Соопштенија
Објава PDF Печати
Градоначалникот на Општина Неготино

                              Објавува
Барање за добивање Б –интегрирана еколошка  дозвола

Согласно член 135 и 136 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13 и 44/15), до Градоначалникот на Општина Неготино доставено е барање                       Б - интегрирана  еколошка  дозвола (број 11-347 од 05.08.2015).
Подносител на барањето:
ДПТУ „ВС-ГД“ ДООЕЛ Кавадарци
Адреса:
Ул. „Дисанска“ бб. Кавадарци
Локација на инсталацијата:
с.Курија Општина Неготино
Контакт лице:
Славица Толова  - Управител
Тел/фах :070/239-056
Категорија на инсталацијата:
Сепаратно построение
Вид активности:
Инсталација за ископ  и сепарирање на минерални суровини (песок и чакал).

 Целокупната документација содржана во барањето и активностите кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација за заштита и унапредување на животната средина ќе биде достапна за заинтересираната  јавност од  01.10.2015  до 01.11.2015 година во просториите на Општина Неготино ул. ,,Ацо Аџи Илов“ бр.2 1440 Неготино, секој работен ден од 08-16 часот 3-кат, канцеларија бр.31. Контакт телефон  043/361 – 045, 076/212-094.                                                                                                                                                        
 
Соопштение до јавноста PDF Печати
Општина Неготино ja известува заинтересираната јавност дека e доставен извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на  УПВНМ за стопански комлекс на КП1104, кп1105/1, кп1105/2, кп1106/1, кп1106/2, кп1106/3, кп1107, кп4159/2, кп1125/3, кп 1108, кп1109/1, кп1109/2, кп1110, кп1111/1, кп1111/2, кп 1101/1 м.в. Раткин Дол ,КО Неготино Општина Неготино   која e достапна за увид од  14.09.2015 година до  14.10 .2015 година во просториите на Општина  Неготино ул.Ацо-Аџи Илов" 2, секој работен ден од  08,00 до 16,00 часот.
По увидот, заинтересираните граѓани , невладини и други организации  можат да ги достават своите забелешки и сугестии  по однос на  студијата во писмена форма до одговорните лица за контакт во Општина Неготино  до  15.10 .2015  година.
Во општина Неготино, може да го најдете  извештајот за стратегиската оцена на животна средина на УПВНМ за стопански комлекс на КП1104, кп1105/1, кп1105/2, кп1106/1, кп1106/2, кп1106/3, кп1107, кп4159/2, кп1125/3, кп 1108, кп1109/1, кп1109/2, кп1110, кп1111/1, кп1111/2, кп 1101/1 м.в. Раткин Дол ,КО Неготино Општина Неготино     со тех.број   0308-357  од 20-08 -2015година     од август 2015 година.    
На  24.09.2015 година ќе се одржи јавна расправа   по извештајот за стратегиска оцена на животна средина во просториите на Општина Неготино во  13 часот.
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
Врз основа на член 24 став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ број 51/05, 137/08, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 ,163/13 и 42/14  год.) Градоначалникот на Општина Неготино, го дава следното:                                  С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат сите правни и физички лица од просторот, опфатен со изработката на  Нацрт Детален  Урбанистички план  за   Урбана  заедница 6 дел од УБ 6.1 ,,Градски Пазар,, во Неготино, дека Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлука за организирање  на повторна :


                   ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА


По Нацрт  Детален  Урбанистички план  за Урбана  заедница 6 дел од УБ 6.1,, Градски Пазар,, во Неготино тех број 2862 од август 2015 год.   изработен  од ,,Дизајн Центар  Инженеринг,, Трајче дооел Кавадарци кој е утврден од Советот на Општина Неготино.  
Нацртот на планот со графичкиот прилг ќе биде изложен  во просториите на Општина Неготино, 10 работни  дена од 10-09-2015 до     25-10-2015 год.  секој работен ден од 08 до 16 часот.
 Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатени со планот може да достават писмени забелешки, предлози и мислења на Анкетни листови. Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во архивата на Општина Неготино .
 
Јавна презентација на Нацртот на планот ќе се одржи на 24-09 -2015  год.во салата на Општина Неготино во 13 часот.  
                                                                   
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
Се известуваат сите правни и физички лица од просторот, кои граничат и се опфатени со изработката на Нацрт - Детален  урбанистички план за  една парцела   - Општина Неготино     Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлука за организирање на:


                   ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА
1.По Нацрт- Детален урбанистички план за една парцела  за изградба на  станбен објект за кп 11128/53  и  11128/76   КО Неготино - Општина Неготино  со тех. број  3215 јули 2015 година, кој  е утврден од Советот на Општина Неготино на  седница одржана  на  24-08 -2015  година.

2. По Нацрт-Детален Урбанистички план за една парцела  на  КП 9679 , КО Неготино  Општина  Неготино со  тех. број 3194 од април 2015година, кој  е утврден од Советот на Општина Неготино на  седница одржана  на 24-08-2015  година.
   Нацртот на планот со графичкиот прилг ќе биде изложен  во просториите на Општина Неготино, 10 работни  дена од  31-08-2015 до 14-09-2015 година, секој работен ден од 08 до 16 часот.
    Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од просторот, кои граничат и се опфатени со изработката на Планот може да достават писмени забелешки ,предлози и мислења на Анкетни листови.  

 Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во  архивата на Општина Неготино .

 Јавна презентација на Нацртот на планот ќе се одржи на 03-09-2015  година  во големата сала на Општина Неготино во 13 часот.
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
   Од Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје од Велес ги информираат граѓаните на општина Неготино дека во координација со ресорното Министерство за здравство и со локалната самоуправа е утврдена потребата од извршување на уште едно авионско прскање на територијата на неготинска општина. Од таму потенцираат дека втората авионска адултна дезинсекција ќе се спроведе наредниот четврток на 20-ти август во периодот од 05 до 08 часот и тоа покрај на територијата на општина Неготино, така и во општините Кавадарци, Росоман и Демир Капија со единствена цел активноста да ги даде очекуваните резултати. Токму затоа, се информира населението кое што се занимава со пчеларство, во пресрет на закажаното прскање и тоа во периодот од 05 до 08 часот да ги заштитат своите пчели, како не би дошло до појава на несакани последици.
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати

   Од 20 септември до 04 декември во општина Неготино ќе престојува нова група волонтери на Мировниот корпус на САД за време на нивната подготовка за служба, по што заминуваат во градови и села низ цела Македонија каде што ќе живеат и работат во наредните 2 години. Волонтерите се Американци со најразновидно потекло и тие во нашата држава доаѓаат да стекнат работно искуство, да научат повеќе за нашата земја и да ја споделат својата култура. За времетраењето на нивната обука од 11 недели во Неготино волонтерите ќе бидат сместени во семејства-домаќини кои ќе имаат обврски кон нив, но и ќе добиваат паричен надоместок за престојот во нивниот дом во просек  по 3.700 денари за 1 недела. Досега се пријавени 10 семејства-домаќини, но бидејќи се потребни уште, рокот за пријавување е продолжен до 5-ти август. Сите заинтересирани подетални информации можат да добијат во Одделението за локален економски развој при општина Неготино на трети спрат каде што можат и да ја добијат потребната апликација од страна на заинтересираните семејства-домаќини, на тел. 364-023 или кај лицето Јасминка Дуровиќ на телефон 072/320-841. Активностите треба да завршат до првата половина на звгуст, по што претставници на Мировниот корпус ќе ги посетат семејствата-апликанти и ќе направат избор каде ќе престојуваат волонтерите.

 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати

   По неодамнешното редовно авионско прскање против комарци на територијата на општина Неготино согласно Програмата за превентивна здравствена заштита, се информираат граѓаните на општините Неготино и Д.Капија дека во среда на 22 јули во раните утрински часови од 04 до 06 часот ќе се спроведе уште едно авионско прскање, односно вонредна дезинсекција со цел за ставање под контрола на потенцијални заболувања кои се пренесуваат преку комарци и крлежи. Како и минатиот, и овој пат надзорото и мониторингот над текот на спроведувањето на квалитетот на дезинсекцијата ќе го вршат стручни лица од Центарот за јавно здравје од Велес во соработка со ресорното Министерство за здравство. Токму затоа, се известуваат пчеларите од општините Неготино и Д.Капија за времетраењето на авионското прскање во приод од неколку часови да ги затворат кошниците со пчели заради можноста од влијание на средството „аква котрин“ врз безбедноста на пчелните семејства.

 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
Се известуваат сите правни и физички лица од просторот, опфатен со изработката на  Нацрт - Детален  Урбанистички план  за дел од УБ 9.1„ИНДУСТРИСКА ЗОНА“ во Неготино  дека Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлука за организирање   на:

                   ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА

По Нацрт - Детален  Урбанистички план за дел од УБ 9.1 „ИНДУСТРИСКА ЗОНА“ Неготино со тех.број 01-03/2015 од април 2015 година изработен од ,,Архиконс Јован ДООЕЛ Кавадарци, кој е утврден од Советот на Општина Неготино на седница одржана на 06-07-2015  год.

 Опфатот на планот е 2,8175 ха со граници:
На север,,постојна сообраќајница од индустриска зона
-на југ .,,индустриска зона ,,
-на исток ул.,,Маршал Тито
-на запад ,, училишен центар

Нацртот на планот со графичкиот прилг ќе биде изложен  во просториите на Општина Неготино, 10 работни  дена од   10-07-2015 до 23-07-2015 год.  секој работен ден од 08 до 16 часот.
 Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот може да достават писмени забелешки ,предлози и мислења на Анкетни листови.
Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во  архивата на Општина Неготино

Јавна презентација на Нацртот на планот ќе се одржи на 16-07-2015 год.во големата сала на Општина Неготино во 13 и 30   часот.  
 
