Нацрт Стратегиска оцена на животна средина Печати
Нацрт Стратегиска оцена на животна средина за нацрт Регионален план за управување со отпад за Вардарски регион