П Р А В И Л Н И К За критериумите за селекција на кандидати за вработување во ТППЕ Неготино за работното место Пожарникар спасител – возач на специјално возило Печати
П Р А В И Л Н И К За критериумите за селекција на кандидати за вработување во ТППЕ Неготино за работното место Пожарникар спасител – возач на специјално возило