Соопштение PDF Печати
 Се известуваат сите правни и физички лица од просторот, опфатен со изработката на плановите
1.- Нацрт -Локална урбанистичка планска документација за  E2 –комунална супраструктура, на кп265,м.в. ,,РУДИНА,, КО Војшанци Општина  Неготино  
 2.    Нацрт- Локална урбанистичка планска документација за Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на КП 11664, КП 11665, КП11666, КП 11668, КП 11669, КП 11670, КП 11884, КП 11885, КП 11886, КП 11887/1 и КП 11888, КО Неготино, Општина Неготино  
 Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлуки за организирање  на:

                   ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА
     1.  По Нацртот- Локална урбанистичка планска документација за E2 –комунална супраструктура, на кп265,м.в. ,,РУДИНА,, КО Војшанци Општина  Неготино   со тех.бр.07-12/14 од  јуни 2014 изработен од  АРХИКОНС Јован ДООЕЛ  Кавадарци.
     2.  По Нацртот- Локална урбанистичка планска документација за Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на КП 11664, КП 11665, КП11666, КП 11668, КП 11669, КП 11670, КП 11884, КП 11885, КП 11886, КП 11887/1 и КП 11888, КО Неготино, Општина Неготино со тех.бр.05-11/14 од  јануари 2015 изработен од  АРХИКОНС Јован ДООЕЛ  Кавадарци.
       
Нацртот на плановите со графичкиот прилози ќе бидат изложени  во просториите на Општина Неготино, 5 работни  дена од   09 -07 -2015 до 16-07-2015 год. секој работен ден од 08 до 16 часот.
 Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од просторот,конкретното подрачје опфатено со Планот може да достават писмени забелешки, предлози и мислења на Анкетни листови.
Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во  архивата на Општина Неготино .
Јавна презентација на Нацртот на плановите ќе се одржи на 16-07-2015 год.во големата сала на Општина Неготино во 13 часот.        
 
Покана за прибирање на понуди PDF Печати

Покана за прибирање на понуди
Република Македонија
Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП)
Заем бр.8158-МК
MSIP-ICB-017-15

1.Овој повик за прибирање на понуди е во согласност со општите правила за набавки за овој проект објавени во изданието на ОН Развој на бизнис со бр.767 од 31 Јануари 2010 година (печатено издание) и електронски објавено на 06 Јануари 2010 година.

2.Република Македонија прими заем од Светска банка за спроведување на Проектот за подобрување на општинските услуги и има намера да употреби дел од средствата за плаќања според Договорот за набавка на работи.

3.Општина Неготино ги поканува сите заинтересирани и квалификувани понудувачи да достават запечатени понуди за Реконструкција на водоснабдителниот систем во општина Неготино.
Периодот на изведба на работите е 9 (девет) месеци.

4.Наддавањето ќе се спроведува преку меѓународно кокурентско наддавање како што е специфицирано во насоките на Светска банка: Набавки согласно IBRD заеми и IDA кредити (верзија Јануари 2011) и е отворено за сите понудувачи од квалификувани земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5.Заинтересираните квалификувани понудувачи можат да добијат дополнителна информација на адресата наведена подолу од 08:00 до 15:30:
Општина Неготино
Адреса: Ул.„Ацо Аџи-Илов“ бр.2, Неготино
Поштенски број: 1440
Телефон: 043 361-045 / Факс 043 361-933
Електронска пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите ; Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Република Македонија

Повеќе...
 
Municipal Services Improvement Project - MSIP PDF Печати

Republic of Macedonia

Municipal Services Improvement Project - MSIP

Loan Nо. 8158-МК

MSIP-ICB-017-15
1. This call for bids follows the general procurement notice for this project published in the edition of the UN Development Business, with a No.767, from January 31, 2010 (printed edition) and published electronically on January 6th, 2010.

2. The Republic of Macedonia has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development, for the Project for improvement of municipal services and it intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the Contract for procurement of construction services 
3. Municipality of Negotino invites all eligible and qualified bidders to provide sealed bids for the reconstruction of a water supply system in municipality of Negotino.
The period for delivery / performance of Works is 9 (nine) months
4. The process of bidding will be conducted through a international competitive bidding as specified in the World Bank's Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, (version January 2011)) and it is opened to all bidders from eligible countries as defined in the bidding documentation.
5. Interested eligible bidders may obtain further information at the address provided below from 08:00 to 15:30:
Municipality of Negotino
Address: Aco Agji-Ilov Street, No. 2, Negotino
ZIP Code: 1440
Phone: 043 361-045 / Fax: 043 361-933
Electronic mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите ; Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Republic of Macedonia       
  

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следно > Крај >>

Лист 14 од 22