Соопштенија
Ј А В Е Н П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско - корисна работа PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Неготино, во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ, на ден 04.08.2021година се објавува:

Ј  А  В  Е  Н     П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во  Програмата Општинско - корисна работа

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект  “Ангажирање на образовни асистенти во средното образование”  за работно ангажирање со скратено работно време од 9 (девет) месеци  заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Неготино.
Евидентираните невранботени лица кои немаат сертификат/уверение признаен од релевантните институции за стекнати вештини/ компетенции за занимања од социјалната и здравствената сфера согласно услугата која треба да се испорачува ќе бидат вклучени во програмата при што 3 месеци ќе добијат задолжителна обука и 6 месеци работно ангажирање.
Вкупниот период на вклученост на невработените лица преку програмата изнесува 9 месеци во кој влегува обуката и работниот ангажман.

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на задолжителната обука од 3 месеци за лицата кои не поседуваат соодветен сертификат/уверение признаен од релевантните институции за стекнати вештини/ компетенции за занимања од социјалната и здравствената сфера согласно услугата која треба да се испорачува и за време на  работниот ангажман од 6 (шест)месеци/9(девет) месеци статусот на невработените лица  останува непроменет, а на невработените лица-корисници на паричен надоместок и на корисници на право на Гарантирана минимална помош за времетраење на работно ангажирање ќе им биде активно претходно остварено право.
Право на учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата кои за прв пат се јавуваат за учество во Програмата .
За кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 9.000,00 денари бруто износ за времетраењето на обуката и работното ангажирање, со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.
Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

Read more...
 
ОБЈАВА За прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз на подрачјето на општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 50 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 1 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за општински линиски превоз  на патници во Општина Неготино бр. 08-475/4  од 28.07.2021 година, а во врска со член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај (Службен весник на РМ бр.68/04....71/16) ,

ОПШТИНА НЕГОТИНО-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ОБЈАВУВА


            ОБЈАВА
За прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз на подрачјето на општина Неготино

Објавата се однесува за распределба на:


Линија бр.7   
Неготино-с.Курија-с.Црвени Брегови-НеготиноЗаинтересираните превозници треба да ги исполнуваат следните услови:

Read more...
 
О Д Л У К А За избор на кандидат за вработување на 9 (девет) даватели на услуги по пат на јавен оглас PDF Print
There are no translations available.

  РЕПУЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО”
Бр.04-2/20
28.07.2021година

    Врз основа на член 37-м од Закон за јавните претпријатија (Сл.весник на РМ бр.38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18,), В.Д. Директорот на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино во постапка на вработување на 9 (девет) даватели на услуги  по пат на јавен оглас во  ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино , ја донесе следната

О   Д   Л   У   К   А
За избор на кандидат за вработување на 9 (девет) даватели на услуги
                                                                     по пат на јавен  оглас

1.За извршител на работното место со шифра : шифра : KДР 03 05 Б02 050, и назив на работно место – Контролор на паркирање во Одделение за јавни паркиралишта на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино се избираат кандидатите Борче Миленковиќ и Ѓорѓи Димитријов.

2.За извршител на работното место со шифра : KДР 03 05 А03 060 и назив на работно место - Раководител на Одделение за oддржување на спортски објекти  во Одделение  за спортски објекти се избира кандидатот Зоран Мечев.

3.За извршител на работното место со шифра : со шифра : KДР 03 05 В02 031 и назив на работно место - Општ работник  во Одделение за оддржување на спортски објекти  се избираат кандидатите  Кире Илиев и Маријан Стојанов.


4.Именуваните ќе бидат вработени на неопределено време за горенаведените работни места по конечноста на оваа одлука, за што ќе се донесе посебно решение за вработување.

5.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
                      
О б р а з л о ж е н и е
ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино , објави јавен оглас на ден 06.07.2021 година во дневните весници Нова Македонија, Слободен Печат, Коха, за потребата од вработување на 9(девет) даватели на услуги за следните работни места: 1)Контролор на паркирање со шифра: KДР0305Б02050, 6(шест)даватели на услуги, 2)Раководител на Одделение за oддржување на спортски објекти со шифра: KДР0305А03060, 1(давател на услуга) и за работното место 3)Општ работник со шифра: KДР0305В02031,  2 (даватели на услуги) , во ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино.
Комисијата за административна селекција на административен службеник на ден 22.07.2021 година во 10:00 часот во просториите на општина Неготино спроведе административна селекција за огласот број 01/2021, при што се утврди дека од пријавени вкупно 13 кандидати , од кои уредни 6 кандидати и 7 неуредни кандидати.
    На ден 27.07.2021 година  во 10:00 часот, во просториите на општина Неготино започна да се спроведува постапката на веродостојност на докази и интервју за огласот бр.01/2021 објавен на 06.07.2021  втора фаза од постапката. По спроведената проверка на веродостојност на докази и интервју за работа во просториите на општина Неготино ,  се објави  конечна ранг листа на кандидати од сите фази на селекција.

