Законски акти и упатства за издавање на одобрение за градење по електронски пат Печати
Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин

Правилник за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи

Упатство за подносители на барања за системот за електронско издавање на одобрение за градење

Упатство за институции за системот за електронско издавање на одобрение за градење