Јавни Набавки PDF Print
There are no translations available.

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

                                                   https://e-nabavki.gov.mk

Од јануари 2010 година, Бирото за јавни набавки направи интеграција на постечките системи за јавни набавки во еден систем и сите огласи и потребна документација согласно огласите ќе биде објавена на истиот.

Во рамките на веб-локацијата на Општина Неготино  ќе се објавуваат информации за јавните набавки и линкови до системот на Бирото за јавни набавки од каде ќе можете да ја превземете потребната документација.

Годишен план Јавни набавки 2019

ЈАВНИ НАБАВКИ 2019:

Набавка на LED технологија за улично осветлување и замена на постоечкото осветлување со LED технологија во општина Неготино/Supply of the LED technology public lights and Replacement of the existing public lights with LED technology In Municipality of Negotino

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/international-donor-announcements

Санација и изградба на водоводни и канализациони мрежи и пробивање на улици за период од 1 година 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/948662df-b068-4c5a-985a-23bb42324b16/1 

Градежно-занаетчиски (ѕидарски, бетонски и браварски) работи за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f4f9d344-fe9e-4413-b879-c6ff4472b6b8/5 

Изведба на сообраќајно решение пред 2 основни училишта 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c1b4fb5-aaeb-4e1c-bb89-2950ea19dc0f/5 

Надзор при изградба на инвестициони објекти и други градежни активности за потребите на општина Неготино 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5a9978c2-37b1-4f2d-ad98-a5cfd5d008bb/5 

Дезинсекција, дезинфекција и дератизација на територијата на општина Неготино 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2cbb131d-cf83-4db5-a63e-f9e9a8a94d00/5

Компјутерска опрема за потребите на општина Неготино за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e42f6608-c980-4672-99e9-00a93a6379cf/5  

Изработка на геодетски елаборати за период од 1 година 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/73968f47-188e-4b65-aae2-982cd2c74ec2/5 

Идејно решение за уредување на спортско-рекреативен центар Младост 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f82d93f2-576a-43fc-9a50-b3e3ebe5f803/6 

Хемикалии (хлор) за дезинфекција на вода за пиење за период од 1 година 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a611ecb7-4ad1-446d-8a77-dcc9430f5518/5 

Одржување на јавно осветлување во општина Неготино за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4055248c-a44d-48cc-a8ad-3340b57fbcc0/1

Преносни компјутери и мултифункциски принтер

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4494b3db-68ac-4a70-b660-c8f56bef25ca/5

Хотелски услуги ноќевање со доручек за гости на општина Неготино за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

Изработка и ревизија на проектна документација за период од една година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/095fd6df-a704-47a8-bcb4-d9152b7d84cd/1

Изработка на урбанистички планови, ревизија на планови и локална урбанистичка планска документација за период од една година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/044743a7-18f5-437f-85b1-25fdfe8cdea7/1

Угостителски услуги за период од 1 година за потребите на општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

Изведба на градежно-занаетчиски работи за приспособување на 3 детски игрални

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ecfcafd4-2fb3-40c5-81a0-5255ea27c71e/5

Осигурување на имот на општина Неготино, градежни објекти и опрема од пожар и некои други опасности за период од 1(една) година за потребите на општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c27cb4b1-e65d-4bd7-b642-9f3e84092147/5

Регистрација и осигурување на моторни возила на општина Неготино и ТППЕ за период од 1(една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f7ce5295-034c-4086-b299-2090ead93dbc/5

Печатарски услуги за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c8b5f5ed-16b6-4a51-be65-d3cbcb504e20/5

Железарија и материјали за поправка и одржување за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/70514ba5-c887-4635-ab73-33f51a7c3dad/5

ЈАВНИ НАБАВКИ 2018:

Одржување на општински улици и патишта за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e34c856a-1990-4419-9f20-877817f7ac32/5

Изработка на основен проект и ревизија на основниот проект за уредување на градски пазар во Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c54f03fc-db0e-4475-bc2a-fd910a000b61/5

Новогодишно украсување на локации во општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9612c36b-fc6f-40e9-aa7e-5f78dd81eb7c/5

Одржување на возен парк за потребите на општина Неготино за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/72eb9450-e483-43a0-9438-f5218f042839/5

Идејно решение за уредување на околината на спортско-рекреативен центар во Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5ec69bcf-7dc0-47a3-8fc0-a84163807b26/6 

Изведба на градежно-занаетчиски работи за приспособување на 3 детски игрални 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8df3f22c-79ea-4300-98b1-5df2593c444f/5 

Набавка на преносни компјутери и принтер 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e883955a-7516-4bbf-9718-187ad1857ae5/5 

Опрема за опремување на детски игрални во 3 населени места во општина Неготино со монтажа

