Соопштенија
Вонредна седница на Совет на општина Неготино 24.09.2021 година PDF Печати
  Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :
Р Е Ш Е Н И Е
За свикување на дваесет и деветтата вонредна седница на Советот на општина Неготино
Вонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготино на ден 24.09.2021 година ( петок ) во 14 часот . За седницата го предлагам следниот :
Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот за работа за учебната 2020/2021 година на ЈОУДГ „Фемо Кулаков“ Неготино
2. Предлог – Одлука за усвојуње на Програмата за работа за учебната 2021/2022 година на ЈОУДГ „Фемо Кулаков“ Неготино
3. Предлог- Решение за давање согласност на Тарифник на висината на надоместокот за користење на објектите за спорт во општина Неготино
4. Предлог- Решение за давање согласност на Одлука за висината на надоместокот за комунална такса
5. Предлог- Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација
 
Од петок до недела (24-26.09) изменет режим на сообраќај кај новиот кружен тек PDF Печати

   Со интензивирањето на градежните активности околу изградбата на новиот кружен тек во близина на зградата на ОВР Неготино, се јавува потреба од изменет режим на сообраќај во тој дел на градот. Имено, во деновите од петок 24.09 до недела 26.09. ќе се врши асфалтирање на кружниот тек и поради безбедно одвивање и на работите и на сообраќајот, се известуваат граѓаните дека овие 3 денови ќе има изменет режим на сообраќај   односно тешките товарни возила кои ќе сообраќаат на патниот правец кон Кавадарци и обратно ќе бидат пренасочувани преку патниот правец Росоман – Кавадарци. Токму затоа, се замолуваат граѓаните за разбирање и почитување на режимот и поставените сообраќајни знаци. Со завршувањето на изградбата на новиот кружен тек ќе се реши деценискиот проблем со сообраќајниот хаос на најфреквентната раскрсница во градот и ќе се создадат услови за зголемена безбедност на сите учесници во сообраќајот.

 
Општина Неготино изразува сочуство до загинатите во општина Тетово PDF Печати
Градоначалникот на општина Неготино Тони Делков изразува најискрено сочуство до семејствата на загинатите во пожарот кој ја зафати модуларната болница во  општина Тетово во која се лекуваа болни од КОВИД 19, а на сите повредени им посакува брзо закрепнување.   
 
Формирана Комисија за проценка на штети на земјоделски култури предизвикани од суша PDF Печати
  Градоначалникот на општина Неготино Тони Делков донесе решение со кое се формираше Комисија за проценка на штети предизвикани од суша која ги зафати земјоделските култури во месеците јули/август 2021 година на територијата на општина Неготино. Се повикуваат сите граѓани кои имаат претрпено материјална штета од природна непогода суша, истата да ја пријават во деновите 09,10 и 13 септември во периодот од 08:00 до 16:00 часот во просториите на Општина Неготино и со себе да носат лична карта и имотен лист.
Комисијата ќе ја утврдува фактичката состојба на самото место и истата ќе состави записник за извршен увид на самото место.
При утврдување на проценката на штетата, Комисијата ќе постапува согласно Единствената методологија за процена на штетите од елементарни и други непогоди и ќе изработи збирен извештај за проценетите штети на општина Неготино и ќе ги достави до Советот на општина Неготино.

 
Седница на Совет на општина Неготино 31.08.2021 година PDF Печати
Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11, 13/20 ), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    педесет и втората          редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во Салата на општина Неготино    на ден 31.08.2021 година   (вторник) во  12,00 часот.
За седницата го предлагам следниот


Д Н Е В Е Н   Р Е Д
   
1.    Предлог- Одлука за усвојување на Елаборат за процена и утврдувањењ на штета од елементарна непогода прплетен мраз што ја зафати општина Неготино на ден 08.04.2021 година

2.    Предлог- Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на СОУ „Св. Кирил и Методиј„ за учебната 2020/2021 година

3.    Предлог- Заклучок за усвојување на Програмата за работа на СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино за учебнта 2021/2022 година

4.    Предлог- Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Неготино за периодот 01.01.2021- 31.03.2021 година

5.    Предлог- Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Неготино за периодот 01.01.2021- 30.06.2021 година
 
 
Апел за почитување на мерките за заштита од Ковид 19 PDF Печати
Почитувани,
Следејќи ја состојбата со пандемијата од КОВИД 19 во нашата општина, констатираме дека периодов бројот на новозаразени граѓани полека се зголемува.
Фактот дека бројот на заболените се зголемува укажува на тоа дека мерките кои се пропишани од страна на надлежните институции во целост не се почитуваат.
Затоа упатувам апел до сите граѓани,институции во општина Неготино максимално да ги почитуваме мерките и препораките, со што не би се довеле во ситуација да бројот на новозаразени двојно се зголеми.
Почитувајте ги мерките бидејќи само така ќе успееме да го заштитиме од овој вирус.
 
Седница на Совет на општина Неготино 18.08.2021 година PDF Печати
Врз основа на чл. 2 од Законот за локална самоуправа Сл.весник на РМ бр.5/02), член 76 од Статутот на општина Неготино (,, Сл.гласник на општина Неготино брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член 57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11, 13/20 ), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува педесети првата редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во Салата на општина Неготино на ден 18.08.2021 година (среда ) во 12,00 часот.
За седницата го предлагам следниот


Д Н Е В Е Н Р Е Д


1.    Предлог – Oдлука за отстапување на управување и користење на објектот „Темјанушка“ на ЈОУДГ Фемо Кулаков Неготино
2.    Предлог – Одлука за давање согласност на Одлука бр. 02-360/2 од 05.08.2021 година на УО на ЈП Комуналец Неготино
3.    Предлог – Решение за давање на согласност на Измена на Годишен план за вработување за 2021 година на ЈОУДГ Фемо Кулаков Неготино
4.    Предлог- Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на општина Неготино
5.    Предлог – Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на ЈОУДГ Фемо Кулаков Неготино
6.    Предлог – Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на ЈП Комуналец Неготино
7.    Предлог – Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на ОУ Музеј на град Неготино
8.    Предлог- Решение за давање на согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ Фемо Кулаков Неготино
9.    Предлог- Решение за давање на согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино
10.    Предлог- Заклучок за усвојување на Годишен извештај на ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино за 2020- 2021 година
11.    Предлог- Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино за 2021- 2022 година
12.    Предлог- Заклушок за усвојување на Извештај за финансовото работење на ЈП Комуналец Неготино за периодот 01.01.2021- 30.06.2021 година
13.    Предлог- Одлука за давање на согласност на ООУ „Гоце Делчев“ Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици
 
 
Известување PDF Печати
Почитувани,
Со цел за заштита и спречување од шумски пожари на отворен простор, Ве известуваме дека во периодот од 03.08.2021 година во терминот од 00:00 до 24:00 часот е воведена целосна забрана за движење во шумите и шумското земјиште и истата ќе трае се до проценката дека е намален ризикот од појава на шумски пожари, односно, до нејзино отповикување.
За граѓаните од Општина Неготино, забраната за движење се однесува за шумските предели односно местата ( Горни Дисан, Вешје, Калањево, Бела Вода, Липа, Брусник, Штипски рамнини, пределот околу Гоцевата шума и сл.).
 Забраната за движење важи за сите граѓани од општина Неготино освен за жителите кои живеат во овие места.
Сите граѓани кои имаат земјоделски површини,одгледуваат стока или пчели ќе може да се движат во овие места само со дозвола издадена од ПСШ „ Демир Капија “ од  Демир Капија.
За непочитување на оваа забрана сите физички лица кои ќе се затекнат да се движат во шума и шумски предели, согласно член 106 од Законот за шумите, ќе им биде изречена глоба од 1500 до 2000 евра во денарска противвредност.
 
Седница на Совет на општина Неготино 05.08.2021 година PDF Печати

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е За свикување надваесети осматавонредна  седница на Советот на општина НеготиноВонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготинона ден 05.08.2021година ( четврток) во 12часот . За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Неготино за 2021 година

2.Предлог –Одлука за измена на распоред на средствата на Буџетот на Општина Неготино за 2021 година

 
Ј А В Е Н П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско - корисна работа PDF Печати

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Неготино, во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ, на ден 04.08.2021година се објавува:

Ј  А  В  Е  Н     П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во  Програмата Општинско - корисна работа

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект  “Ангажирање на образовни асистенти во средното образование”  за работно ангажирање со скратено работно време од 9 (девет) месеци  заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Неготино.
Евидентираните невранботени лица кои немаат сертификат/уверение признаен од релевантните институции за стекнати вештини/ компетенции за занимања од социјалната и здравствената сфера согласно услугата која треба да се испорачува ќе бидат вклучени во програмата при што 3 месеци ќе добијат задолжителна обука и 6 месеци работно ангажирање.
Вкупниот период на вклученост на невработените лица преку програмата изнесува 9 месеци во кој влегува обуката и работниот ангажман.

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на задолжителната обука од 3 месеци за лицата кои не поседуваат соодветен сертификат/уверение признаен од релевантните институции за стекнати вештини/ компетенции за занимања од социјалната и здравствената сфера согласно услугата која треба да се испорачува и за време на  работниот ангажман од 6 (шест)месеци/9(девет) месеци статусот на невработените лица  останува непроменет, а на невработените лица-корисници на паричен надоместок и на корисници на право на Гарантирана минимална помош за времетраење на работно ангажирање ќе им биде активно претходно остварено право.
Право на учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата кои за прв пат се јавуваат за учество во Програмата .
За кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 9.000,00 денари бруто износ за времетраењето на обуката и работното ангажирање, со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.
Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

Повеќе...
 
ОБЈАВА За прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз на подрачјето на општина Неготино PDF Печати

Врз основа на член 50 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 1 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за општински линиски превоз  на патници во Општина Неготино бр. 08-475/4  од 28.07.2021 година, а во врска со член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај (Службен весник на РМ бр.68/04....71/16) ,

ОПШТИНА НЕГОТИНО-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ОБЈАВУВА


            ОБЈАВА
За прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз на подрачјето на општина Неготино

Објавата се однесува за распределба на:


Линија бр.7   
Неготино-с.Курија-с.Црвени Брегови-НеготиноЗаинтересираните превозници треба да ги исполнуваат следните услови:

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 1 од 30