ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИИ за ОБУКИ ЗА ПЧЕЛАРСТВО ВО ОПШТИНА НЕГОТИНО Печати

Општина Неготино објавува јавен повик за сите кои се заинтерсирани да учествуваат во обуки за пчелaрство ( училиште за пчелари) што ќе се имплементира во рамките на проектот,,Поддршка и развој на економијата на пчелните производи во прекуграничната област “Bee-conomy” што е ко-финансиран преку ИПА –ЦБЦ програмата  Грција-Македонија

 

Обуките ќе се спроведуваат во соработка со О3 ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје и ќе опфатат:

1. Првиот циклус на обуки е наменет за 25 учесници од постојните пчелари во општина Неготино .Обуките за постојните пчелари ќе опфатат постапки за максимизирање на  производството на мед, производство на други методи и користење на другите пчелни продукти за зголемување на вредноста на медот.  Обуките ќе се реализираат во времетраење од 70 часови, во месеците јули и август 2016 година и ќе се спроведуваат преку теоретска и практична настава спроведена од проф. д-р. Хрисула Кипријановска.

2. Вториот циклус на обуки е наменет за 25 учесници кои се заинтересирани да започнат со одгледување на пчели и производство на пчелни продукти. Обуките за новите пчелари ќе опфатат почетно запознавање со основните елементи во процесот на одгледување на пчелите, запознавање со неопходната опрема за пчеларство и неопходните постапки за одгледување на пчели. Обуките ќе се реализираат во времетраење од 70 часови, во месеците јули и август 2016 година и ќе се спроведуваат преку теоретска и практична настава спроведена од проф. д-р. Хрисула Кипријановска

  

Апликантите за двата циклуса  треба да се пријават на следниов начин:

За првиот циклус на обуки

 Анекс 1а-Апликација за обука на постојни пчелари.

Во прилог на апликацијата за обуките за постојни пчелари се доставува доказ од ПЕ на МЗШВ Неготино ( Решение за запишување на земјоделско стопанство во ЕРЗС )дека апликантот е регистриран пчелар во Неготино или ДРД образец доколку апликантот доаѓа од правно лице кое е производител на пчелни производи

За вториот циклус на обуки

Анекс 1б-Апликација за обука на нови пчелари

-       За обуките за нови пчелари доказ дека апликантот е невработен издаден од ЦВ АВРМ Неготино(доколку во апликацијата се декларира како невработен) и

-        Доказ дека е примател на било каков вид социјална помош (доколку во апликацијата е наведено дека е примател на социјална помош).

-       Потребно е да се достави и доказ-имотен лист за просторот каде би можело да бидат поставени  5 сандака за одгледување на пчели за следните 5 години. Просторот може  да биде во сопственост на апликантот или на член од негово потесно семејство или пак да има договор за закуп на просторот.

-       Апликантот треба да  пополни, потпише и достави Изјава ( Анекс 6) дека ќе потпише Договор со општина Неготино за добивање на опрема за одгледување на пчели, која ќе остане во сопственост на Апликантот и ќе биде лоцирана на предложените локации во следните минимум 5 години.

Сите заинтересирани кандидати може да подигнат апликации од општина Неготино достапни во  проектната канцеларија за локален економски развој на 3 спрат или дирекно од веб страната на општина Неготино. Огласот е во времетраење од 10 работни дена во периодот од 11.07-22.07.2016. Краен датум за поднесување на апликациите и пропратната документација и за двата циклуса е 22.07.2016 (петок) до 12.00 часот.Апликациите се поднесуваат во општина Неготино во  проектната канцеларија за локален економски развој на 3 спрат секој ден од 08:00-16:00 часот  .

Процесот на селекција е поделен на две фази. Првата фаза е проверка на административната усогласеност на апликантот со административните критериуми, а втората фаза е квантитативна оценка на апликантот.Времето на доставување на апликациите може да биде земено исто така во предвид. Селекцијата на учесниците ќе се врши од страна на Комисија за селекција. Комисијата е составена од 5 члена: Претседател, секретар и тројца оценувачи.Секој апликант ќе биде оценуван од 1 оценувач.

Процесот на оценување, селекција и избор на кандидатите ќе се врши во период од 22.07.-25.07.2016, по што ќе следува информирање на селектираните кандидати и за двата циклуса.

Важни напомени:

·           Обуките  за двата циклуса се бесплатни.

·           Секој учесник ќе добие бесплатни едукативни материјали за обуките  и сертификат за учество на крајот од обуките

·           За време на обуките потребно е редовно присуство на кандидатите за што ќе биде водена редовна евиденција од стана на обучувачите

·           Обуките ќе се спроведуваат во простор обезбеден од општина Неготино

·           За време на теренските посети и практичните часови во општина Неготино превозот е обврска на самите кандидати. За сите теренски посети надвор од општина Неготино транспортните трошоци ќе бидат покриени од страна на проектот.

·           Во случај на повеќе од  25 апликанти за секој циклус од  обуките ,  кои ги исполнуваат административни услови може да биде спроведено и јавно извлекување .

·           Невработените не го губат статусот на невработени со учеството во обуките

·           Апликациите  се примаат во општина Неготино до 22.07.2016 до 12.00 часот.

·           Сите апликации пристигнати по наведениот термин ќе бидат одбиени

·           Точен распоред и времетраење на обуките ќе биде дополнително објавен до сите избрани кандидати .

 

Во рамките на проектот, од страна на ангажираните консултанти ќе бидат спроведени едукација ,консултации, менторирање, ќе бидат спроведени 3 ревизии на постојни претпријатија и ќе бидат изработени 3 бизнис планови .

 

·           Во рамките на проект, по завршување на обуките за пчелари почетници,  лицата  кои ќе поминат обуки за почетници и ќе добијат опрема, ќе имаат обврска да се регистрират како индивидуалец или претпријатие за производство на мед и други пчелни производи

 

 

Изјава нови пчелари

 

Апликација за постојни пчелари

 

Апликација за нови пчелари

 

Дополнителни Информации

Општина Неготино

Проектна канцеларија

Одделение за локален економски развој( 3 спрат)

Телефон: 043-361-045 лок.123

E-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите