Соопштенија
Вонредна седница на Совет на општина Неготино 17.06.2021 година PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
За свикување на  дваесет  и четвртата   вонредна  седница на Советот на општина Неготино

Вонредната седница ќе се одржи во Салата на општина Неготино   на ден 17.06.2021 година ( четврток  )  во 12 часот . За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог-  Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2021 година
2.    Предлог-  Правилник за утврдување на плати, додаток на плати и надоместоци на плати на вработените кои вршат административно- технички работи и помошни работи во општина Неготино   
3.    Предлог- Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на ЈП „ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО“ Неготино
4.    Предлог- Одлука за давање согласност на Правилник за систематизација на работните места на ЈОУДГ „Фемо Кулакјов“ Неготино
5.    Предлог- Одлука за давање согласност на Правилник за начела на внатрешна организација на ЈОУДГ „Фемо Кулаков “ Неготино
6.    Предлог- Одлука за давање на согласност на Статутот на СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино
7.    Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош

 
О Д Л У К А За избор на административен службеник по пат на интерен оглас PDF Print
There are no translations available.

Република Северна Македонија
ОПШТИНА НЕГОТИНО
Бр.04-342/12
07.06.2021година

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (,,Сл.весник на РМ,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18  и (,,Сл.весник на Република Северна Македонија,, број 275/2019 и 14/2020)), Секретарот  на општина Неготино  во постапка за унапредување на административен службеник преку Интерен оглас , ја донесе следната

О Д Л У К А
За избор на административен службеник по пат на интерен оглас

    1.Интерниот оглас бр.02/2021 објавен на ден 21.05.2021 година за унапредување на административни службеници во општинската администрација на општина Неготино со шифра: УПР 01 01 В01 000 и назив на  работно место - Советник за водење и координирање на проекти со странски донации за ЛЕР во Одделението за локален економски развој, Сектор за урбанизам и заштита на животната средина, комунални работи и сообраќај и локален економски развој,  се избира административниот службеник Јасминка Дуровиќ. За работното место со шифра: УПР 01 01 В01 000 и назив на  работно место – Советник за утврдување и наплата на локални даноци и такси во Одделение за даноци , такси и надоместоци , Сектор за финансиски прашања се избира административниот службеник Ристе Ташев и за работното место со шифра: УПР 01 01 В02 000 и назив на работно место – Виш соработник за утврдување и наплата на локални даноци и такси во Одделение за даноци , такси и надоместоци , Сектор за финансиски прашања се избира административниот службеник Елена Јовановиќ.

    2.По завршувањето на постапката за избор и конечноста на оваа одлука, ќе се донесе соодветно решение за унапредување на избраните административни службеници.

    3.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
О б р а з л о ж е н и е
    Агенцијата за администрација по барање на општина Неготино на својата интернет страница објави интерен оглас бр.02/2021 година на ден 21.05.2021 година за унапредување на административни службеници во општинската администрација на општина Неготино во Одделението за локален економски развој, Сектор за урбанизам и заштита на животната средина, комунални работи и сообраќај и локален економски развој,  со шифра: УПР 01 01 В01 000 и  назив на работно место – Советник за водење и координирање на проекти со странски донации за ЛЕР,  шифра на работно место УПР 01 01 В01 000,  во Одделение за даноци , такси и надоместоци, Сектор за финансиски прашања, со шифра: УПР 01 01 В01 000 и назив на работно место - Советник за утврдување и наплата на локални даноци и таски и во Одделение за даноци , такси и надоместоци , Сектор за финансиски прашања, со шифра: УПР 01 01 В02 000 и назив на работно место - Виш соработник за утврдување и наплата на локални даноци и такси.
    Комисијата за селекција на административен службеник на ден 03.06.2021 година во  10:30 часот спроведе административна селекција по интерен оглас број 02/2021, при што се утврди дека уредно доставени документи за работното место  - Советник за водење и координирање на проекти со странски донации за ЛЕР имаше доставено единствениот кандидат Јасминка Дуровиќ, за работното место - Советник за утврдување и наплата на локални даноци уредно доставени документи имаше доставено единствениот кандидат Ристе Ташев и за работното место - Виш соработник за утврдување и наплата на локални даноци и такси  уредно доставени документи имаше доставено единствениот кандидат Елена Јовановиќ. Истиот ден во 11:00 часот се спроведе и интервју со кандидатите согласно Законот за административни службеници. По спроведеното интервју , Комисијата изготви финална ранг листа, врз основа на која Секретарот  на општина Неготино изврши избор  како во дипозитивот на оваа одлука.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа одлука кандидатот има право  да поднесе жалба до Агенцијата за администрација Скопје во рок од 8(осум) дена од објавување на одлуката на ВЕБ страницата  на институцијата.