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c8677e23-5f6b-4859-8f66-e45be5e92857/5

Одржување на општински улици и патишта за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0de73165-5718-4e79-8126-6b2ce52c1919/5

Угостителски услуги- сместување со доручек на делегации по повод 8-ми Ноември 2018

https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/other-announcements 

Оглас за Угостителски услуги- сместување со доручек на делегации по повод 8-ми Ноември 2018

Угостителски услуги (ручек и вечера) за потребите на општина Неготино по повод одбележување на 8-ми Ноември 2018-Ден на општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/other-announcements

Оглас за Угостителски услуги- ручек и вечера за делегации по повод 8-ми Ноември 2018

Изведба на градежно-занаетчиски работи за приспособување на 3 детски игрални

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d6657e1c-2c4c-4194-b6b5-98f0953e4d95/5

Изработка на ревизија на проект за реконструкција за објект спортска сала „Младост“

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ae1026ef-b14d-406c-9dbb-cdf36c94ee6e/5

Изработка на основен проект за уредување на простор околу Саат Кула и детско игралиште на КП 11359

Изработка на ревизија на основен проект за уредување на простор околу Саат Кула и детско игралиште на КП 11359

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/09b7f881-58ec-4db7-b20c-f6ee60c70204/5

Oпрема за опремување на 3 детски игрални во 3 населени места во општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/21036699-7c5b-4f54-a179-f6b715125cde/5

Екстра лесно масло за горење (ЕЛ- 1) за грејна сезона 2018/19 за потребите на општина Неготино и општинско музичко училиште „Владимир Арсовски“ Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d22a3c85-08ba-4d9f-81d6-0c7ea8ed6815/5

Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1) за грејна сезона 2018/19 за потребите на ООУ „ Страшо Пинџур“ Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3b3c5f61-a91f-4c58-b6bc-7f0218274021/1

 Екстра лесно масло за горење (ЕЛ- 1) за грејна сезона 2018/19 за потребите на Основно општинско училиште „Гоце Делчев“ во општина Неготино  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6e05cc6c-ced0-4b09-a5a5-ff74747aa0a4/1

 Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1) за грејна сезона 2018/19 за потребите на СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино

 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/06673de1-b903-405b-b9b9-ccea1ac74c5b/1

 Обезбедување за време на Неготински панаѓур 2018 година

 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a95836a5-f221-42d9-9f57-a0d3b384da91/5

 Изнајмување на тоалет кабини за време на Неготински панаѓур 2018 год

 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/48269754-cb16-437e-97ca-184548b428a0/5

Обезбедување и хигиена за општинска зграда за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/091e4131-2cf0-4966-8508-e4c7a92bde10/5

Канцелариски материјали за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/75238e82-311b-4503-9d6a-ba35e42ec629/5

Стручна проценка на вредност на имот за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/04669984-8ddd-4d19-a6d5-01553e502354/5

Изработка на физибилити студија за зонско паркирање во Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bf95c37b-25b7-476b-ab07-49e806109c0d/5

Превоз на ученици од ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2018/19 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f604f0ce-7527-43c7-b771-a94e38591873/1

Изградба на атмосферска канализација на ул.„Браќа Миладиновци“ во Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5e897bf9-712c-4bb8-aa5e-73dfd72df1da/1

Превоз на ученици од СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2018/19 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3dd145b6-cac9-448a-b9ba-bc0e80fc1eb0/1

Услуги за мобилна телефонија и услуги за фиксна телефонија и интернет за период од 24 (дваесет и четири) месеци

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8c9b900f-d260-4c2b-a471-9a8fbae11f55/1

Урбана опрема (детски реквизити)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c44f2ab5-2fa9-4d72-b2b7-be14907dd5d2/5

Привремени вработувања за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/210775f0-5a85-4a7a-b032-c11eed745c52/5

Заловување и третирање на кучиња скитници за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9e7415a2-3c34-4670-9da4-d0de492f15ff/5

Изградба на улици и комунална инфраструктура за УЗ 5.1

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b3b0b5f0-6b8d-4f58-9c1e-3ad7cf48ddd6/1

Компјутерска хартија за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1c569b9d-edde-49c9-b316-f151c761e5cd/5

Компјутерски тонери за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cfa0a571-696d-46f6-8b2a-7eb7545d4bf5/5

Санација и реконструкција на стари улици, изградба на нови и крпење на ударни дупки за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5b7d00a3-e6ce-4373-bb30-bc28f029afa2/1

Проект за инфраструктура и oсновен проект и ревизија за потисен цевковод и резервоар за вода за пиење во село Тремник

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5a2bdb1e-2b8a-4f50-a589-2898f59c5256/5

