Работилница ЗЕЛС - Битола PDF Print
There are no translations available.

   Претставници од Одделението за локален економски развој при општина Неготино зедоа активно учество на втората работилница за стратегиско планирање на ЗЕЛС што се одржа во Битола, а која беше организирана од Заедницата на единиците на локална самоуправа на РМ со поддршка од УСАИД. Најнапред пред присутните беше презентиран прегледот на резултатите од првата работилница и беа конституирани оперативните тимови, по што на истите им беше претставена  методологијата на работа на работилницата.
   На работилницата се направи осврт и беа утврдени предлог – стратегиските дестинации, беше претставен концептот и развојот на алатките за стратегиско планирање – балансирани СКОР картички, а учесниците работеа и на стратегиско акциско планирање за една од утврдените стратегиски дестинации, по што следеше пленарна презентација и дискусија, како и работа врз стратегиското акциско планирање за останатите стратегиски дестинации. На вториот ден од работилницата се одржа пленарна презентација и дискусија за прогресот во работата на оперативните тимови, беше финализирана работата врз стратегиското акциско планирање за останатите стратегиски дестинации, а беше реализирана и пленарна презентација и дискусија по работата на оперативните тимови. Документот за стратегиско планирање наскоро ќе се најде на разгледување и усвојување пред Управниот одбор на ЗЕЛС, по што ќе следува негова презентација по општините во земјава.