ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Beeconomy

Кодекс за административни службеници

Кодекс за административни службеници
Соопштенија
Во среда (29.11.) ќе се одржи седница на Советот на општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Претседателот Диме Витанов за во среда ,29-ти овој месец, свика одржување на редовна седница на Советот на општина Неготино која ќе започне од 18,00 часот со 18 точки на дневен ред за разгледување од страна на советниците. Меѓу другото, на дневен ред ќе се најдат повеќе предлог-програми и тоа за енергетска ефикасност, за изработка на урбанистички планови, за заштита на животната средина, за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино, предлог-програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на нашата општина, како и предлог-програмите за локален економски развој, за социјална заштита, образование, спорт, култура и здруженија и фондации. На дневен ред ќе се најде и предлог-оперативниот план за дејствување во зимски услови на јавни претпријатија и установи основани од општината во 2017/2018 година, како и други прашања од делокругот на работата на Советот на општина Неготино.

 
ЈАВЕН ПОВИК за доставување на финансиски програми на спортските клубови од општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на финансиски програми на спортските клубови  од општина Неготино

Со цел за успешно претставување, натпреварување и постигнување на очекуваните резултати, Градоначалникот и Советот на општина Неготино ги повикуваат сите спортски клубови од Општина Неготино да достават финансиска програма и план на активности до општината, со цел предвидените средства од Буџетот на општината за 2018 година да бидат соодветно планирани и распределени.

Потребните документи треба да бидат доставени кај одговорното лице во општината најдоцна до 15 ноември 2017 година до 16.00 часот, зграда на Собрание на општина Неготино, IV спрат, соба бр.39.

Подетални информации и контакт:
Александар Донов – советник за култура,
спорт и соработка со ЗГ и фондации    
моб. 072/320-842
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it             
                                                                                            
 
ЈАВЕН ОГЛАС PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за врабоитување на РМ (АВРМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Неготино, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година усвоен од Владата на Република Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ, на ден 15.09.2017 година се објавува:

                                                                     Ј  А  В  Е  Н     О  Г  Л  А  С
                                                                                       до
                                                    евидентирани невработени лица за вклучување во
                                                         Програмата Општинско - корисна работа

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект  „Продолжување на социјалните услуги за предшколски деца во постојните игрални во руралните средини во општина Неготино и социјални услуги во Дневен центар за стари лица во с.Тимјаник“  за работно ангажирање со скратено работно време за период од 6 (шест) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Неготино

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман од 6 (шест) месеци статусот на невработените лица  останува непроменет, а на невработените лица-корисници на социјална помош за времетраење на работниот ангажман ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

За кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 6.200,00 денари, што вклучува персонален данок на доход и осигурување од случај на несреќа при работа и професионално заболување.

Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

-    Невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 1 година

Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на :
     - Асистент – помошник на воспитувач во игрална за предучилишни деца во с.Тимјаник
     - Асистент – помошник на воспитувач во игрална за предучилишни деца во с.Пепелиште
     - Асистент – помошник на воспитувач во игрална за предучилишни деца во с.Тремник
     - Асистент – помошник на воспитувач во игрална за предучилишни деца во с.Војшанци
     - Асистент – помошник на воспитувач во игрална за предучилишни деца во с.Ц.Брегови
     - Асистент – помошник на воспитувач во игрална за предучилишни деца во с.Криволак
     - Асистент – помошник на воспитувач во игрална за предучилишни деца во с.Д.Дисан
     - Асистент во Дневен центар за стари лица во с.Тимјаник

Заинтресираните невработени лица  Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да подигнат и поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Неготино во периодот од 15.09.2017 година до 20.09.2017 година.

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу општина Неготино и избраните кандидати.

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Неготино кај лицето Слободанка Кртева, Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“, Агенција за вработување- Центар за вработување Неготино кај лицето Џеват Елмазов,  Центар за социјлна работа Неготино кај лицето Љубинка Давидова.
 
ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на ЗОО,Правилник за издавање на училиштен простор на ООУ„Страшо Пинџур“-Неготино,Согласност од градоначалникот за издавање на училишен простор,и Одлука донесена од УО, Комисијата за јавно наддавање објавува


                                                                             ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на јавното наддавање е издавање  на спортска сала за спортски активности согласно просторните и техничките услови,издавање на  др. простории .
Наддавањето за спортската сала ќе биде по термин .Терминот е во траење од 60 минути.
Почетна цена на наддавањето е 5,5  евра од термин во денарска противредност, во истата е вклучено и користење на две соблекувални.
Наддавањето ќе се одвива во чекори од  0,5 евра .
Наддавањето за др.простории  ќе биде по м2.
Почетна цена согласно Одлуката на УО за утврдување на ценовникот за издавање на училишната кујна  и др.простории е 75 ден. по м2 во кои се вклучени и трошоците за покривање на  ел.енергија и комуналии)
Наддавањето ќе се одвива во чекори од  0,5 евра .

Право на учество во делот на издавање на спортска сала и др.простории има секое регистрирано правно лице ,кое ќе приложи доказ –Извод од Ценралниот регистар или физичко лице.
Наддавањето ќе се спроведува на тој начин што за спорската сала терминот го добива оној кој понудил највисока цена на третиот повик ,и ако по третиот повик во рок од 3 минути не се јави никој.
Наддавањето ќе се спроведи и ако има само еден учесник кој понудил  по утвредената цена и повеќе од минималната почетна цена.
Додека пак наддавањето за  др.простории  ќе се спроведува на тој начин што добива оној кој понудил највисока цена на третиот повик ,и ако по третиот повик во рок од 3 минути не се јави никој.
Наддавањето ќе се спроведи и ако има само еден учесник кој понудил  по утврдената  цена и повеќе од минималната почетна цена.
Со најповолните понудувачи ќе се склучи договор во рок од 3 дена.
Јавното наддавање ќе се одржи на ден 13.09.2017 год. во 13,00 часот во просториите на училиштето.
Огласот трае 5 дена од денот на неговото објавување во јавните гласила.                                                                                  Комисија за јавно наддавање
                                                                                ООУ„Страшо Пинџур“-Неготино
                                                                                      Тел/конт:043/361-900
 
О Г Л А С PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 67 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и Одлуката бр.09-216/1 од 07.08.2017 година донесена од Градоначалникот на општина Неготино, Комисијата за спроведување на јавно наддавање го објавува следниот
                                                                       О   Г   Л   А   С

За давање на времено користење на недвижност по пат на јавно наддавање со поднесување на понуди

    Се дава на времено користење на недвижност во сопственост на општина Неготино за поставување на туристичко вовче и реквизити за забава на локација во СРЦ „МЛАДОСТ“(асфалтни терени) по пат на јавно наддавање со вкупна површина од 2.900 м.кв. за период од 05.09.2017 до 24.09.2017 година.
    Почетната цена со која ќе почне наддавањето изнесува 12.500,оо денари од ден за вкупната површина и туристичкото вовче.Во цената не се вклучени потрошената електрична енергија и надоместокот за потрошена вода и комунални услуги. За целокупниот горенаведен период, најповолниот понудувач е должен да плати надоместок за електрична енергија, вода и комунални услуги во износ од 30.000,оо денари.
    Заинтересираните понудувачи се должни да достават образец ДРД, тековна состојба од Централниот регистар и доказ за располагање со реквизити за забава, како и да уплатат по 15.000,оо денари депозит за учество на јавното  наддавање на депозитна сметка на општина Неготино со бр.748014059269616 приходна шифра 733111 програма 00.  Заинтересираните понудувачи своите понуди заедно со горенаведените документи се должни да ги достават во затворени коверти најкасно до 18.08.2017 година до 13 часот на адреса „Општина Неготино ул.„Ацо Аџи Илов“2 Неготино.
    На понудувачите кои нема да поднесат најповолна понуда ќе им биде вратен депозитот од 15.000,оо денари.
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Print
There are no translations available.