Изработка на проект и ревизија на проектот за изградба на 3 улици („Дојранска“, „Станко Франц-Пипан“ и обиколница)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c08287eb-c59f-4777-bfed-1d759ea7af99/5

Превоз на патници Неготино-Попово(Р.Бугарија)-Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/16140e42-5701-4c4a-9ff1-d8f740c7488e/5

Изработка на физибилити студија за зонско паркирање

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/96ad28e9-1442-482b-b40f-29ffd8485988/5

Пијалоци за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/41e37a55-cf36-4ac0-b4ad-0fb61494f8fd/5

Присилно административно извршување на донесени управни акти за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0171ab5e-4faf-45b3-85e9-b1e1f7498118/5

Горива за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/26f4b3b7-3fe6-43cb-b7a8-f5de686e2755/5

Изработка на физибилити студија за зонско паркирање во општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b834c061-43b7-4a66-a0ce-fab76abd0d4d/5

Изработка на проект и ревизија на проект за изградба на пешачки мост

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b54f8ab6-3c0d-42ed-8a02-d08c2cead64c/5

Дезинсекција и дератизација на територијата на општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b80d40d7-1bbd-4a7c-9ee0-9b0f493bc5f9/5

Изработка и ревизија на проект за реконструкција на спортска сала „Младост“

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/322dfad8-3836-4e46-9f21-f9e7f7b097b4/5

Вршење на надзор при изградба на инвестициони објекти и други градежни активности за период од 1 (една) година за потребите на општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1ea2eba2-034c-4fc2-9b7f-2c64ad2f0ab7/5

Прехранбени и хигиенски производи за потребите на општина Неготино за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f1c71bd3-c05f-4d1f-810c-72b9a9762826/5

-Геодетски услуги за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f20cf698-136d-4659-96f7-518c6b339183/1

- Изработка на проектна документација за сообраќајници, водоводни линии, фекална и атмосверска канализација и електрика за 4 села во општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a2b36840-f794-4a7b-ab02-c5bb3c48406a/5

- Градежни, ѕидарски, бетонски и браварски работи за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/808a07cc-31a4-42e6-906a-b3b5a7357f42/1

- Угостителски услуги-ноќевање со доручек за гости/учесници „Св.Трифун 2018“

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

Оглас за Угостителски услуги- сместување со доручек на гости/учесници по Св. Трифун 2018

- Обележување на хоризонтална и вертикална сигнализација за потребите на општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d7254a8a-754f-4116-8133-15c3b03c4ad3/5

- Одржување на урбана опрема за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b7f502ad-e105-4322-8efb-942d74d5d210/5

- Лична опрема за пожарникари при ТППЕ на општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/eadafd33-632e-4dd6-8f23-11a91480d417/5

- Обезбедување и хигиеничарски услуги за општинска зграда за потребите на општина Неготино за период од 1(една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/79e33dfb-0be4-4838-8692-d4f8ea440a4f/5

- Осигурување на имот на општина Неготино, градежни објекти и опрема од пожар и некои други опасности за период од 1(една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3838cb48-0f9b-45d7-b1b5-9090b3656dea/5

 

 

ЈАВНИ НАБАВКИ 2017:

- Изработка на урбанистички планови, ревизија на планови и локална урбанистичка планска документација за период од една година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/862277a4-aa06-406b-bbc7-1f39f5a8edaf/1

- Одржување на возен парк за потребите на општина Неготино за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/29778f85-b1a6-40bd-bfed-5ea7eaf6860d/5

- Превоз на ученици од ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино и ООУ „Гоце Делчев“ Неготино од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2017/18 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9d881734-d9e9-41f4-9b0d-6445a1333130/1

- Превоз на ученици од СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2017/18 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4bbd0af8-a558-4e9b-afa5-c0916d4715e9/1

- Изработка на основен проект и ревизија на основен проект за конзервација, реставрација и реконструкција на архитектурата на Саат кулата во Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f8036fea-36ca-4a0d-af62-f1a3dced7449/5

- Печатарски услуги за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/34858e6e-b802-4e55-97bb-213fb2f2a343/5

-Одржување на јавно осветлување во општина Неготино за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/09432cf3-791a-4452-b522-81afa7415209/1

-Компјутерска опрема за потребите на општина Неготино за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b1a84c2f-44ce-4fbd-a0bc-e09565f38c4c/5

- Хемикалии (хлор) за дезинфекција на вода за пиење за период од 1 година за потребите на општина Неготино за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3867e9ed-93d1-464c-a7a6-4d1e7ecf1841/5

 - Регистрација и осигурување на моторни возила на општина Неготино и ТППЕ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/08c8f542-2b7c-48dc-9c75-5b50fab8400a/5