ЈАВНИ НАБАВКИ

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Beeconomy

Кодекс за административни службеници

Кодекс за административни службеници

Барање за надоместок за новородено дете

Барање за надоместок за новородено дете
Електрична мрежа PDF Печати

     Со електрична енергија општина Неготино се снабдува преку две напојни точки: ТЦ 110/35/20/10kV Неготино и ТЦ 35/10kV.


    Средното напонско напојување на трансформаторските станици (26 со снаги од 160 до 630 kVA) во градското подрачје се врши од двете станици. Средно напонската мрежа е изведена со 10 kV и 20 kV кабли.

    Термоелектраната “Неготино” е лоцирана на територијата на општина Неготино. Инсталиран капацитет 210 MW.