ЛЕР и јавни дејности
Објава за закуп на урбана опрема 3 (три) куќички за продажба на вино, мед, сувенири и друг вид на рачно изработени производи PDF Печати
Општина Неготино, во рамките на проектот ,,Вински,Апи и Еко туризам во Неготино и Околината” како и за успешно реализирање на дел од активностите во рамките на проектот „Подобрување на прекуграничното винско искуство за локален развој – WINE-UP“ (во понатамошниот текст - проект „WINE-UP”), на ден 24.03.2022 година, за потребите на проектот објавува:  

Објава за закуп на урбана опрема 3 (три) куќички за продажба  на вино, мед, сувенири и друг вид на рачно изработени производи

Урбаната опрема  е поставена на градскиот плоштад во општина Неготино, сопственост на општина Неготино врз основа на одобрение за попставување на  урбана опрема УП бр.11-498 од 19.10.2018 година.
Урбаната опрема  се издава под закуп за времетраење од 6 месеци од денот на потпишување на Договор за закуп со понудувачите.
Право на учество  имаат сите заинтересирани правни лица од Република Северна Македонија.
Заинтересираните правни лица кои што ги исполнуваат условите дадени во објавата, може да учествуваат за секоја од поединечната урбана опрема.
Висината на месечната закупнина изнесува 530 денари.
Изјава за учество за закуп на урбана опрема се поднесува електронски или лично во просториите на одделение за Локален Економски развој во општина Неготино. Понудувачот при тоа е должен да достави и Доказ за идентитет –Тековна состојба  од Централен Регистар на РСМ.
Објавата трае 5 дена почнувајќи од 24.03.2022 и ќе трае заклучно со 29.03.2022 година до 16:00часот.
Селекција на понудувачите ќе се изврши од страна на комисија за располагање со недвижни и движни ствари на општина Неготино а ќе се врши по принципот на прв дојден прв услужен.
 
ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на 6(шест) извршители за потребите на проектот „WINE - UP“ PDF Печати

ЈАВЕН ПОВИК МК

ЈАВЕН ПОВИК АНГ.

 
ТД 05-189 PDF Печати

Почитувани,

Во врска со О Д Л У К А бр. 05-189/1 на градоначалникот на општина Неготино за утврдување на потреба од јавна  набавка од  УСЛУГИ (SERVICES)  општина Неготино објавува комплетно тендерско досие 05 – 189/4 за надворешна експертиза- за организирање на работилници за обука на лица за подршка на вработувања во туризмот: обука во траење од 1 месец за управување со дестинацијата за 20 лица, обука во траење од 1 месец за организирање на настани за 20 лица, обука во траење од 1 месец за градење на вештини за туристички водичи за 20 лица за потребите на проектот  WINE –UP”,согласно Договорот за грант бр. wine-up –CN2-SO1.3-SC052 од 08.10.2021 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма ,,ИПА 2014-2020 Cross Border Programme Greece-Republic of North Macedonia”.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 01.04.2022 (Петок)  до 16:00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.

Целосната тендерска документација е исто така достапна и на : http://www.negotino.gov.mk/ 

Pokana blank.pdf

1 - Instructions to tenderers .doc

2 - Tender submission form .doc

3 - Contract (draft) .doc

a14_declaration_honour_en .doc

 

 
О Д Л У К А бр. 05-149/1 за утврдување на потреба од јавна набавка од УСЛУГИ (SERVICES) општина Неготино PDF Печати

Почитувани,

Во врска со О Д Л У К А бр. 05-149/1 на градоначалникот на општина Неготино за утврдување на потреба од јавна  набавка од  УСЛУГИ (SERVICES)  општина Неготино објавува комплетно тендерско досие бр. CN2-SO1.3-SC052 Ref.No3.: 05 – 149/4 за надворешна експертиза- Стручен надзор  на градежните работи кои ќе се изведуваат во околината на ,,Саат Kулата,, за потребите на проектот  ,,Подобрување на атрактивностите за  развој на туризмот преку реализација на проектот ,,УРЕДУВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА  на ,,Саат Кулата,, во Неготино   со акроним, WINE –UP”,согласно Договорот за грант бр. wine-up –CN2-SO1.3-SC052 од 08.10.2021 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма ,,ИПА 2014-2020 Cross Border Programme Greece-Republic of North Macedonia”.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 28.03.2022 (Понеделник)  до 16:00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.

Општина Неготино тендерската документација Ви ја доставува по пошта на Вашата поштенска адреса.

