Соопштенија
До 31-ви март вежбовни боеви активности на полигонот Криволак PDF Print
There are no translations available.

   Поради безбедносно изведување на планираните вежбовни активности, Командата на Гарнизонот на Армискиот полигон Криволак го известува месното население дека во периодот до 31-ви  овој месец на повеќе реони на полигонот ќе се изведуваат вежбовни боеви активности. Токму затоа, во наведениот период се забранува секакво движење и престој на луже, моторни возила и стока во овие реони, како и земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по животот на граѓаните. Доколку се пронајдат такви средства, потребно е да се известат надлежните од АП Криволак или во најблиската полициска станица. Стрелиштето на кое ќе се изведуваат боевите гаѓања ќе биде видно одбележано согласно законските прописи на АРМ, а ќе биде присутно и физичко обезбедување.

 
Поради дефект, без вода се потрошувачите од „Висока зона“ во Неготино PDF Print
There are no translations available.

   Од Јавното комунално претпријатие „Коминалец“ информираат дека потрошувачите од Неготино кои со вода за пиење се снабдуваат од „Висока зона“ дека поради настанат дефект на транзитниот цевковод Ф 200 ќе има прекин во водоснабдувањето  денеска, петок 1-март. Екипи на „Комуналец“ се на терен и работат на отстранување на дефектот и нормализирање на водоснабдувањето.

 
 
Седница на Совет на општина Неготино 27.02.2019 година PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    дваесет и третата    редовна седница на Советот на општина Неготино. 
Седницата ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 27.02.2019 година   (среда ) во  16,00 часот.
За седницата го предлагам следниот 

                                                                  Д Н Е В Е Н   Р Е Д 


1. Предлог- Правилник за постапката и критериумите за распределба на средства за остварување на јавниот интерес во спортот
2. Предлог-  Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2019 година 
3. Предлог- Заклучок за усвојување на Акциониот план за енергетска ефикасност на општина Неготино
4. Предлог- Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација  
5. Предлог –  Решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2020 година на Локална библиотека ,,Страшо Пинџур,, Неготино  
6. Предлог- Решение за давање согласност на годишниот план за вработување за 2020 година на СОУ ,,Св.Кирил и Методиј,, Неготино
7. Предлог- Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ООУ ,,Гоце Делчев,, Неготино  
8. Предлог – Решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2020 година на Општинска установа Музеј на град Неготино 
9. Предлог- Решение за давање согласност на Критериумите за вдомување на бездомни лица на територијата на општина Неготино
10. Предлог- Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на јавните службеници за 2019 година  
11. Предлог- Заклучок за усвојување на Финансовиот извештај на ООУ ,,Гоце Делчев,,Неготино 
12. Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Неготино за 2019 година
13. Предлог- Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Неготино за периодот октомври-декември 2018 година

 
Поради настанат дефект, дел од Неготино без вода за пиење PDF Print
There are no translations available.

ЈП Комуналец  од Неготино ги информира потрошувачите на вода кои живеат на улиците Кирил и Методиј, 25 Мај и Марксова, како и дел од улиците Борис Кидрич, Пиринска, Вардарска, Ѓоко Мишев и Вано Ташев дека поради дефект на главната цевка на улица Марксова денеска (вторник) и утре претпладне (среда 12.02.2019) ќе имаат прекин во водоснабдувањето. Екипи на Комуналец се на терен и денеска и утре ќе работат на отстранување на дефектот и нормализирање на водосндбувањето.

 
ЈАВЕН ПОВИК PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), општина Неготино распишува:                                                ЈАВЕН ПОВИК
за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

Секое заинтересирано правно и физичко лице во тек на јавниот повик може да достави иницијатива  за изработка и донесување на урбанистички планови од член 7 став 1 точка 2 алинеа 2,3 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл. Весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16,  163/16, 64/18 и 168/18).
Иницијативите можат да се достават во електронска форма преку информациски систем е-урбанизам или во писмена форма.
Предмет на иницијативата може да биде донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички  план, со дефинирани граници на опфат согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл. Весник на Р.М” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18).
Изработката на урбанистичките планови може да биде финансирана од страна на подносителот на иницијативата.
Јавниот повик ќе трае од 01.02.2019 година до 05.03.2019 година.
 
Седница на Совет на општина Неготино 29.01.2019г. PDF Print
There are no translations available.

