Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Општина Неготино согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е имател на информации. Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Драги Минов

ул. Ацо Аџи Илов бр.2  Неготино

minovdragi@gmail.com

тел. 078/ 370-0846

Барање
Жалба
Листа на информации од јавен карактер
Пристат до информации од јавен карактер
Правилник за формата и содржината на образецот на Барањето за пристап до информации од јавен карактер
Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
Упатство за начинот на спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
Годишен извештај
Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер
Кодекс за транспарентност на локално ниво

Офицер за заштита на лични податоци

Елизабета Камчева – Советник за управување со човечки ресурси

elizabeta.najdova@negotino.gov.mk

тел. 072/320-839

Close Search Window