Совет општина Неготино
Седница на Совет на општина Неготино 15.02.2021 година PDF Печати
Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа  ( Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 ,16/14 и  13/20) и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино ( „ Сл.гласник на  Општина Неготино “ бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува шестатта редовна седница на Советот на општина Неготино.
    Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 15.02.2022 година   (вторник) во  14.00 часот.
    За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Усвојување на записник од 5 редовна седница на Совет на општина Неготино
2.    Предлог - Акционен план за реализација на активности од енергетската ефикасност за 2022 година
3.    Предлог - Правилник за утврдување на критериумите за стимулација на инвестиции во општина Неготино
4.    Предлог -  Одлука за изменување и дополнување на на Одлука за утврдување на висината на стапките на даноците на имот во општина Неготино
5.    Предлог - Одлука за изменување и дополнување на на Одлука за висината на комуналните такси во општина Неготино
6.    Предлог – Одлука  за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка
7.    Предлог -  Oдлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и оддржување на јавно осветлување на иматели на електрични броила во населеното место Брусник
8.    Предлог -  Oдлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и оддржување на јавно осветлување на иматели на електрични броила во м.в. Малотемов Лак ,  КО Неготино
9.    Предлог – Одлука за утврдување на потребата од  донесување на урбанистичка планска документација за вклопување  на бесправно изградени објекти во урбанистичката планска документација
10.    Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош
 
Службен гласник бр. 1/2022 PDF Печати
Службен гласник бр. 1/2022
 
Записник од 5 редовна седница на Советот на Општина Неготино PDF Печати
Записник од 5 редовна седница на Советот на Општина Неготино
 
Седница на Совет на општина Неготино 31.01.2021 година PDF Печати

https://www.youtube.com/watch?v=epXXa4D6x54

 
Седница на Совет на општина Неготино 31.01.2021 година PDF Печати
  Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа  ( Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 ,16/14 и  13/20) и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува петата редовна седница на Советот на општина Неготино.
    Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 31.01.2022 година   (понеделник) во  15.00 часот.
    За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Усвојување на записник од 4 редовна седница на Совет на општина Неготино
2.    Предлог- Програма за енергетска ефикасност на општина Неготино за периодот 2022-2024 година
3.    Предлог- Двогодишен акциски план за родова еднаквост на општина Неготино за 2022-2023 година
4.    Предлог – Одлука за формирање на Работно тело за утврдување на критериумите за стимулација на инвестиции во општина Неготино
5.    Предлог – Решение за доделување на финансиски средства на ГФК Вардар Неготино
6.    Предлог- Заклучок за усвојување на Интегриран извештај за доставени финансиски извештаи на здруженија на граѓани и фондации од општина Неготино за добиени средства од буџетот на општина Неготино
7.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа за 2021 година на Локална библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино
8.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишната  програма за работа за 2022 година на Локална библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино
9.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишната  програма за работа за 2022 година на ОУ Музеј на град  Неготино
10.    Предлог – Решение за доделување на еднократна парична помош
11.    Предлог- Решение за доделување на финансиски средства


 
 
Записник од 4 редовна седница на Советот на Општина Неготино PDF Печати
Записник од 4 редовна седница на Советот на Општина Неготино
 
Усвоени Буџетот и Програмите за работа на општина Неготино за 2022 година PDF Печати
   На последната седница во тековнава година, советниците во Советот на општина Неготино донесоа повеќе одлуки и решенија со кои се овозможува нормално и непречено функционирање на локалната самоуправа во наредната 2022 година. Меѓу другото, беше усвоен Буџетот на општина Неготино за 2022 година поделен на два дела-општиот кој ги содржи вкупните приходи и другите приливи и вкупните расходи и одливи за наредната фискална година, како и глобалните проекции на приходите, приливите, расходите и одливите за наредните 2 години, додека посебниот дел содржи план на потпрограмите на основниот Буџет, одобрените средства на буџетските единки по програми, потпрограми и ставки за фискалната 2022 година. Вкупниот Буџет на општина Неготино за 2022 година изнесува 426.246.964 денари, а во ист износ се проектирани и расходите. На седницата беа усвоени и Програмите за работа на локалната самоуправа за наредната 2022 година. 
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 Следно > Крај >>

Лист 3 од 5