Започнува изградба на патот Г.Дисан-Вешје во должина од 787метри PDF Печати

  По спроведувањето на постапката со објавување оглас за доделување договор за јавна набавка, изборот на најповолен понудувач и склучувањето на договорот помеѓу општина Неготино и фирмата изведувач на работите „Градба промет“, извршен е вовед во работа за изградба на патен правец Горни Дисан-Вешје во должина од 787 метри.
Вкупната вредност на проектот изнесува 22.421.888 денари.
Изведувачот на работите е должен да отпочне со извршувањето на работите во предходно определен рок по издавањето на писмен налог од овластено лице од општина Неготино и има обврска работите на патниот правец Горни Дисан-Вешје во должина од 787 метри да ги заврши во рок од 150 дена.
За надзор на овој проект е одредена фирмата “МГ ПРОЕКТ” ДООЕЛ - Скопје, согласно годишниот договор за вршење на надзор при изведба на инвестицииски објекти и други градежни активности