоводни линии, фекална и атмосверска канализација и електрика за 4 села во општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a2b36840-f794-4a7b-ab02-c5bb3c48406a/5

- Градежни, ѕидарски, бетонски и браварски работи за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/808a07cc-31a4-42e6-906a-b3b5a7357f42/1

- Угостителски услуги-ноќевање со доручек за гости/учесници „Св.Трифун 2018“

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

 

ЈАВЕН ПОВИК

Банер

Програма општинско-корисна работа

Пребарување

Кој е онлајн

Има 27 гости присутни