Соопштение за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација  за Архитектонско урбанистички проект за  оформување на градежна парцела на КП 2194 - дел, КО Криволак, согласно Општ акт за село Криволак, општина Неготино, намена А1- станбени куќи.
Граници на опфатот сe:  
- на север – КП 2189, КП 2191, КО Криволак
- на исток – КП 2194, КО Криволак
- на југ – пристапна улица, односно КП 2194, КО Криволак
- на запад – КП 2193/1, КП 2193/2, КО Криволак
Опфатот е со површина  од  0,108 ха.
Јавната анкета и јавната презентација на Архитектонско урбанистички проект за оформување на градежна парцела на КП 2194 - дел, КО Криволак, согласно Општ акт за село Криволак, општина Неготино, намена А1- станбени куќи,  со технички број   01-05/2017 од  мај, 2017 година, изработен од „АРХИКОНС“ Јован ДООЕЛ Кавадарци , ќе се спроведе со излагање на проектот  во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 5  (пет) работни денови и тоа   од  08.08.2017 година  до 14.08.2017 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со архитектонско урбанистичкиот проект можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на архитектонско урбанистичкиот проект ќе се одржи на ден 10.08.2017  година  во  10.00 часот во просториите на општина Неготино.
 
ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДАВАЊЕ PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 9 од Правилникот за условите ,начинот и постапката за издавање под закуп на фискултурна сала,училишен двор,училници и училишна кантина во сопственост на ООУ Гоце Делчев Неготино и Одлуката донесена од страна на Училишниот одбор при ООУ Гоце Делчев Неготино,Комисијата за издавање на деловен простор под закуп на ден 17.05.2017 година објавува


                                                              О  Г  Л  А  С    З  А   Ј  А  В  Н  О    Н А Д А В А Њ Е
               Предмет на јавно наддавање е издавање на неадаптирана просторија во ПУ с.Долни Дисан  во површина од 18,56 м2 за сендвичара согласно просторните и техничките услови.
             Почетната цена за издавање на неадаптираната просторија изнесува 2.500,00 денари месечно.
            Право на учество во делот на просторијата  има секое регистрирано правно лице,кое ќе приложи доказ-извод од Централен регистар на Р.М.
            Огласот трае 5 дена од денот на објавувањето.
             Понудите треба да се достават во рок од 3 дена од денот на објавувањето на адреса ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Неготино ул.Маршал Тито бр.117 или во просториите на училишетето.
                    

                                                                          ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Неготино
                                                          Комисија за издавање на деловен простор под закуп:

                                                         1.    Апостоловски Борче –претседател
                                                         2.    Елена Кабранова-член
                                                         3.    Евгенија Ѓорчева-член

 
О Б Ј А В А Брoj 1 / 2017 за издавање под закуп на недвижен имот по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 4, 36, 37, 38 и 39 и член 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ број 78/15, 106/15 и 153/15“) и Одлука на Совет на општина Неготино бр. 08-76/15 од 14.03.2017 година („Сл. Гласник на општина Неготино“ бр. 3/17) за издавање под закуп на недвижен имот - Деловен простор во с.Пепелиште опфатен во имотен лист бр.855 за КО Пепелиште на КП.бр.1138, Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари на општина Неготино, објавува:

О Б Ј А В А  
Брoj 1 / 2017
за издавање под закуп на недвижен имот по пат на
ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  
(прва објава)


1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е издавање под закуп на недвижен имот- Деловен простор во с.Пепелиште, сопственост на општина Неготино, кој се издава под закуп согласно Одлука на Советот на општина Неготино 08-76/15 од 14.03.2017 година („Сл. Гласник на општина Неготино“ бр. 3/17), за издавање под закуп на недвижен имот- Деловен простор во с.Пепелиште на КП.бр.1138, опфатен во имотен лист бр.855 за КО Пепелиште во времетраење од десет години од денот на потпишувањето на Договорот за закуп со најповолниот понудувач.

