Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ за УЗ 3 дел од блок 3.1 Печати
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ за УЗ 3 дел од блок 3.1