О Д Л У К А За избор на кандидати за вработување на 4 (четири) пожарникари - спасители по пат на јавен оглас Печати
О Д Л У К А За избор на кандидати за вработување на 4 (четири) пожарникари - спасители по пат на јавен оглас