Одлука

 
Листа на добитници на субвенции за купени велосипеди за 2021 година PDF Print
There are no translations available.

Листа на добитници на субвенции за купени велосипеди за 2021 година
 
ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 2/2021 PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 2 и став 3,  член 48 став 4 и став 5 и член 49 од Законот за Административни службеници (,,Сл.весник на РМ,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18  и ,,Сл.весник на Република Северна Македонија,, број 275/2019 и 14/2020), и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас , начинот на поднесување на пријавата за унапредување на административен  службеник, начинот на спроведување  на административната селекција и интервјуто , како и начинот на бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.11/15 и 35/18 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија”  бр.303/2021), општина Неготино објавува


ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 2/2021

за унапредување на 3(три) административни службеници во општина Неготино

     Општина Неготино објавува интерен оглас за унапредување на 3 (три) административни службеници  за следните работни места :

1.НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО: Советник за водење и координирање на проекти со странски донации за ЛЕР.
OРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА: Одделение за локален економски развој, Сектор за урбанизам и заштита на животната средина, комунални работи и сообраќај  и локален економски развој.
БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ: (1) еден
ШИФРА : УПР 01 01 В01 000
НИВО: В1

Read more...
 
Хуманитарната акција „Нахрани 10.000“ PDF Print
There are no translations available.

 Почитувани граѓани,
Ве известуваме дека на 21.05 (Петок) ќе се одржи хуманитарната акција „Нахрани 10.000“. Акцијата ќе се одржува во 5 градови и ќе учествуваат 11 организации.
Хуманитарната акција ќе се одржува и во нашата општина  во временскиот период од 10 -18часот во Кам Маркет-Неготино .Акцијата во нашата Општина е подржана во соработката помеѓу Невладините организации Сите Сити-Ајде Македонија и Порака-Неготино и Општинска Орханизација на Црвен Крст -Неготино.Општина Неготино ја подржува акцијата преку Општинскиот совет за Социјална Заштита на Општина Неготино.
Ги повикуваме сите хумани граѓани да учествуваат и да донираат храна.
Препорачуваме сите хумани граѓани да донираат храна која не е лесно расиплива како: ориз, грав, сол, шеќер, брашно, тестенини, масло за готвење, грашок, конзервирана риба, супа , бисквити, кечап, леќа, конзервирано овошје и зеленчук.
Активностите на Ајде Македонија се подржани од Civica Mobilitas како дел од проектот "Одржлива мрежа за спасување на храната"    
#ХранаНеСеФрла
#CivicaMobilitas

 
70 граѓани набавија субвенционирани велосипеди од општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

  Општина Неготино ги известува граѓаните на општината дека поради големиот интерес за добивање на субвенции за набавка на велосипед или адаптиран велосипед, за 14 дена од објавувањето на јавниот повик, средствата во висина од 300.000 денари кои општината ги предвиде за оваа намена се исцрпени, а со тоа и јавниот повик  е затворен. На јавниот повик за добивање на субвенции за набавка на велосипед или адаптиран велосипед во овој период се пријавија вкупно 70 заинтересирани граѓани на општината.
 