                                                                  Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог- Програма за изменување на Програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2019 година
2.    Предлог-  Правилник за постапката и критериумите за утврдување на пазарната вредност на земјишта и утврдување просечни цени на градежно и земјоделско земјиште
3.    Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Неготино
4.    Предлог – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите и начинот за вршење автотакси превоз на патници во општина Неготино  
5.    Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност за сопствено учество за имплементирање на проект во рамки на Програмата за рамномерен регионален развој за 2018 година
6.    Предлог –  Одлука за превентивни мерки  
7.    Предлог- Одлука за давање согласност за нов реформиран профил за реформирано техничко образование од Хемиско-технолошката струка при СОУ Св ,,Кирил и Методиј,, Неготино
8.    Предлог- Одлука за изменување и дополонување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници
9.    Предлог – Одлука за престанок на правото на стопанисување објект Спортска сала ,,Младост,, Неготино на ЈКП Комуналец
10.    Предлог- Одлука за прифаѓање на повисока пазарна вредност при проценка на недвижностите
11.    Предлог- Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ООУ ,,Страшо Пинџур,, Неготино  
12.    Предлог- Мислење по однос Програмата за изведување екскурзии ООУ ,,Страшо Пинџур,, Неотино за 2018/2019
13.    Предлог- Мислење по однос Програмата за изведување екскурзии ООУ ,,Гоце Делчев,, Неотино за 2018/2019
14.    Предлог- Решение за усвојување на Извештајот за работа на Локалната библиотека Страшо Пинџур Неготино
15.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа за 2019 година на Музеј на град Неготино
16.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа за 2019 година на Локална библиотека ,,Страшо Пинџур,,  Неготино
17.    Предлог – Заклучок за усвојување на Извештајот за финансиските извештаи на спортските клубови
18.    Предлог – Решение за изземање на спортските клубови од програмата за доделување на финансиски средства од општина Неготино
19.    Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош
 
Мостри за избор на најдобри вина и ракии се доставуваат до петок 8-ми февруари PDF Print
There are no translations available.

  Во рамките на одржувањето на традиционалната стопанско-туристичка манифестација „Св. Трифун-2019г“ која се одржува од 12 до 14-ти февруари и оваа година ќе биде организиран натпревар во дегустација на вина и ракии на индивидуални производители. Од општина Неготино ги информираат сите заинтересирани индивидуални производители дека рокот за поднесување мостри од бели и црвени вина и ракии е од 25.01. (петок) до 08.02. (петок) во периодот од 08 до 16 часот во просториите на локалната самоуправа. Истите можат да се достават кај лицето Дени Трајков на 3-ти спрат во зградата на општина Неготино, а контакт со задолженото лице можат да остварат и на телефонскиот број 078-822-292.  И оваа година поднесените мостри ќе бидат дегустирани и оценувани од стручни лица-енолози, а за производителите на најквалитетните вина и ракии ќе бидат обезбедени и ќе им бидат врачени пригодни награди во четврток на 14.02. на денот на одржувањето на централниот настан по повод „Свети Трифун“ на градскиот плоштад во Неготино.
Read more...
 
Денеска (26.12.2018) ќе се одржи седница на Советот на општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

   Денеска ( среда 26.12 ) со почеток од 16,00 часот ќе се одржи 21-та седница на Советот на општина Неготино. На дневен ред и на разгледување пред советниците ќе се најдат предлог-програмите за работа на одделенијата при локалната самоуправа за наредната 2019-та година, предлог-Буџетот и одлуката за негово извршување за наредната година, како и предлог Буџетскиот календар. Советниците во Советот на општината ќе се произнесат и по повеќе предлог-одлуки од областа на урбанизмот, давање согласност за сопствено учество во имплементирање на проекти, одлука за добивање донација, давање согласност за измени на годишен план за вработување, предлог-правилникот за условите и начинот на вршење на авто такси превоз на патници во неготинска општина,а ќе се разгледува и годишниот извештај за финансиското работење на Комуналец во првите 9 месеци од годинава. На дневен ред ќе се најдат и други прашања од делокругот на работата на Советот на општина Неготино.

 
Ј А В Е Н П О В И К бр. 01/2018 PDF Print
There are no translations available.

   Врз основа на член 8 став 1 од Законот за финансиска поддршка на Единиците на Локалната самоуправа и единки корисници основани од Единиците на Локалната самоуправа и единки корисници за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.209/2018 од 15.11.2018 година), Градоначалникот на општина Неготино објавува:
 
