Вонредна седница на општинскиот Совет PDF Печати
СОВЕТОТ НА ОПШТИНА НЕГОТИНО ЈА ОДРЖА 4-ТАТА ПО РЕД ВОНРЕДНА СЕДНИЦА НА КОЈА СЕ ДОНЕСОА ПОВЕЌЕ ОДЛУКИ И ЗАКЛУЧОЦИ ОД ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТАТА НА ОПШТИНСКИОТ СОВЕТ. ПОКРАЈ ОДЛУКАТА ДА СЕ ДАДЕ НА КОРИСТЕЊЕ САЛАТА ,, МЛАДОСТ ,, НА ЈП ,,КОМУНАЛЕЦ,, СЕ ДОНЕСЕ И ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ИМОТ ОД ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ,,ФЕМО КУЛАКОВ,, НА НОВООСНОВАНАТА ГРАДИНКА ,, БОРИС ТРАЈКОВСКИ ,, ОД Д.КАПИЈА ПО ПРЕДХОДНО СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС.
 
 

          Меѓу другото, советниците донесоа заклучоци за прифаќање на иницијативи за отпочнување на постапки за изработка на Урбанистички планови вон населено место за изградба на винарии на подрачјето на Општината, како и заклучок за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на Државна урбанистичка планска документација во с. Пепеплиште за изградба на депонија за складирање на индустриски интерен и неопасен отпад. Исто така, беа донесени и заклучоци за прифаќање иницијатива за отпочнување постапка за измена на делови од Деталните урбанистички планови, измена и дополнување на Генералниот урбанистички план, за изработка на локална урбанистичка планска документација, како и постапка за за изработка на урбанистички план вон населено место.