2.ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР КОЈ СЕ ДАВА ПОД ЗАКУП

Предмет на закуп е деловниот простор:

Опис и намена на недвижниот имот    Површина
Деловен простор во с.Пепелиште  опфатен во имотен лист бр.855 за КО Пепелиште на КП.бр.1138  сопственост на Општина Неготино    
88 м2

Read more...
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 192/15) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 147/08 и 45/11) Градоначалникот на Општина Неготинo

                                                             О Р Г А Н И З И Р А
 
Јавен увид и јавна расправа на Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за Измена и дополна на ГУП за град Неготино, општина Неготино  која e достапна за увид од  14.03.2017 година до  14.04.2017 година во просториите на oпштина  Неготино ул.”Ацо-Аџи Илов” бр.2, 3-кат, канцеларија бр.31  секој работен ден од  08,00 до 16,00 часот.
    На  04.04.2016 година (вторник) ќе се одржи јавна расправа по Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за Измена и дополна на ГУП за град Неготино, општина Неготино во просториите на Општина Неготино во  13 часот .
По увидот, заинтересираните граѓани, невладини и други организации  можат да ги достават своите забелешки предлози и сугестии  по однос на  Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за Измена и дополна на ГУП за град Неготино, општина Неготино во писмена форма до одговорните лица за контакт во општина Неготино  во рок од 30 дена од денот на објавување.  
    Извештајот од јавната расправа ќе биде објавен на веб страната на општина Неготино.Контакт лице :
Митко Толовски
Општина  Неготино
Ул. "Ацо Аџи Илов " бр.2, 1440 Неготино
Тел 043/361 045 076/212-094
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Print
There are no translations available.

За организирање на Јавна анкета и Јавна презентација  за Предлог планот -  Измена на ДУП за УЗ 5 дел од блок 1, општина Неготино  (помеѓу ул.„Браќа Миладиновци“, „Ида Бенчиќ“ и „Јован Димитров“)
Граници на опфатот сe:  на север  е улица „Ида Бенчиќ“ ,  на исток крак од  улица  „Јован Димитров“, на југ  улица  „Јован Димитров“  и на запад  улица „Браќа Миладиновци“ .
Опфатот е со површина  од  1,23 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог планот -  Измена на ДУП за УЗ 5 дел од блок 1, општина Неготино, (помеѓу ул.„Браќа Миладиновци“, „Ида Бенчиќ“ и „Јован Димитров“),  со технички број  03-458/16  од февруар, 2017 година,  изработен од ДООЕЛ „НИМАЕР“ Д.Е. Скопје, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  14.03.2017 година  до 27.03.2017 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 22.03.2017година  во  14.00 часот во просториите на општина Неготино.
 
Нацрт Б–интегрирана еколошка дозвола PDF Print
There are no translations available.

Согласно член 135 и 136 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13 и 44/15), до Градоначалникот на Општина Неготино доставено е барање за издавање на Б - интегрирана  еколошка  дозвола (број 11-522/1 од 13.12.2016).

Подносител на барањето:

ДПТУ „Вардар Песок“ ДОО Црвени Брегови Неготино

Адреса:

с.Црвени Брегови Неготино

Локација на инсталацијата:

с.Црвени Брегови Општина Неготино

Контакт лице:

Јовица Ламбев - Управител

Тел/фах :075/665-108

Категорија на инсталацијата:

Сепарациона  постројка.

Вид активности:

Инсталација за ископ  и сепарирање на минерални суровини (песок и чакал).

 
Целокупната документација, содржана во НАЦРТ Б-интегрираната еколошка дозвола и активностите кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација за заштита и унапредување на животната средина ќе биде достапна за заинтересираната  јавност од  28.01.2017  до 11.02.2017 година во просториите на Општина Неготино ул. ,,Ацо Аџи Илов“ бр.2 1440 Неготино, секој работен ден од 08-16 часот 3-кат, канцеларија бр.31. Контакт телефон  043/361 – 045, 076/212-094. 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 21