Честит празник Рамазан Бајрам PDF Print
There are no translations available.

   Од мое лично име и од име на општина Неготино на сите верници од муслиманска вероисповед од неготинска општина и Република Северна Македонија им го честитам големиот празник Рамазан Бајрам со искрени желби за добро здравје, среќа и благосостојба во семејствата. По завршувањето на месецот на постот, посакувам верниците со радост да го дочекаат овој, за нив, голем празник со меѓусебно почитување и љубов кон најблиските. Ви посакувам овој Рамазан Бајрам да го поминете во кругот на семејството и пријателите со среќа, здравје и спокој, меѓусебно разбирање и љубов и се разбира со почитување на пропишаните здравствените протоколи.

 
Повик за поднесување на понуди Република Северна Македонија Втор проект за подобрување на општинските услуги - МСИП2 MSIP2-NCB-033-21 PDF Print
There are no translations available.

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена  електронски на 04 август, 2016 година.

2.    Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Втор проект за подобрување на општински услугите (МСИП2) и има намера дел од добиените средства од овој гранд да ги искористи за плаќања по договор за: Реконструкција на 9 улици во општина Неготино.

3.    Општина Неготино ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Реконструкција на 9 улици во Општина Неготино.

4.  Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
5.   Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:
Адреса: ул„Ацо Аџи Илов“бр.2
Град: Неготино
Поштенски број: 1440
Држава: Република Македонија
Телефон: 043/361-045
Е маил: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6. Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:
Банка: Народна банка на Република Македонија
Број на сметка 100 000000063095
Сметка на корисник – 748014059263015
Приходна шифра и програма -725939 00    

7. Тендерската документација може да се добие директно од Општина Неготино со поднесување на писмено барање и приложување на докази за уплата за подигање на тендерска документација или по електронска пошта.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 15:00ч, 14.06.2021. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 15:15ч, 14.06.2021.

9.       Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : 600.000,00 МКД.
10.     Општина Неготино
Адреса: ул„Ацо Аџи Илов“бр.2
Град: Неготино
Поштенски број: 1440
Држава: Република Македонија
Телефон: 043/361-045
Е маил: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
До 31 маЈ 2021 г. ќе се реализираат гаѓања на Армискиот полигон Криволак PDF Print
There are no translations available.

   Поради безбедносно извршување на планираните активности, Командата на гарнизонот Криволак го информира месното население кое гравитира околу Армискиот полигон дека во периодот до 31 мај, оваа година, на повеќе реони на полигонот ќе се извршуваат гаѓања. Токму затоа, во наведениот период се забранува секакво движење и престој на луѓе, моторни возила и стока, како и оставање на возила во тие реони, а исто така се забранува и било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот. Доколку се пронајдат такви средства, потребно е истите да бидат соодветно одбележани и паралелно да се известат надлежните органи од полигонот или најблиската полициска станица. Вежбалиштата на кои ќе се извршуваат планираните активности ќе бидат видно одбележани согласно законските прописи на Армијата, а ќе биде присутно и физичко обезбедување. 
 
Ј А В Е Н П О В И К за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на општина Неготино за купување велосипеди за 2021 година PDF Print
There are no translations available.

О П Ш Т И Н А  Н Е Г О Т И Н О
Градоначалникот на општина Неготино врз основа на член 50, став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.05/2002) и согласно Програмата за култура, спорт и поддршка на здруженија и фондации во 2021 година бр. 08-651/7 од 28.12.2020 година, објавува:

Ј А В Е Н   П О В И К
за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на општина Неготино за купување велосипеди за 2021 година1. Опис на јавниот повик

1.1. Општина Неготино, со цел да ги стимулира жителите на Неготино за користење на велосипеди, а согласно тоа и намалување на бројот на возила кои ќе се движат низ градот, на граѓаните кои ќе купат велосипед од денот на објавувањето на Јавниот повик заклучно со 27.06.2020 година, ќе им надомести дел од трошоците направени при купување на велосипед, односно адаптиран велосипед за лица со телесна инвалидност.

