Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

За Општината...

Општината Неготино е лоцирана во централниот дел од Република Македонија, во областа на средното По вардарје. Му припаѓа на Вар дарскиот регион, а како посебна природна средина му припаѓа на Тиквешковардарски регион. Го зафаќа источниот дел од Тиквешката Котлина, на двете страни од реката Вардар, а на југоисток граничи со Демир Капија. Граничи со општините: на север со општина Штип, на исток со Конче, на југ со Кавадарци, на запад со Росоман и на северозапад со Градско. Зафаќа површина од 414 км2 и во неа живеат 19.212 жители, во градот Неготино и во други 18 населени места, од кои 4 се целосно раселени. Општина Неготино се наоѓа на просечна надморска височина од 150 м. Територијата на општината Неготино, како дел од областа Тиквеш и Повардарје, е под влијание на медитеранската клима, која продира од југ, преку Демиркаписката Клисура, и на континенталната клима, која продира од север, преку Велешката Котлина. 

Локација на општината

Општината Неготиное лоцирана во централниот дел од Република Македонија, во областа на средното По ва рдарје. Му припаѓа на Вар дарскиот регион, а како посебна природна средина му припаѓа на Тиквешковардарски регион. Го зафаќа источниот дел од Тиквешката Котлина, на двете страни од реката Вардар, а на југоисток граничи со Демир Капија. Граничи со општините: на север со општина Штип, на исток со Конче, на југ со Кавадарци, на запад со Росоман и на северозапад со Градско. Зафаќа површина од 414 км2.

Координати: 41°15′ и 41°37′  северна географска широчина и  21°52′ и 20°23′  источна географска должина

Местоположба: Неготино е град во Македонија, сместен во средното Повардарие, од двете страни на реката Вардар и зазема значителен простор во Тиквешката Котлина

Надморска височина: 150 м

Површина: 426,46 км2

Жители: 19.212

Населени места: 13

Природни ресурси

  Од рудни богатства на територијата на општина Неготино се наоѓа наоѓалиште на јаглен на површина од 60 км2.


    Позначјни површински водотеци во општина Неготино се: Војшаничка, Тимјаничка река, Курјачка река, река Дошница, река Бошавица и река Вардар која поминува низ општина Неготино.
Од животинскиот свет може да се сретнат: дивата свиња, дивиот зајак, срната, волкот, лисицата, еребицата, дивата пајка и дриги помалку застапени видови.


    Покрај реката Вардар се застапени врбата, тополите и некои видови грмушки, додека на повисоките места се сретнуваат дабот, буката, габерот и јасенот. Шумските производите кои се добиваат од дрвото како што се: смола, лико, плута, плодови, семе, лист, мов и др.,како и другите шумски производи: лековити и индустриски растенија, шумски плодови, габи, трева се користат односно собираат неконтролиран и доста стихиен начин.


    Неорганските ресурси како што се каменот, песокот, глината и тресетот исто така се експлоатираат на неорганизиран и стихиен начин.
Повеќе излетнички места се наоѓаат во општина Неготино, а како најомилено може да се издвои манастирот Св Ѓорѓија.


    Во општина Неготино постојат пет ловишта и едно ловно друштво кое има околу 330 членови. Најчесто во општината се ловат следните видови дивеч: див зајак, еребица, гулаб-гривнаш, како дива свиња и лисица.


    Во општина Неготино риболовни места се реките Вардар и Дошница кои располагаат со рибен фонд од следниве видови на риба: сом, крап, мрена, клен и белвица.

Клима

Територијата на општината Неготино како дел од областа Тиквеш и Повардарие е под влијаније на медитеранската клима, која продира од југ преку Демиркаписката клисура и на континенталната клима, која продира од север преку Велешката котлина. Климата се карактеризира со:

– просечна температура на воздух 13.5О Ц,

– средна летна температура 24.7 ОЦ,

– средна зимска температура 3.1ОЦ,

– број на денови со температура под 0 ОЦ– 58 и температурна амплитуда 58.6ОЦ.

Најстуден месец е јануари, со средна минимална температура од –1.4˚Ц, додека најтопли месеци се јули и август. Ова подрачје се карактеризира со многу мали количества врнежи, кое на годишно ниво просечно изнесува 450мм/м2. Просечна влажност 67%. Просечно годишно траење на сончевото зрачење изнесува 2230 часа. Најчести ветрови на овој простор се север и северо-западниот ветар.

Демографија

Споредбените податоци од пописот извршен во 1994 година и пописот од 2002 година покажуваат дека бројот на населението во рамките на сегашната Општина Неготино се зголемил за 871 жител или процентуално изразено 4.75%. На ниво на Република Македонија зголемувањето на бројот на жители изнесува 3.9%.

