Градоначалник PDF Печати

Ванчо Апостолов


Ванчо Апостолов е роден на 16 Јули 1963 година во Неготино, во семејството на Илија и Васка Апостолови. Во Неготино завршил средно образование - гимназија. Дипломирал на Земјоделскиот факултет при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје. Својот работен век го минал во АПРЗ - РЕ Неготино и како раководител при МЗШВ - ПЕ Неготино.


На локалните избори во 2009 година, како носител на Советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ е избран за член и Претседател на советот на општина Неготино. На парламентраните избори кои се одржаа на 5 јуни 2011 година, стана пратеник во Собранието на Република Македонија.


Во Собранието на Република Македонија меѓу другото беше член на Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, Законодавно-правна комисија, Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, Комисија за економски прашања, член на Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член на Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република.


Член е на ВМРО-ДПМНЕ, а во периодот од 2010 година до 2012 година бил Претседател на ОК на ВМРО-ДПМНЕ Неготино.
Актуелен градоначалник на општина НеготиноНАДЛЕЖНОСТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

- Ја претставува и застапува Општината;
- Ја контролира законитоста на прописите на советот;
- Ги објавува прописите на советот во службено гласило;
- Го обезбедува извршувањето на работите на одлуките на советот;
- Го обезбедува извршувањето на работите кои со закон се делегирани на општината;
- Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот;
- Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината;
- Го извршува буџетот на општината;
- Избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;
- Редовно го известува советот за извршување на своите надлежности во согласност со статутот;
- Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон;
- Донесува правилник за систематизација на работни места во општинска администрација;
- Раководи со општинска администрација;
- Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон;
- Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со закон и статут;
- Врши други работи утврдени со закон и со статут;
- Градоначалникот може да овласти раководен службеник на општината да ја води постапката и да решава во управни работи, како и да потпишува акти.