1.2. Средствата што Општина Неготино ќе ги субвенционира се во износ од 50% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 4.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход, како и 50% од вредноста на адаптираниот велосипед за лица со телесна инвалидност, но не повеќе од 30.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход.

1.3. Средствата што се превидени во Програмата бр. 08-651/7 од 28.12.2020 година се во вкупен износ од 300.000,00 денари и нивната исплата ќе биде на товар на Буџетот на општина Неготино од буџетска програма L00.

1.4.  Јавниот повик ќе биде реализиран по принципот „прв дојден, прв услужен“.


2.  Право на учество на Јавниот повик

Право на учество на Јавниот повик имаат жителите на Општина Неготино кои ќе купат велосипед од денот на објавување на Јавниот повик се до исцрпување на буџетот наменет за таа намена, но не подоцна од 07.06.2021 година, и кои ги исполнуваат условите од овој Јавен повик.

3.  Услови што треба да ги исполни барателот

Барателот треба да ги исполни следниве услови:

-    да е жител на општина Неготино,

-    велосипедот да го купи од денот на објавување до денот на завршување на Јавниот повик (до 27.06.2021 година),

-    да спаѓа во категорија на лица со потешки моторни пречки во движењето (за баратели кои аплицираат за адаптиран велосипед).

4.  Начин на пријавување на Јавниот повик

4.1. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека условите за учество на Јавниот повик се исполнети, барателот до општина Неготино треба да достави:

- барање за надоместок (Барањето може да се подигне во архивата на општина Неготино или на веб страната на општина Неготино),

- доказ за жителство во општина Неготино, со доставување копија на важечка лична карта на барателот, односно родител/старател на малолетно лице со телесна инвалидност,

- фотокопија од трансакциска сметка на барателот,

- доказ дека е извршено купување на велосипед, и тоа оригинал фискална сметка или фактура со извод од деловна банка, со датум од денот на објавувањето до денот на завршувањето на Јавниот повик,

- потврда дека велосипедот е адаптиран за потребите на барателот - лице со телесна инвалидност, со спецификација за видот на извршената адаптација,

- решение за видот и степенот на телесна инвалидност издадено од надлежен орган.

Документи од алинеја 5 и 6 приложуваат барателите кои аплицираат за субвенционирање на дел од трошоците за набавка на адаптиран велосипед.

4.2. Едно лице може да поднесе само едно барање за добивање на надоместок за еден велосипед.

4.3. Лица од исто потесно семејство и лица кои живеат на иста адреса не можат истовремено да добијат надоместок за велосипед на објавениот јавен повик.
4.4. Барањето за надоместок на дел од трошоците за купување на велосипед, заедно со потребната документација, граѓаните во затворен плик ги доставуваат до соодветната Комисија, преку Архивата на општина Неготино, ул.„Ацо Аџи Илов“ бр.2, секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

4.5. На пликот треба да е наведено “Јавен повик за надоместување на дел од трошоците за набавка на велосипед - Комисија за спроведување на јавниот повик за надомест на дел од трошоците за набавка на велосипед или адаптиран велосипед“

4.6. Архивата на општина Неготино примените барања ќе ги евидентира со точното време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат барањата.

Read more...
 
Земјоделците можат да пријавуваат штети од пролетните измрзнувања во општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

   Општина Неготино ги информира земјоделците од неготинска општина дека е формирана комисија за проценка на штети од пролетните измрзнувања. Сите заинтересирани земјоделци можат да пријават штети на своите насади со доставување на барање за проценка, копија од имотен лист и копија од лична карта кај лицето Јордан Коцев на трети спрат во зградата на локалната самоуправа. Рокот за пријавување на штетите од измрзнувањата е од 4-ти до 7-ми мај од 8,30 до 15, 30 часот.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 34