Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Одделенија: Одделенија Секретар на Општина Неготино Марија Нацева

info@negotino.gov.mk (043/361-045)

1.Одделение за правни и општи работи •   

Раководител: Николина Панова •   

Љупка Стојанова – Советник за правни работи •    

Ристе Донев – Виш соработник – систем администратор •    

Маја Алексовска Ќимова – Соработник за односи со јавност и медиуми •    

Методи Митрев – Самостоен референт за односи со јавност •    

Цветанчо Јанков – Самостоен референт за упатување на граѓани/странки •    

Драги Минов – Самостоен референт за соработка со месна самоуправа •    

Даниел Јакимов – Самостоен референт – Архивар •   

Јане Мелов – Возач на патничко возило •   

Ристе Стојанов –Доставувач

2. Одделение за јавни дејности

Раководител: Зоран Лазов

zoran.lazov@negotino.gov.mk (043/361-045)

Александар Донов-  Советник за развој и унапредување на културата, спортот и соработка со здруженија и фондации •    

Цветанка Емшова – Соработник за развој и унапредување на образованието во општината •    

Слободанка Кртева – Соработник за развој на примарната здравствена и социјална заштита

3. Одделение за финансиски работи •    

Раководител: Елена Атанасова

elena.atanasova@negotino.gov.mk (043/361-045)

– Советник за планирање и изработка на буџет

Дејан Дуровиќ – Виш соработник за финансиско управување •    

Дени Трајков- Помлад соработник за евиденција и осигурување на општински имот и јавни набавки •    

Миле Николов – Самостоен референт за благајнички и материјално-финансиски работи

4.    Одделение за даноци, такси и надоместоци •    

Раководител: Методи Данаилов •

metodi.danailov@negotino.gov.mk (043/361-045)   

Ристе Ташев – Советник за утврдување на наплата на локални даноци и такси •    

Елена Јовановиќ – Виш соработник за утврдување на наплата за локални даноци и такси 

Љупчо Наневски – самостоен референт за утврдување и наплата на данок на имот, такси и надоместоци •    

Магдалена Данаилова – самостоен референт за утврдување и наплата на комунални такси •

Кирил Насковски – самостоен референт, даночен извршител

Гордана Лазова – самостоен референт за администрирање на данок на промет, недвижности и надследство

5. Одделение за урбанизам и заштита на животната средина •    

Раководител: 

Љупчо Житаровски – Советник водење на постапка за издавање на одобренија за градење•   

Весна Ѓорчева –  Советник за за урбанистичко планирање •    

Митко Толовски – Соработник за заштита на животна средина и природа •    

Валентина Тегова – Самостоен референт за геодетски работи •    

Виолета Бошковска – Самостоен референт за контакти со граѓаните и електронска евиденција на предметите

6. Одделение за комунални работи и сообраќај •    

Раководител: Бранко Велјанов •    

Љупчо Трајков – Советник за спроведување на комунална изградба и одржување •    

Ристе Весков – Соработник за спроведување на комунална изградба и одржување •    

Радица Ѓорчева – Помлад соработник за администрирање на документација за уредување на градежно земјиште и пресметка на надоместок •    

Борче Николов – самостоен референт за локален сообраќај и улично осветлување

7.    Одделение за локален економски развој •    

Раководител: Лолита Ристова ( во мирување поради пратенички мандат ) •    

Васка Јованова – Советник за аналитика и планирање на ЛЕР •    

Лидија Нечева – Советник за управување со проекти •    

Јасминка Дуровиќ – Советник за водење и координирање на проекти со странски донации за ЛЕР •    

Аница Каранфиловска- Помлад соработник за поддршка на мали и средни претпријатија

8.    Одделение за управување со човечки ресурси •    

Раководител: Ивица Златковиќ

 ivica.zlatkovic@negotino.gov.mk (043/361-045)•    

Елизабета Камчева – Советник за управување со човечки ресурси

9.    Одделение за инспекциски надзор – Инспекторат •    

Ирена Зорзиќ – Советник – Овластен инспектор за сообраќај и патишта •    

Благица Петрова – Советник – Градежен инспектор •    

Јордан Коцев – Помлад инспектор за животна средина

10. Заедничко одделение за енергетска ефикасност за општините Неготино, Велес, Градско, Демир Капија, Кавадарци, Лозово, Росоман и Чашка •    

Раководител : Ванчо Петров

11. Триторијална противпожарна единица •    Столе Атанасов – Заменик командир на ТППЕ

 
 

Врз основа на член 57 став (4) од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија “ бр.27/14 и 199/14),  на предлог на Градоначалникот Советот на општина Неготино на седница одржана на ден 29.02. 2016 година донесе:

 

ОДЛУКА за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на општина Неготино

Органограм на внатрешната организација на општинската администрација

Close Search Window