Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр.5/02 ) , член 77 став 1 и став 2 од Статутот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “  бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 , 13/20 и 3/22 ) и член 57 став 3 од Деловникот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “  бр. 3/06, 2/11 и 7/24) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното

 

   Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

За свикување на  дваесет и петта вонредна  седница на Советот на општина Неготино

Вонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготино  на ден 08.07.2024  година ( понеделник )  во 20  часот . За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Предлог – Одлука за давање согласност на Основен проект за уредување на училишна зграда и санација на подрумски простории – дел 1 и дел 2 во  ООУ „ Гоце Делчев “ Неготино
Close Search Window