За работно место со шифра : KДР 03 05 Б02 050, и назив на работно место – Контролор на паркирање, 6(даватели на услуга).

Ред.бр.    Име и Презиме    Oсвоени бодови од Прва фаза    Oсвоени бодови од Втора фаза    Вкупно освоени бодови
1.    Ѓорѓи Димитријов    23    20    43
2.    Борче Миленковиќ    23    20    43
Од предложената ранг листа В.Д. Директорот на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино ги избра прворангираниот и второрангираниот кандидат Борче Миленковиќ и Ѓорѓи Димитријов.


За работно место со шифра : KДР 03 05 А03 060 и назив на работно место - Раководител на Одделение за oддржување на спортски објекти , 1 (давател на услуга).
Ред.бр.    Име и Презиме    Oсвоени бодови од Прва фаза    Oсвоени бодови од Втора фаза    Вкупно освоени бодови
1.    Зоран Мечев    29    20    49

Од предложената ранг листа В.Д. Директорот на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино го избра прворангираниот кандидат Зоран Мечев.

За работно место со со шифра : KДР 03 05 В02 031 и назив на работно место – Општ  работник  2(даватели на услуга).

Ред.бр.    Име и Презиме    Oсвоени бодови од Прва фаза    Oсвоени бодови од Втора фаза    Вкупно освоени бодови
1.    Кире Илиев    18    20    38
2.    Маријан Стојанов    18    20    38
3.    Иван Мицевски    16    10    26
Од предложената ранг листа В.Д. Директорот на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино ги избра прворангираниот и второрангираниот кандидат Кире Илиев и Маријан Стојанов.

    
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа одлука кандидатот кој не е избран има право на жалба во рок од 8 дена од објавувањето на оваа одлука на ВЕБ страницата на општина Неготино , до Управен одбор на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино.                                                                                                                                   

Одлука

 
Вонредна седница на Совет на општина Неготино 28.07.2021 година PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
За свикување на  дваесет  и седмата   вонредна  седница на Советот на општина Неготино

Вонредната седница ќе се одржи во салата на општина Неготино  на ден 28.07.2021 година ( среда  )  во 13 часот . За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог-  Одлука за отпочнување со работа  на објектот „ Темјанушка“ во состав на ЈOУДГ „Фемо Кулаков“ Неготино
 
 
ЈАВЕН КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони и селекција и избор на реонските попишувачи и реонските инструктори, Државниот завод за статистика објавува јавен конкурс за ангажирање на лица кои ќе учествуваат во спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година во периодот од 05-30.09.2021 година во својство на:
•    Реонски попишувачи  и
•    Реонски инструктори.

ЈАВЕН КОНКУРС

 
Вонредна седница на Совет на општина Неготино 28.07.2021 година PDF Print
There are no translations available.

  Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :
Р Е Ш Е Н И Е
За свикување на дваесет и шестатта вонредна седница на Советот на општина Неготино
Вонредната седница ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 28.07.2021 година ( среда ) во 12 часот . За седницата го предлагам следниот:


Д Н Е В Е Н  Р Е Д


1. Предлог- Одлука за донесување на детален урбанистички план за урбана единица 5 дел од блок 18 ( помеѓу улиците „Ацо Аџи Илов, „Коста Волкановски“, „Владо Арсов Шпанац“ и „Пешо Самарџиев“) општина Неготино ( ДУП за УЗ 5 дел од блок 3, општина Неготино)
2. Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Одлука за општински линиски превоз на патници во општина Неготино
3. Предлог- Решение за доделување на финансиска подршка врз основа на распределба на средства на спортски клубови /сојузи од Буџтот на општина Неготино за 2021 година
4. Предлог- Одлука за отстапување на користење
5. Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош

 
Седница на Совет на општина Неготино 15.07.2021 година PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :


Р Е Ш Е Н И Е За свикување на дваесет и петата вонредна седница на Советот на општина Неготино
Вонредната седница ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 15.07.2021 година ( четврток ) во 12 часот . За седницата го предлагам
следниот :


Д Н Е В Е Н   Р Е Д


1. Предлог- Одлука за приоритетна инвестиција за под-проектот ул.„ЈНА“ Општина Неготино
2. Предлог- Решение за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2021 година на ОУ Музеј на град Неготино
3. Предлог- Решение за давање согласност за расходување на движни ствари - учебници кои се застарени, неупотребливи и безвредни сопственост на СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино
4. Предлог- Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООМУ „Владимир Арсовски“ Неготино за 2020/2021 година
5. Предлог- Решение за доделување на финансиски средства
6. Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош 