Стапката на пораст на ниво на цела општина изнесува 0.58

Природниот прираст изнесува 783

Морталитетот ( на 1000 жители) изнесува 7.9

Миграционото салдо е 88

Просечна возраст според попис 1994 година била 32.7 години со индекс на стареење 0.356

Просечна возраст според попис 2002 година 35.7 години со индекс на стареење 0.524

НАСЕЛЕНИЕ

Согласно податоците од извршениот попис во 2002 година, во Општина Неготино живеат 19.212 жители, или 0,95% од вкупното население во Република Македонија. Во градот Неготино, кој претставува урбан центар на општината, живеат 13.104 жители, или 68,2% од жителите на целата општина. Густината на населеност изнесува 46,5 жители на км2 . Во општина Неготино, според изјаснувањето за националната припадност, живеат: Македонци (17.768), Срби (627), Роми (453), Турци (243), Албанци (30), Власи (14), Бошнаци (1) и останати националности (76).

Бројот на населението во другите населени места е следен: Тимјаник 1.155 жители, Пепелиште 1.074, Долни Дисан 930, Криволак 1.021, Тремник 829, Војшанци 443, Курија 216, Црвени Брегови 173, Вешје 45, Дуброво 49, Горни Дисан 11, Пештерница 3, Липа 2 и Брусник 3 жители. Селата Јаношево, Калањево, Џидимирци и Шеоба се целосно раселени. Половата структура на населението во општина Неготино е следната: 9.777 жители се од машкиот пол. или процентуално 50,89%, а 9.435 жители се од женскиот пол, или 49,11%.

Бројот на населението од 15 и повеќе години во Општина Неготино изнесува 15.430 жители, додека активно население име 8.746 жители, односно 56,68%. Од вкупниот број на активно население, 5.189, односно 59,33% се мажи, а 3.557 или 40,67% се жени. Од вкупниот број на активно население, 4.865 жители се вработени, додека 4.672 жители се невработени. Од невработените 3.397 живеат во градот Неготино, а 1.275 невработени живеат во руралниот дел од општината. Стапката на невработеност изнесува 44,4 и е за 16,54% повисока од просечната стапка на невработеност во РМ, која изнесува 38,1%. Стапката на вработеност изнесува 36,2%. Од вкупниот број на вработени 64,6% се мажи, а 35,4% се жени, додека од невработените 52,8% се мажи, а 47,2% се жени.

Опис на населението по полова, старосна, образовна структура
Половата структура на населението во општина Неготино е следната:

9777 жители се од машкиот пол или процентуално 50.89%

9435 жители се од женскиот пол или 49.11 %.

Во општина Неготино во однос на вкупниот број на жители со старост повеќе од 10 години чиј број изнесува 16906, 16401 жител се писмени , додека 505 жители се неписмени или процентуално 2.99% (на ниво на Република Македонија 3.62%). Поголема неписменост има кај жителите од женскиот пол каде имаме 4.47 % неписмени (во Македонија 5,53%), додека кај машкиот пол таа изнесува 0.75% ( во Македонија 1,71%).

Старосната структура на населението во општина Неготино е:
Табела бр.1

Години

број на жители

процент

0-4

1051

5.47%

5-9

1225

6.38%

10-14

1461

7.60%

15-19

1548

8.06%

20-24

1521

7.92%

25-29

1416

7.37%

30-34

1470

7.65%

35-39

1440

7.50%

40-44

1501

7.81%

45-49

1464

7.62%

50-54

1357

7.06%

55-59

972

5.06%

60-64

867

4.51%

65-69

774

4.03%

70-74

544

2.83%

75-79

351

 

Сообраќај

Низ територијата на општина Неготино поминува автопатот М-1 и регионалниот пат Р-107.

    Вкупната должина на постојната градска мрежа во градот Неготино изнесува 25 км, а вкупната површина 17.5 ха. Во општина Неготино има 51 км локални патишта.

    Во општината нема организиран Јавен градски превоз.

 • Вкупно 3174 возила
 • Постоење на одреден број нерегистрирни возила кои се вклучени во транспортот
 • 0.13 возила по глава на жител со просечна старост на возилата од 20 години

    Низ територијата на општина Неготино поминува линијата Табановце-Скопје-Гевгелија.

 • 4 железнички станици: Кукуречни, Криволак, Неготино и Дуброво
 • Индустриски колосек во АД “Повардарие”

Електрична мрежа

Со електрична енергија општина Неготино се снабдува преку две напојни точки: ТЦ 110/35/20/10kV Неготино и ТЦ 35/10kV.

Средното напонско напојување на трансформаторските станици (26 со снаги од 160 до 630 kVA) во градското подрачје се врши од двете станици. Средно напонската мрежа е изведена со 10 kV и 20 kV кабли.

