Соопштенија
Продолжено работно време за прием на барања за легализација дивоградби PDF Print
There are no translations available.

Со оглед на краткиот рок до кој може да се поднесуваат барања за легализација на бесправно изградените објекти, општина Неготино ги информира заинтерсираните граѓани дека надлежните служби го продолжија периодот на работење. Така, од среда 24-ти август до 3-ти септември барањата за легализација на дивоградбите се примаат секој работен ден од 8 до 20 часот и во сабота од 8 до 14 часот. Истите можат да се доставуваат во Граѓанскиот услужен центар лоциран во приземјето на зградата на општина Неготино.
 
СООПШТЕНИЕ PDF Print
There are no translations available.

Покана за Јавна презентација
    

 Советот на Општина Неготино  на својата   седница  одржана на 08-08-2011 год. Донесе ОДЛУКА за утврдување
-Нацрт Урбанистички план вон населено место  Неготино ,за изградба на стопански комлекс за откуп,складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи, на дел од кп 1000 КО Неготино -Општина Неготино со тех.број У02-02/11 изработен од,,  Ивановинжинеринг ,,Битола .
  Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање Градоначалникот организира Јавна анкета од 12-08-2011 до 30-08-2011год.  .
 Јавната презентација  ќе се одржи   на ден 30-08-2011 год. во 13 часот во големата сала на  Општина Неготино.
 Нацрт- Планот е изложен во просториите на Општината Неготино   
 Ви се молиме за присуство.
 
СООПШТЕНИЕ PDF Print
There are no translations available.

Покана за Јавна презентација

Советот на Општина Неготино  на својата   седница  одржана на 08-08-2011 год. Донесе ОДЛУКА за утврдување
-Нацрт - Детален  урбанистички план на Неготино за дел од Урбана заедница 9 –помеѓу патен правец-М1Скопје-Гевгелија и регионален патни правци Р 107-Неготино Лакавица и Р103 –Неготино Градско во Општина Неготино  со Тех.бр. 038-2007/2011изработен од дпги,,ВЕКТОР90,, Томе дооел Струмица.
Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање Градоначалникот организира Јавна анкета од 12-08-2011 до 30-08-2011год.  .
Јавната презентација  ќе се одржи   на ден 30-08-2011  год. во 13 часот во големата сала на  Општина Неготино.
Нацрт- Планот е изложен во просториите на Општината Неготино
Ви се молиме за присуство.

 
Соопштение до јавноста PDF Print
There are no translations available.

Општина Неготино ја известува заинтересираната јавност дека е доставен Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на УПВНМ за стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи на кп 1000 КО Неготини Општина Неготино, ул. “Ацо-Аџи Илов“ 2, секој работен ден од 08 до 16 часот.
По увидот, заинтересираните граѓани, невладини и други организации можат да ги достават своите забелешки и сугестии по однос на Студијата во писмена форма до одговорните лица за контакт во Општина Неготино до 01.09.2011 година.
Во општина Неготино, може да го најдете Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на УПВНМ за стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи на кп 1000 КО Неготини општина Неготино со тех.број мај 2011.Скопје
На 31.08.2011 година ќе се одржи јавна расправа по Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина во просториите на општина Неготино во 13 часот.
 
Соопштение PDF Print
There are no translations available.

   На ден 28.07.2011, во 11.00 часот во салата на општина Неготино ќе се одржи Јавна расправа за промоција на Стратегијата за социјално вклучување, социјална заштита и намалување на сиромаштијата, која е работена во рамките на проектот: Социјална инклузија и човекови права, кој општина Неготино го спроведува во соработка со Институтот за човекови права Лудвиг Болцман.
   Дневен ред на настанот:
-  Отварање на настанот од страна на модератор од општината
-  Поздравно обраќање од градоначалникот  - Пане Трајков
-  Говор од БИМ ФВ Проект – Менаџер – Делова Петранка
-  Презентација на процесот на стратешко планирање од претставник од општината – Кртева Слободанка
-  Презентација на наодите од Основната студија  - Кртева Слободанка
-  Презентација на стратешките цели, мерки, временски рамки, буџет и др. Од локалниот консултант – Марина Димова
-  Прашања и одговори
-  Заклучок и поднесување на стратегијата до Советот на општината за усвојување
 
ЈАВЕН ПОВИК ДО ГРАДЕЖНИ КОМПАНИИ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА РЕЧНИ КОРИТА PDF Print
There are no translations available.