Покрај тоа, целосната тендерска документација е исто така достапна и на : http://www.negotino.gov.mk/ 

INVITATION blanc.pdf

1 - Instructions to tenderers.doc

2 - Tender submission form .doc

3 - Contract (draft).doc

a14_declaration_honour_en .doc

 

 
,,Подобрување на атрактивностите за развој на туризмот преку реализација на проектот ,,УРЕДУВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА на ,,Саат Кулата,, во Неготино PDF Печати

Почитувани,
Во врска со О Д Л У К А бр. 05-148/1 на градоначалникот на општина Неготино за утврдување на потреба од јавна  набавка од  РАБОТИ (WORKS) општина Неготино, објавува комплетно тендерско досие бр. CN2-SO1.3-SC052 Ref.No2.: 05 – 148/3 за РАБОТИ (WORKS) за потребите на проектот  ,,Подобрување на атрактивностите за  развој на туризмот преку реализација на проектот ,,УРЕДУВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА  на ,,Саат Кулата,, во Неготино   со акроним, WINE –UP”,согласно Договорот за грант бр. wine-up –CN2-SO1.3-SC052 од 08.10.2021 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма ,,ИПА 2014-2020 Cross Border Programme Greece-Republic of North Macedonia”.
Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 05.04.2022 (Вторник)  до 12:00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.
Целосната тендерска документација е  достапна  на : http://www.negotino.gov.mk/

 Blank.pdf

 Volumen 1

Section 1

ds2_contractnotice_simpl_neg_en.doc

ds4b_itt_simpl_neg_en.doc

Section 2

ds4c_tenderform_simpl_neg_en.doc

Section 3

d4j2_lefind_en.pdf

d4j3_lefcompany_en.pdf

d4j4_lefpublic_en.pdf

Section 4

d4h_techofferform_4dot3_en.doc

d4j1_fif_en.pdf

ds4i_selectionformfinancial_4dot4_simpl_en.doc

ds4k_selectionformtechnical_4dot6dot5_simpl_en.doc

ds4k_techofferform_4dot6dot1dot2_simpl_en.doc

ds4k_techofferform_4dot6dot1dot3_simpl_en.doc

ds4k_techofferform_4dot6dot2_simpl_en.doc

ds4k_techofferform_4dot6dot3_simpl_en.doc

Section 5

 d4l_admingrid_en.doc

d4m_evalgrid_en.doc

 Volumen 2

Section 1

d4p_annexgc_en.pdf

Section 2

 ds4n_contract_simpl_en.doc

Section 3

ds4o_specialconditions_simpl_en.doc

Volumen 3

d4u_techspec_en.doc

Volumen 4

ds4w_finoffer_4dot2_simpl_en.doc

Volumen 5

Main design -PHASE ELECTRICITY-'E' OP - Saat Kula, Negotino.pdf

Main design-PHASE CONSTRUCTION-'GK' - Saat Kula - Negotino-.pdf

PHASE-PLUMBING and SEWAGE )'BK' - OP Saat Kula - Negotino.pdf

A OP SaatKula Negotino.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОКАНА ЗА ПОНУДА Реф.1 05-31/5 Проект ,,wine-up” PDF Печати

ПОКАНА ЗА ПОНУДА
Реф.1 05-31/5
Проект ,,wine-up”
Согласно одлуката на градоначалникот на општина Неготино бр.05-31/5 од 05.01.2022 општина Неготино спроведе истражување на пазарот за потреба од јавна набавка од УСЛУГИ за  експертиза за подготовка на тендерска документација и за  проектен менаџер за имплементација на проектот за Проектот,,Подобрување на прекуграничното винско искуство за локален развој” или ,,Enhancing the cross border wine experience for local development” со акроним, WINE –UP”,, согласно Договорот за грант број wine-up –CN2-SO1.3-SC052 од 08.10.2020 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The Republic of North Macedonia”,.По спроведеното истражување општина Неготино достави покани до заинтересирани страни кои пројавија интерес. Покрај тоа од општина Неготино објавуваме ПОКАНАЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ(ПРАГ).
Истата е достапна во проектната канцеларија во општина Неготино - Канцеларија за локален економски развој  на 3 ти спрат во општина Неготино од 08:00 -16:00 часот, почнувајќи од 17.01.2022. Доколку сте заинтересирани истата може да Ви биде пратена електронски или по пошта  поставена на цд.
Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 28.01.2022 (петок) до 12 :00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.
Општина Неготино тендерската документација ја доставува за објавување и на страната на Програмата : http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/.

INVITATION 05-31.pdf

1 - Instructions to tenderers.doc
2 - Tender submission form.doc 

3 - Contract (draft).doc

 a14_declaration_honour_en.doc

 
Се одржа јавна расправа по одлуката за долгорочно задолжување од Светска банка PDF Печати

   Општина Неготино на 29.12.2020 година ја организираше Јавната расправа за донесување на Одлука за долгорочно задолжување во рамки на вториот проект за подобрување на општинските услуги (втор МСИП) предвидени со компонентата А – општински инвестиции кои се доделуваат на општините како заеми наменети за подобрување на нивото и квалитетот на општинските услуги. Со проектот предвидена е реконструкција на улиците Вељко Влаховиќ, Енгелсова, Пиринска, Првомајска, Тиквешка, Вардарска, Ѓоко Мишев, Вано Ташев и дел од ул. Марксова со проценета инвестициска вредност од 19.893.030 денари. Целта на јавната расправа беше информирање на јавноста за приоритетноста на проектпт и начинот на негово финансирање. На расправата која се одржа во Центарот за култура во Неготино присуствуваа заинтересирани граѓани, претставници на субјекти и на јавни претпријатија, а проектот кој е финансисран со заем од Светска банка беше образложен од страна на претставник од општина Неготино.

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 2 од 20