Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Градоначалник

.

Градоначалникот на општина Неготино Горан Стојанов е роден на 19 ноември  1977 година во Неготино. Основно и средно образование завршува во Неготино. Високо образование завршува на Медицинскиот факултет при Тракиискиот Универзитет во Стара Загора, Република Бугарија. Оженет и татко на две деца.
Од 2005-2012 работи како лекар по општта медицина во ПЗУ „ Поликлиника Жана “ во Неготино, а од 2012 па се до изборот на градоначалник на Општина Неготино работи како специјалист по интерна медицина во ЈЗУ „ Здравствен дом “ Неготино.
Во периодот од 2009 до 2013 година е советник во Советот на Општина Неготино.
Од странски јазици говори англиски, бугарски и српски јазик.
На локалните избори во октомври 2021 година е избран за градоначалник на Општина Неготино.
 

НАДЛЕЖНОСТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

– Ја претставува и застапува Општината;
– Ја контролира законитоста на прописите на советот;
– Ги објавува прописите на советот во службено гласило;
– Го обезбедува извршувањето на работите на одлуките на советот;
– Го обезбедува извршувањето на работите кои со закон се делегирани на општината;
– Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот;
– Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината;
– Го извршува буџетот на општината;
– Избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;
– Редовно го известува советот за извршување на своите надлежности во согласност со статутот;
– Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон;
– Донесува правилник за систематизација на работни места во општинска администрација;
– Раководи со општинска администрација;
– Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон;
– Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со закон и статут;
– Врши други работи утврдени со закон и со статут;
– Градоначалникот може да овласти раководен службеник на општината да ја води постапката и да решава во управни работи, како и да потпишува акти.

0
Hectares
0 k
Current Population
0
Median Age
0
Community Areas
0 +
Fields for Sports
The Administrative Services Department is responsible for the management of the procurement process, protection of the city’s physical assets and related support services for citizens and city operations.
The Budget Office, a part of the Financial Services Department, is responsible for preparing and monitoring the City of Frisco’s Annual Budget. Find quick access to city budgets and budget meeting presentations.
Learn more about applying for a building permit for your next project, as well as finding information for contractors.
Safety Town Presented By Texas Health Hospital Frisco, a unique, miniature town located next to Central Fire Station, is dedicated to providing hands-on learning opportunities for children in the community.
Learn more about parks and trails, athletic and fitness programs, park facility rentals and other recreational opportunities in Frisco.
Register an account, find details involving your utility statement and make payments online.
Way Alongside River
Learn how to conserve and use water wisely.
Find resources related to your trash and recycling needs and learn ways to keep Frisco environmentally friendly through community programs.
Become a Volunteer!
Animal Services accomplishes the goals of protecting public safety and ensuring animal welfare through compassionate, responsive, professional enforcement of the laws and public policy.
Close Search Window