Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

ДУП УЗ 4 УБ 4.2 ГП 4 (КП 10165-1)

Урбанизам|

Мислење ДУП УЗ 4 УБ 4.2  ГП 4 (КП 10165-1) Одлука ДУП УЗ 4 УБ 4.2  ГП 4... Прочитај повеќе ДУП УЗ 4 УБ 4.2 ГП 4 (КП 10165-1)

ПРВИЧНА ОГРАНИЧЕНА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ

Урбанизам|

ПРВИЧНА ОГРАНИЧЕНА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА И... Прочитај повеќе ПРВИЧНА ОГРАНИЧЕНА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ

Дневен ред на јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за активностите за изградба на нова градинка и за документот “Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова град

Урбанизам|

1.    Презентирање на „Проектот за  подобрување на... Прочитај повеќе Дневен ред на јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за активностите за изградба на нова градинка и за документот “Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова град

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЗАЕДНИЦА 4, ДЕЛ ОД УБ 4.2., ОПШТИНА НЕГОТИНО (ПОМЕЃУ УЛИЦИТЕ„МАРШАЛ ТИТО“, „ЃОРЃИ ДИМИТРОВ ВЕШКАТА“, „КИРО КРСТЕВ“, „ЕДВАРД КАРДЕЉ“, „БОРИС КИДРИЧ“ И „ЈНА“), ОПШТИНА НЕГОТИНО

Урбанизам|

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЗАЕДНИЦА 4, ДЕЛ ОД УБ 4.2.,... Прочитај повеќе ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЗАЕДНИЦА 4, ДЕЛ ОД УБ 4.2., ОПШТИНА НЕГОТИНО (ПОМЕЃУ УЛИЦИТЕ„МАРШАЛ ТИТО“, „ЃОРЃИ ДИМИТРОВ ВЕШКАТА“, „КИРО КРСТЕВ“, „ЕДВАРД КАРДЕЉ“, „БОРИС КИДРИЧ“ И „ЈНА“), ОПШТИНА НЕГОТИНО

С О О П Ш Т Е Н И Е

Урбанизам|

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е

Измена и дополнување на ДУП за УЗ 5-дел од блок 1, КО Неготино, Општина Неготино (помеѓу улиците ,, Владо Арсов Шпанац”, ,,Тимјаничка”, улица “8-ми Ноември” и улица ,,Киро Крстев”)

Урбанизам|

Измена и дополнување на ДУП за УЗ 5-дел од блок 1, КО Неготино,... Прочитај повеќе Измена и дополнување на ДУП за УЗ 5-дел од блок 1, КО Неготино, Општина Неготино (помеѓу улиците ,, Владо Арсов Шпанац”, ,,Тимјаничка”, улица “8-ми Ноември” и улица ,,Киро Крстев”)

С О О П Ш Т Е Н И Е

Урбанизам|

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е

Измена и дополна на Детален урбанистички план за урбана заедница 5- урбан блок 5.1, Општина Неготино (помеѓу улиците Браќа Миладиновци, „Ида Бенчиќ, 8 Ноември и „Владо Арсов Шпанац)-ОПФАТ 1

Урбанизам|

Измена и дополна на Детален урбанистички план за урбана... Прочитај повеќе Измена и дополна на Детален урбанистички план за урбана заедница 5- урбан блок 5.1, Општина Неготино (помеѓу улиците Браќа Миладиновци, „Ида Бенчиќ, 8 Ноември и „Владо Арсов Шпанац)-ОПФАТ 1

С О О П Ш Т Е Н И Е

Урбанизам|

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е

С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид на ОПШТ АКТ за село Тимјаник, општина Неготино

Урбанизам|

П Р Е Д Л О Г – О Д Л У К А  О П Ш Т   А К Т   Т И М Ј А Н И К ... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид на ОПШТ АКТ за село Тимјаник, општина Неготино

Close Search Window