Доделени потврди за успешно реализирана Општинско Корисна Работа-Промовирање на одржливи вработувања III во општина Неготино PDF Печати

  Во периодот јуни –ноември 2014 година по трет пат во општина Неготино успешно беше спроведен Проектот Општинско Корисна Работа-Промовирање на одржливи вработувања III во соработка со УНДП,АВРМ ,МТСП и општина Неготино .За таа цел на 7те ангажирани лица им беа издадени и потврди од градоначалникот на општина Неготино за нивниот успешен ангажман во оваа програма.
Проектот,,Функционирање на игрални за деца од предучилишна возраст во 7 рурални средини на општина Неготино,, како социјален сервис во сферата на детската заштита продолжува и во 2015 година со средства обезбедени од буџетот на општина Неготино, бидејќи од досегашното негово функционирање се покажа дека истиот е од огромна важност за општина Неготино, а посебно за руралните средини.Истовремено овојпат со средства од буџетот на општина Неготино, покрај 7те ангажирани воспитувачи , испланирани се и средства за 7 те асистенти за периодот јануари-јули 2015 година ,кои досега беа ангажирани преку програмата  Општинско Корисна Работа.
Земајќи ги во предвид сите досегашни напори на општина Неготино за одржливост и функционирање на овој сервис, се надеваме дека преку Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување во 2015 година, доколку се продолжи со Програмата Општинско Корисна Работа, ќе имаме можност да обезбедиме дополнителни средства за преостанатите 6 месеци во 2015 година,со што 7те лица асистенти ќе бидат ангажирани до крајот на следната година.
На тој начин  услугите во овој социјален сервис за предучилишни деца од руралните средини би добиле во квалитет и олеснување во секојдневната  грижа и работа со  децата.