  Согласно Одлуката  на  Владата  на Република Македонија  за отстапување  на дизел гориво  Еуродизел  БС  од стоковите резерви  на Општина Неготино  бр.51-1402/20 од 22 март 2011  година  (Службен весник на РМ бр.42/2011)  и Акциониот план за чистење  на речни корита  во Република Македонија  за 2011 година,  Општина Неготино објавува

Ј А В Е Н      П О В И К
1. Предмет  на јавниот повик е: ангажирање на градежна механизација за  чистење на речни корита согласно Одлуката  на Владата  на Република Македонија  за отстапување  на дизел гориво  Еуродизел  БС  од стоковите резерви  на Општина Неготино  бр.51-1402/20 од 22 март 2011  година  (Службен весник на РМ бр.42/2011)  и Акциониот  план за чистење  на речни корита  во Република Македонија  за 2011 година.
2. Право на учество во јавниот повик: се повикуваат сите заинтересирани  правни лица кои  поседуваат градежна механизација и имат интерес да се  вклучат   во Акцијата за чистење на  речни корита  да  поднесат барање со листа на расположиви градежни машини и транспортни возила заклучно со ден 12.05.2011(Четврток) во архива на Општина Неготино.
Поднесените барања ќе ги разгледа Комисија во состав :
1.Зоран Лазов
2.Александар Јованов
3. Бранко Вељанов
Со правните  лица ќе биде склучен  Договор за нивно ангажирање.
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Print
There are no translations available.

Тестирање на лицата кои аплицирале за пописот во сабота 5ти март

Државната изборна комисија Ве известува дека терминот за тестирање на лицата кои аплицирале на јавниот оглас  за ангажирање на членови на комисии на пописен реон , реонски инструктори и попишувачи од Општина Неготино ќе биде на 5 март во сабота.
Тестирањето ќе се одржи во општинското средно училиште „Кирил и Методиј“ во Неготино со почеток во 12 часот и сите пријавени кандидати се должни со себе да носат документ за идентификација.
Со оглед на големиот интерес на лица кои аплицирале на Јавниот конкурс за ангажирање на членови на комисии на пописен реон, реонски инструктори и реонски попишувачи, како и определбата на Државната пописна комисија за квалитетен и правичен избор со рамноправен пристап кон сите кандидати, се повикуваат сите кои аплицирале на јавниот конкурс да дојдат во за тестирање најдоцна до 11.20 часот и да се пријават кај лицата кои се определени од Државната изборна комисија.
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Print
There are no translations available.

   Се известуваат индивидуалните производители на вино и ракија од општина Неготино дека по повод одбележувањето на верскиот празник “СВ. Трифун“ во рамките на манифестацијата “ Недела на виното “ на 11- ти февруари ќе се одржи дегустација на вина и ракии. Сите заинтересирани производители кои имаат намера да учествуваат со сопствено произведени вина и ракии, потребно е да донесат мостри и тоа по еден примерок ракија и по два примерока од бело и црвено вино. Мострите ќе се примаат секој работен ден во просториите на “ Желкова Куќа“ на втори спрат во времето од 8.30 до 11.00 ч. заклучно со 10-ти февруари. Контакти можат да се остварат на телефон 072/320-833 со лицето Ивица Златковиќ. Мострите ќе бидат дегустирани и оценувани од страна на стручна комисија, а за најдобрите вина и ракии ќе бидат доделени пригодни награди.
 
Програмата за имплементација на индустриската политика во Република Македонија за 2011 година PDF Print
There are no translations available.

Почитувани,

Ве известуваме дека на предлог на Министерството за економија,  Владата на Република Македонија  на седницата одржана на 5.01.2011 година ја  усвои

Програмата за имплементација на индустриската политика во Република Македонија  за 2011 година

Согласно Програмата Министерството за економија ќе надоместува дел од трошоците на деловните субјекти за следните намени:

·         зајакнување на капацитетите и за  развој и имплементација на проекти за  создавање на конкурентни производи

·         развој на пазарот

·         технолошки развој

·         обуки за еколошко производство

·         вработување на млади истражувачи

·         комерцијализација на патентирани иновации

Read more...
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 Next > End >>

Page 34 of 34