Населени места PDF Печати
Општина Неготино ја сочинуваат градот Неготино и селата: Брусник, Вешје, Војшанци,
Горни Дисан, Долни Дисан, Дуброво, Јаношево, Калањево, Криволак, Курија, Липа,
Пепелиште, Пештерница, Тимјаник, Тремник, Црвени Брегови, Џидимирци и Шеоба.