                                           Ј А В Е Н   П О В И К бр. 01/2018
 
Со овој повик се повикуваат сите доверители на Општина Неготино и единките корисници ( СОУ „Св. Кририл и Методиј“-Неготино, ООУ „Гоце Делчев“-Неготино, ООУ „Страшо Пинџур“-Неготино, ЈОУДГ „Фемо Кулаков“-Неготино и Локална библиотека „Страшо Пинџур“-Неготино) кои имаат доспеани, а неплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец септември 2018 година, да се пријават во Општина Неготино со цел спогодбено утврдување на износот на обврските.
Пријавата треба да содржи целосен назив на правното лице, седиште, матичен број и даночен број на доверителот, телефон за контакт и маил адреса, односно фотокопија од лична карта и телефон за контакт и маил адреса, за физички лица.
Со Пријавата доверителите задолжително треба да достават:
-    Тековна состојба (за правните лица), не постара од 6 месеци,во оригинал или во копија заверена на нотар или копија од лична карта
-    картица за вкупните нивни побарувања односно обврски што ги должи општината или единките корисници или правен основ врз основа на кој настанала обврската(решение, пресуда, и сл.)
Во Пријавата треба да биде назначено дали дали истата се однесува за Општина Неготино или за единките корисници.
За обврските на општината, Градоначалникот ќе пристапи кон преговори со сите доверители кои се јавиле на јавниот повик за спогодбено утврдување на износот на обврските, односно намалување на обврските за општината, за што се составува и потпишува записник со секој доверител.
За обврските на единките корисници, Градоначалникот и Одговорното лице на единката корисник ќе пристапат кон преговори со сите доверители кои се јавиле на јавниот повик за спогодбено утврдување на износот на обврските, односно намалување на обврските за единката корисник, за што се составува и потпишува записник со секој доверител.
Приоритет при исплата на доспеаните, а неплатени обврски, имаат обврските со кои спогодбено со доверителот е постигнато целосно откажување од каматата и намалување на главницата на побарувањето за 15%.
За датумот и местото на одржување на преговарањето, доверителите кои ќе се пријават, ќе бидат дополнително писмено известени.
По завршување на процесот на преговарање, Градоначалникот на општината ќе изготви Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски и истиот ќе го достави до Советот на општината кој го одобрува со Одлука.
Рокот  за пријавување на јавниот повик изнесува 15 дена , и започнува да тече од наредниот ден од денот на објавување на повикот.
Повикот ќе биде објавен на огласната табла на Општина Неготино, на веб страната на Општина Неготино и во едно јавно гласило/ медиум.
Пријавата заедно со целокупната документација треба да биде доставена до Архивата на Општина Неготино, ул.„Ацо Аџи Илов„ бр. 2 Неготино или по пошта со препорачана пратка, со назнака „за Јавен Повик 01/2018“.
Општината го задржува правото во текот на постапката за преговарање да побара дополнителни документи кои се од интерес на постапката.
 Ненавремените и некомплетните пријави нема да бидат земени во предвид при процесот на преговарање.
 
Дефект на водоводната мрежа на „Висока зона“ во Неготино PDF Print
There are no translations available.

   Од Јавното претпријатие „Комуналец“-Неготино ги информираат потрошувачите од градот кои со вода за пиење се снабдуваат од „Висока зона“ дека поради настанат дефект на транзитниот цевковод Ф 200 водоснабдувањето ќе биде во прекин во текот на денешниот ден ( четврток 06.12.2018 г ) се до санирањето на дефектот. Екипи на „Комуналец се на терен и работат на негово отстранување.

 
Соопштение PDF Print
There are no translations available.


Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 192/15) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 147/08 и 45/11) Градоначалникот на Општина Неготинo

                                                                                             О Р Г А Н И З И Р А
 
Јавен увид и јавна расправа на Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за планскиот документ Урбанистички план вон населено место за изградба на депонија за индустриски инертен и неопасен отпад КП бр. 23/2, 23/3 ,23/4, 24, 25/2, 26/4, 54/2, 55/2, 56, 57/2, 2173/2, 2173/4, 2173/6 и дел од КП бр.23/1, 25/1, 2173/1 и 2255 КО Пепелиште, м.в. Шобово, општина Неготино која e достапна за увид од  21.11.2018 година до  21.12.2018 година во просториите на oпштина  Неготино ул.”Ацо-Аџи Илов” бр.2, 3-кат, канцеларија бр.31  секој работен ден од  08,00 до 16,00 часот, и на веб страната на општина Неготино.
    На  11.12.2018 година (вторник) ќе се одржи јавна расправа по Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за планскиот документ Урбанистички план вон населено место за изградба на депонија за индустриски инертен и неопасен отпад КП бр. 23/2, 23/3 ,23/4, 24, 25/2, 26/4, 54/2, 55/2, 56, 57/2, 2173/2, 2173/4, 2173/6 и дел од КП бр.23/1, 25/1, 2173/1 и 2255 КО Пепелиште, м.в. Шобово, општина Неготино во просториите на Општина Неготино во  13 часот .
По увидот, заинтересираните граѓани, невладини и други организации  можат да ги достават своите забелешки предлози и сугестии  по однос на  Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за планскиот документ Урбанистички план вон населено место за изградба на депонија за индустриски инертен и неопасен отпад КП бр. 23/2, 23/3 ,23/4, 24, 25/2, 26/4, 54/2, 55/2, 56, 57/2, 2173/2, 2173/4, 2173/6 и дел од КП бр.23/1, 25/1, 2173/1 и 2255 КО Пепелиште, м.в. Шобово, општина Неготино во писмена форма до одговорните лица за контакт во општина Неготино  во рок од 30 дена од денот на објавување.  
    Извештајот од јавната расправа ќе биде објавен на веб страната на општина Неготино.

Контакт лице :
Митко Толовски
Општина  Неготино
Ул. "Ацо Аџи Илов " бр.2, 1440 Неготино
Тел 043/361 045 076/212-094                                                                                                                    

 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 23