Барање за Б - усогласување со оперативен план кланица со ладилник „ЕВРО - КОМ„ Печати

 Барање за усогласување со оперативен план - кланица ладилник „ЕВРО - КОМ„

 Дополнување на барање за усогласување со ОП

 Нацрт дозвола за усогласување со ОП кланица ладилник „ЕВРО - КОМ„