Термоелектраната “Неготино” е лоцирана на територијата на општина Неготино. Инсталиран капацитет 210 MW.

 

Водовод и канализација

Водоснабдувањето на градот Неготино се врши од изворот “Лукар”, од кој се снабдува и градот Кавадарци.

Водоводниот систем е составен од следните објекти:

  • Резервоар за ниска зона
  • Резервоар за висока зона
  • Водоводна мрежа за ниска зона
  • Водоводна мрежа за висока зона
  • Подземни против пожарни хидранти за обезбедување на објектите од пожар
 •  Преку градската водоводна мрежа се снабдуваат градското население и индустријата, која се наоѓа во градот.
 • Должина на главни цевоводи 28750 м’, од кои 18000м’ цевки од ПВЦ и 10750 м’ челични цевки
 • Должина на разводна мрежа во градот 32226 м’, од кои 13397 м’ цевки изработени од ПВЦ, 14917 м’ цевки од салонит и 3912 м’ челични цевки.
 • Разводните мрежи за руралните населби во системот се изработени од салонитни цевки (азбест цементни) и се во должина од 8500 м’.
 • Селата Криволак (преку зимскиот период), Тимјаник и Дуброво се снабдуваат со вода од централниот водоводен систем “Лукар”.
 • Индустријата која се наоѓа во општината претежно се снабдуваат од сопствени бунари или комбинирано од сопствени бунари и водоводниот систем.
 • Селото Тремник за снабдување со вода има два зафата. Едниот зафаќа изворска вода, а другиот зафат е од бетонски бунар лоцирана во дворот на ТЕЦ Неготино.
 • Селото Курија сопствен водоводен систем без дезинфекција на водата.
 • Селото Пепелишта се снабдува со вода од бунари кои немаат заштитни зони.
 • Селата Долни Дисан, Вешје и Горни Дисан се снабдуваат од заеднички локален водовод без определени заштитни зони.
 • Село Војшанци се снабдува директнопреку природни извори и од бунари без никаков третман на водата.
 • Селото   Црвени Брегови се снабдува од водовод на живинарската фарма.
 • Максималниот проток на вода во системот “Лукар” изнесува 105л/сек, додека во сушни години 60 л/сек.
 • Среднодневната потрошувачка на вода изнесува 47,0 – 48,0 л/сек, а на годишно ниво изнесува 15000000 м3.
 • Вкупната должина на доводната мрежа изнесува 45000 м’ и цевките се изработени од челик, ПВЦ и азбест-цемент.
 • Загубите на вода во мрежата се 50%.
 • За наводнување на зелените површини во градотсе користат водите од ХМС “Тиквешко Поле”
 • За наводнување на земјоделските обработливи површини се користат системите “Неготино 1 и 2” (површина 2583 ха, се наводнуваат 1399 ха), “Горна Зона Марена” (површина 950 ха, се наводнуваат 789 ха) и “Пепелишта” (површина 938 ха, се наводнуваат 220 ха).
 • Загубите на вода во системите за наводнување изнесува до 30%.
 • Со фекален канализационен систем за прифаќање и одведување на отпадните води 100% покриен е градот Неготино и населбите Тимјаник и Криволак.
 • Испуштање на фекалните и отпадните води се врши во Неготинска река без никакво прочистување.
 • Вкупната должина на канализационата мрежа во Неготино изнесува 45000 метри.
 • Територијата на градот во однос на прифат и одведување на атмосферските врнежи е делумно покриено преку мрежа за прифат и одведување на атмосферските води.
 • Вкупната должнина на атмосферската канализација изнесува 20000м’

Населени места

Општина Неготино ја сочинуваат градот Неготино и селата: Брусник, Вешје, Војшанци, Горни Дисан, Долни Дисан, Дуброво, Јаношево, Калањево, Криволак, Курија, Липа, Пепелиште, Пештерница, Тимјаник, Тремник, Црвени Брегови, Џидимирци и Шеоба.

Сместувачки капацитети

 Сместувачки капацитети во општина Неготино:
 
Accommodation capacities in municipality of Negotino
        
 ,,Хотел Парк” располага со 20 еднокреветни соби, 30 двокреветни( Вкупно 100 кревети) и 7 апартмани. ( Вкупно 21 кревет) Собите се комплетно опремени и климатизирани. Хотел ,,Парк” ги нуди следниве услуги: ББ ( ноќевање со доручек),
ХБ( полупансион), и ФБ ( полн пансион). Располага со ресторанска сала со капацитет за 500 лица, интернет кафе, летна тераса. Сопствен паркинг обезбеден со современи уреди за набљудување, а по интернационални стандарди припаѓа на хотели со 3 *.
Адреса: Партизанска бб
Телефон/факс: + 389 (0) 43 370-960
                 + 389 (0) 43 361-033    
e-mail: hotelpark@mt.net.mk
www.hotelpark.com.mk

