Општинска администрација PDF Print
There are no translations available.

Одделенија:

 

СЕКРЕТАР на општина Неготино

Ивица Златковиќ


1. Одделение за правни и општи работи

Раководител: Николина Панова

Ристе Донев - Виш соработник
Гордана Лазова – самостоен референт
Ристе Делов – самостоен референт
Методи Митрев – самостоен референт

Цветанчо Јанков – самостоен референт
Јане Мелов –
доставувач
Ристе Стојанов –
возач

Даниел Јакимов - Архивар

 

2. Одделение за урбанизам и заштита на животната средина

Раководител:  
Снежана Цветкова 
 
Љупчо Житаровски -– советник

 Валентина Тегова – самостоен референт

Митко Толовски - соработник

Весна Ѓорчева-– советник

Виолета Бошкова – самостоен референт

 

3. Одделение за Јавни дејности

 

Раководител: Зоран Лазов

Александар Донов – советник

Цветанка Емшова– соработник
Слободанка Кртева – соработник


4. Одделение за локален економски развој

Раководител: 
Лолита Ристова

 Васка Јованова - советник

Јасминка Дуровиќ -  соработник
Лидија Нечева – соработник

Аница Каранфиловска - помлад соработник

 

5. Одделение за финансии и буџет

Раководител: Елена Атанасова

Миле Николов – самостоен референт

Марија Нацева– соработник

Дејан Дуровиќ – виш соработник

Дени Трајков - помлад соработник


6. Одделение за локални даноци и такси

Раководител: Методи Данаилов

Љупчо Наневски – самостоен референт

Кирил Насковски - референт

Магдалена Данаилова - референт

Елена Јовановиќ -  соработник


7. Одделение за инспекциски надзор - Инспекторат

Ирена Зорзиќ – советник (Инспектор)

 

 8. Одделение за Комунални работи и сообраќај

 

Раководител: Бранко Велјанов 

Пере Самандов – советник

Дарко Стефановски – референт

Борче Николов – самостоен референт

Љупче Трајков - советник

 

9. Одделение за управување со човечки ресурси

 Раководител: /

Елизабета Камчева – соработник

10. Заедничко одделение за енергетска ефикасност

 Раководител: /

Ванчо Петров - советник

 

11.Територијална противпожарна единица на Општина Неготино

Ило Илијев - Командир