ЛЕР и јавни дејности
ЈАВЕН ОГЛАС PDF Печати

 Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година,предвидени во Програмата за работа на Владата на Република Mакедонија 2011-2015 година за активната програма,Општокорисна работа,Општина Неготино во соработка со Агенцијата за вработување на Република Македонија на ден 14.05.2014 година,објавува
                                               ЈАВЕН ОГЛАС
                                                       до
Невработени евидентирани лица кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот
1.    Се повикуваат невработените евидентирани лица кои потешко се вклучуваат на пазарот на труд и од другите ранливи категории,кои се заинтересирани за ангажирање во сферата на социјалната заштита за потребите на граѓаните од Неготино, да се пријават во работниот клуб на Центарот за вработување на АВРМ – Неготино во периодот од 14.05-21.05.2014 година( 5 работни дена).
2.    Ангажирањето во сферата на социјалната заштита е на определено скратено работно време во период од 6 месеци за што ќе се исплаќаат по 6000 ,00 ден. за лице месечно за 20 работни часа неделно, со вклучени персонален данок и осигурување од повреда на работно место.
3.    Заинтересираните невработени лица од точка 1 на овој Јавен оглас, може да се пријават за вршење на работи и работните задачи за 7 работни места како Асистент – помошник на воспитувачот( во игрални за деца од предучилишна возраст во населенитеместа: Тимјаник, Долни Дисан, Војшанци, Тремник, Пепелиште, Криволак,Црвени Брегови)

Повеќе...
 
,,НЕДЕЛА НА ВИНОТО-Св.Трифун 2014,, PDF Печати
   
  
 
НЕГОТИНО ИЗРАБОТУВА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКАТА ЗОНА ,, МАРЕНСКИ ПОРОИ ,, PDF Печати

   Одговорните во локалната самоуправа подготвија предлог-проект за изработка на техничка документација за Индустриската зона УЗ8-Маренски порои во рамките на апликацијата на Вардарскиот плански регион за потребите на регионалниот развој кој се аплицираше во ГИЗ РЕД и кој беше одобрен од страна на надлежните. Со средствата од проектот се предвидува изработка на техничка документација која ќе содржи проект за инфраструктура, основен проект, елаборат за влијанието на животната средина и ревизија на основниот проект. Се очекува потоа да се пристапи кон инфраструктурно уредување и довршување на оваа многу атрактивна индустриска зона за која постоеше и постои интерес од досегашни и потенцијални инвеститори. Површината на севкупниот опфат третира површина од 16 хектари со расположливи 63 локации за изградба на објекти во правец на развој на стопанството и локалниот економски развој.Поддршката на ГИЗ РЕД за реализацијата на овој регионален проект изнесува 50.000 евра.

Повеќе...
 
ЈАВЕН ОГЛАС PDF Печати

                     До
Невработени евидентирани лица
кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот
1.    Се повикуваат невработените евидентирани лица кои потешко се вклучуваат на пазарот на труд и од другите ранливи категории,кои се заинтересирани за ангажирање во сферата на социјалната заштита за потребите на граѓаните од Неготино, да се пријават во работниот клуб на Центарот за вработување на АВРМ – Неготино во периодот од 21.10-25.10.2013( 5 работни дена).

Повеќе...
 
НОВИ ИГРАЧКИ И ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 7-ТЕ ИГРАЛНИ ВО ОПШТИНА НЕГОТИНО PDF Печати

   Општина Неготино продолжува со подршката за функционирање на игралните за деца од предучилишна возраст во 7-те рурални средини, при што се изврши и дотур со нови играчки и потребните количини на дидактички материјал за игралните со што се создадени сите услови за непречено организирање и реализирање на воспитно-образовната работа. Од финансиски аспект локалната самоуправа Неготино за функционирањето на овој сервис ги покрива и платите за ангажираните 7 воспитувачки. Овој вид на услуга се покажа како многу корисен бидејќи досега се опфатени вкупно 120 деца во руралните средини и истиот ќе продолжи и во иднина, за што поддршка е добиена и од Министерството за труд и социјална политика со превземање во еден дел на 3 од постојните 7 игрални. Концептот предизвика интерес и кај УНДП кој проектот го прифати во делот на општинско корисни вработувања, па мошне скоро се очекува работно ангажирање и на дополнителни 7 лица асистенти на постојните воспитувачи.

Повеќе...
 
ОПШТИНА НЕГОТИНО ОБЕЗБЕДИ 47 КОНТЕЈНЕРИ ЗА ИНДУСТРИСКИ И КОМУНАЛЕН ОТПАД PDF Печати

   Општина Неготино обезбеди и на ЈП Комуналец му стави на располагање 47 поцинковани контејнери наменети за собирање на индустриски и комунален отпад произведени во фирмата Слобода-метал кои се наменети и ќе бидат распоредени во руралните средини во општината. Бројот на расположливите контејнери е утврден по соодветна методологија и согалсно истата направен е распоред истите да се постават во селата Долни Дисан, Тимјаник, Тремник, Војшанци, Пепелиште, Криволак, Црвени Брегови, Курија и Дуброво во зависност од бројот на жители. Следуваата состаноци со претставници на месните заедници од споменатите 9 населени места заради утврдување на соодветни локации за поставување на контејнерите со што ќе се создадат услови за отпочнување со собирање на сметот во населените места и остварување на крајната цел на проектот за почиста животна средина и околина. Инаку, предходно покрај контејнерите, со средства од Швајцарската агенција за развој и соработка и општина Неготино се изврши набавка на ново возило за собирање на смет кое веќе е дадено на користење на ЈП Комуналец.

Повеќе...
 
Одржана средба помеѓу општина Неготино и општина Алмопиа, Р.Грција за третиот повик за преку гранична соработка ИПА PDF Печати

   Во општина Неготино се одржа средба помеѓу претставници од општина Неготино и претставници од општина Алмопиа, Р.Грција во врска со третиот повик за поднесување на проекти во рамките на ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Грција. На одржаната средба претставниците од двете општини  изразија задоволство од можноста што ја нуди ИПА Програмата со убедување дека активно ќе ги искористат расположливите средства преку заеднички предлог проект ,,Подршка и развој на пчеларството во преку-граничната област,,.

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 8 од 14
Банер

Водич за инвеститори

е - градежна дозвола

     Законски акти и упатства 

ЈАВЕН ПОВИК

Македонија вработува

СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Банер

Програма општинско-корисна работа

Банер

Пребарување

Кој е онлајн

Има 21 гости присутни