,,Hotel Park” has 20 single rooms, 30 double rooms ( Total beds 100) and 7 suites( Total beds 21) at its disposal. Hotel ,,Park” offers: BB ( Bed and breakfast), HB(Half Board), FB( Full Board). The rooms are completely furnished and air-conditioned. It possesses also a restaurant hall with a capacity of 500 people, an Internet café, a summer terrace. It has its own parking lot provided with up-to-date devices for observation. and according to the international standards belongs to category of Hotels with 3 *
Address: Partizanska bb
Phone: + 389 (0) 43 370-960
             + 389 (0) 43 361-033    
e-mail: hotelpark@mt.net.mk
www.hotelpark.com.mk

 ,, Мотел Хавана”
     ,, Мотел Хавана” располага со 11 соби и 2 апартмани ( Вкупно 25 кревети). Мотел Хавана сеуште не е категоризиран и нуди услуга ноќевање со доручек. Во комплексот има сопствена бензинска пумпа, современ базен, кафе бар и ресторан. Место погодно за рекреација и забава.
Адреса: Индустриска бб
Телефон: + 389 (0) 43 371-427

,, Motel Havana” It has 11 rooms and 2 suites ( Total 25 beds) at its disposal. Motel ,,Havana” is still not categorized and offers BB ( Bed and breakfast)  The complex also possesses a petrol station, a modern swimming pool, a café and restaurant. It is a place suitable for recreation and fun. Possesses also a restaurant hall with a capacity of 500 people, an internet café, a summer terrace .It has its own parking lot provided with up-to-date devices for observation.
Address: Industriska bb
Phone: + 389 (0) 43 371-427
Конаците на Манастир ,, Св. Ѓорѓија
Конаците на манастирот ,, Св. Ѓорѓија” се изградени во 19 век. Располага со 2 двокреветни соби ( вкупно 4 кревети), 22 трокреветни соби ( Вкупно 66 кревети), 4 четирикреветни соби ( Вкупно 16 кревети) и 3 десеткреветни соби  ( вкупно 30 кревети) кои може да се искористат за сместување на туристи. Во конаците има можност за организирање на разни собири, колонии и други традиционални настани.
Адреса: Месност Црквиште
Телефон: + 389 (0)43 360-091

Lodgings of the Monastery ,, St. George “
The lodgings of the Monastery ,,St.George “ are build in the 19 th century. Posses a 2 rooms with 2 beds ( total 4 beds), 22 rooms with 3 beds (  Total 66 beds),4 rooms with 4 beds ( Total 16 beds) and 3 rooms with 10 beds ( Total 30 beds).   They are suitable for accommodation of tourists. In the lodgings there is a possibility for organizing different meetings, colonies and other traditional events.
Address: Locality of Crkviste
Phone: + 389 (0)43 360-091

Винарија ,, Бовин “
Винарија ,,Бовин” е прва приватна винарска визба во  Македонија. Од нејзиното основање во 1998 година го освои светот со нејзините ексклузивни  високо квалитетни вина. Винаријата Бовин не поседува  сместувачки капацитети но има простор за дегустација на овие високо-квалитетни вина.
Адреса: Индустриска зона бб
Телефон/факс 043/365-322
        043/365-323
e-mail: bovin@mt.net.mk
www.bovin.com.mk

,,Bovin” winery is the first private winery in Macedonia. Since 1998, when Bovin was founded, it has been conquering the world with its exclusive high –quality wines. Winery Bovin doesn’t  have accommodation capacities but have its own space for degustation  of high-quality wines.
Address: Industriska bb
Phone/fax: 043/365-322
         043/365-323
e-mail: bovin@mt.net.mk
www.bovin.com.mk

Винарија ,, Дудин”
     Винаријата ,,Дудин” е една од поновите приватни винарии во Неготино, која работи од 2004 година. Винаријата Дудин произведува црвени и бели вина со врвен квалитет. Винаријата Бовин не поседува  сместувачки капацитети но има простор за дегустација на овие вина со врвен квалитет.

Адреса: Ацо Аџи Илов бб
Телефон: 043/368-506
                043/368-800

www.dudinwinery.com.mk

,,Dudin” winery
,,Dudin” winery is one of the new private wineries in Negotino. They begin working in 2004. Dudin winery produces white and red wines with high quality. Dudin winery doesn’t have accommodation capacities but have its own space for degustation of high quality wines with a remarkable taste.

Address: Aco Agi Ilov bb
Phone/fax: 043/368-506
                 043/368-800
www.dudinwinery.com.mk

Close Search Window