Совет општина Неготино
Седница на Совет на општина Неготино 27.06.2022 година PDF Печати
Врз основа на член 2 и член 42 од Законот за локална самоуправа ( „Службен весник на РМ “ бр.5/02 ), член 76 од Статутот на општина Неготино ( „ Службен гласник на општина Неготино “ бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12 ,16/14 и 13/20) и член 57 став 1 од Деловникот на општина Неготино ( „Службен гласник на Општина Неготино “ бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува 13 ( тринаесетатта) редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 27.06.2022 година (понеделник) во 13:30 часот.
За седницата го предлагам следниот
Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Усвојување на записник од 12 редовна седница на Совет на Општина Неготино
2. Предлог – Одлука за верификација на мандатите на членовите на Локален младински совет на општина Неготино
3. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Неготино за 2022 година
4. Предлог – Одлука за давање на правото на користење на мрежата на јавно осветлување на територијата на општина Неготино
5. Предлог- Решение за разрешувањени именување на член на Училишниот одбор на СОУ „СВ. Кирил и Методиј “ Неготино
6. Предлог- Решение за разрешувањени именување на член на Управниотѕ одбор на ОУ Музеј на град Неготино
7. Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за урбана опрема
8. Предлог – Решение за доделување на еднократна парична помош
9. Предлог- Решение за доделување на финансиски средства 
 
Службен гласник бр. 7/2022 PDF Печати
Службен гласник бр. 7/2022
 
Седница на Совет на општина Неготино 31.05.2022 година PDF Печати
Врз основа на член 2 и член 42 од Законот за локална самоуправа ( „Службен весник на РМ “ бр.5/02 ), член 76 од Статутот на општина Неготино ( „ Службен гласник на општина Неготино “ бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12 ,16/14 и 13/20) и член 57 став 1 од Деловникот на општина Неготино ( „Службен гласник на Општина Неготино “ бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува дванаесеттата редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 31.05.2022 година (вторник) во 14:30 часот.
За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Усвојување на записник од 10 редовна седница на Совет на Општина Неготино
2. Усвојување на записник од 11 редовна седница на Совет на Општина Неготино
3. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2022 година
4. Предлог – Одлука за распишување на јавен повик за формирање на облици на месна самоуправа во општина Неготино
5. Предлог – Правилник за работа на облици на месна самоуправа во општина Неготино
6. Предлог – Решение За давање согласност на измена и дополнување на Годишниот план за вработување за 2022 година на Општина Неготино
7. Предлог- Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на Локална библиотека „ Страшо Пинџур “ Неготино
8. Предлог – Одлука за проширување на дејноста на ЈП „ ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ Неготино
9. Предлог – Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „ ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ Неготино
10. Предлог – Решение за давање согласност на Пречистен текст на Статутот на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „ ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ Неготино
11. Предлог – Заклучок за усвојување на Финансискиот извештај на ЈП „ ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ Неготино за периодот од 01.01.2022 – 31.03.2022 година
12. Предлог – Заклучок за усвојување на Извештај за финансиското работење на ЈП „ КОМУНАЛЕЦ “ Неготино за периодот 01.01.2022- 31.03.2022 година
13. Предлог – Решение за давање на согласност на Одлука бр. 02-259/6 од 06.05.2022 на ЈП„ Комуналец “ Неготино за висина на цена за извршени активности според договори склучени со Општина Неготино
14. Информација за Одлука на Државна комисија за спречување на корупција бр. 12-1423/10 од 17.05.2022 година, а во врска со Одлука за избор на најповолен понудувач бр. 02-510/4-1 од 26.11.2021 година на ЈП „ Комуналец “ Неготино ( точка 25 од дневниот ред на 4 редовна седница на Совет одржана на ден 29.12.2021 година и точка 24 од изменетиот дневен ред на 7 редовна седница на Совет одржана на 15.03.2022 година).
 
Службен гласник бр. 6/2022 PDF Печати
Службен гласник бр. 6/2022
 
Седница на Совет на општина Неготино 16.05.2022 година PDF Печати

Врз основа на член 2 и член 42 од Законот за локална самоуправа ( „Сл.весник на РМ “ бр.5/02 ), член 76 од Статутот на општина Неготино ( „ Сл.гласник на општина Неготино “ бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12 ,16/14 и 13/20) и член 57 став 1 од Деловникот на општина Неготино ( „Сл.гласник на Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува единаесеттата редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 16.05.2022 година (понеделник) во 14:30 часот.
За седницата го предлагам следниот


Д Н Е В Е Н Р Е Д


1. Усвојување на записник од 4 вонредна седница на Совет на Општина Неготино
2. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2022 година
3. Предлог – Решение За давање согласност на измена и дополнување на Годишниот план за вработување за 2022 година на Општина Неготино
4. Предлог – Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на ООУ „ Страшо Пинџур “ Неготино
5. Предлог – Решение за давање на согласност на Одлука бр. 02-259/6 од 06.05.2022 на ЈП„ Комуналец “ Неготино за висина на цена за извршени активности според договори склучени со Општина Неготино
6. Предлог - Решение За давање на согласност на Одлука бр. 0201-350 од 11.05.2022 на ЈОУДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино за намалување на износот на плаќање на надоместок за користење на услуги на деца кои се запишани во ЈУОДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино и кои во месец април 2022 година во периодот од 11.04.2022 година заклучно со 26.04.2022 година за време на штајкот во установата не присуствувале во градинка
7. Предлог – Одлука За изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на oпштина Неготино за 2022 година 8. Предлог – Одлука за именување на претседател и членови на Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ( ОСБСП ) Неготино
9. Предлог – Заклучок за усвојување за финансиското работење на ЈП „ Комуналец “ Неготино за периодот од 01.01.2022 – 31.03.2022 година
10. Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош
11. Предлог – Решение за доделување на финансиска поддршка

 
Вонредна седница на Совет на општина Неготино 29.04.2022 година PDF Печати
       Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 став 1 и став 2 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 и 13/20 ) и член 57 став 3 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
За свикување на  четвртта  вонредна  седница на Советот на општина Неготино

   Вонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготино  на ден 29.04.2022 година ( петок  )  во 15 часот . За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Информација за актуелни случувања на ЈОУДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино, ООу „ Страшо Пинџур “ , ООУ„ Гоце Делчев “ и СОУ „ Св. Кирил и Методиј “ Неготино


 
 
Службен гласник бр. 5/2022 PDF Печати
Службен гласник бр. 5/2022
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 Следно > Крај >>

Лист 1 од 6