 
Ј А В Е Н К О Н К У Р С За избор на директор на ЈП ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО Неготино PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 19-а и член 23 од Законот за јавните претпријатија (Сл.весник на РМ бр.38/96 ....275/19), како и Одлуката бр.09-435/1 од 06.07.2021 година за распишување на јавен конкурс за избор на директор на ЈП ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО Неготино, Градоначалникот на општина Неготино распишува

Ј А В Е Н     К О Н К У Р С
За избор на директор на ЈП ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО Неготино


СЕ РАСПИШУВА јавен конкурс за избор на директор на ЈП ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО Неготино за мандатен  период од  4 (четири) години.
Кандидатите на конкурсот  покрај општите услови
-    да е државјанин на Република Македонија,
-    да е полнолетен,
-    да има општа здравствена способност
-  со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност,
треба да ги исполнуваат  и следните  посебни услови кои се потребни за извршување на работата:
 - да има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование,

- да има минимум пет години работно искуство,

- да поседува еден од следните меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години и тоа:
ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) - најмалку 74 бода,
ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
ИЛЕЦ (ILEC Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
ФЦЕ (FCE Cambridge English: First) – положен,  
БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
 АПТИС ( APTIS) – најмалку ниво Б2.
Заинтересираните кандидати треба  да достават :
Пријава (слободен формат) која треба да содржи: име и презиме на кандидатот и назив на доставените документи.Во прилог на пријавата треба да се достави следната документација:
-    Кратка биографија на кандидатот-CV
-    Уверение за државјанство на Република Македонија
-    Доказ за стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на високо образование );
-    Уверение дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност,
-    Доказ за работното искуство  (преглед или историјат од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување или Центарот за вработување и други докази за работно искуство),
-    Лекарско уверение за општата здравствена способност, не постаро од шест месеци,
-    Доказ за исполнување на условот за познавање на англиски јазик.

Пријавите со потребната документација се доставуваат лично во архивата на општина Неготино или по пошта на следната  адреса – Општина Неготино ул.„Ацо Аџи Илов“ бр.2, до Градоначалникот на општина Неготино со назнака „ За јавен конкурс за избор на директор на Јавното претпријатие ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО- Неготино “.
    Рокот за доставување на пријавите е 10 дена, не сметајќи го денот на објавувањето на конкурсот во дневниот печат.
    Изборот на кандидатот, Градоначалникот ќе го изврши најкасно во рок од 15 дена од денот на доставувањето на документацијата до Градоначалникот, од страна на Комисијата за прегледување на документацијата. Ненавремената, нецелосната и неуредна пријава нема да биде предмет за разгледување.

 
 
JАВЕН ОГЛАС бр.1/2021 за вработување на 9 (девет) лица - даватели на услуги на неопределено време во ЈП “ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО“ PDF Print
There are no translations available.

  Врз основа на член 37 од Закон за јавните претпријатија (Сл.весник на РМ бр.38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18,  член 22 и 23 од Законот за работни односи (Сл.весник на РСМ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, и 27/2016), член 20 и член 21 став 2 од Законот за вработените во  јавниот сектор (Сл.весник на РСМ бр.27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за систематизација на работните места на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино бр.06-6/1 од 31.03.2021 година, В.Д. Директорот на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” на Општина Неготино , објавува:

JАВЕН ОГЛАС
бр.1/2021  за вработување на 9 (девет) лица - даватели на услуги на неопределено време во ЈП “ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО“

1.Контролор на паркирање
Шифра: KДР 03 05 Б02 050,  6 (шест) даватели на услуги

Општи услови:
-    да е државјанин на Р.Македонија;
-    активно да го користи македонскиот јазик;
-    да е полнолетен;
-    да има општа здравствена способност за работното место;
-    со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:
-    стекнати најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО  или  четири годишно средно образование ;

-    најмалку 2(две) години работно искуство во струката.

Распоред на работното време:
-    работни денови од понеделник  до сабота петок ;
-    работни часови неделно 40;
-    сменско работно време од понеделник до петок,  прва смена од 08:00 до 15:00 часот , втора смена од 15:00 до 22:00 часот  и сабота од 08:00 до 15:00 часот.

Основната нето плата изнесува:  18.819,oo денари
Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план на институцијата  за 2021 година се македонец(ка) 1.

2.Раководител на Одделение за oддржување на спортски објекти
Шифра: KДР 03 05 А03 060,  - 1(eден) давател на услуга

Општи услови:
-    да е државјанин на Р.Македонија;
-    активно да го користи македонскиот јазик;
-    да е полнолетен;
-    да има општа здравствена способност за работното место;
-    со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:
-    стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Земјоделско инжинерство или факултет за физичко образование, спорт и здравје;
-    најмалку 2(две) години работно искуство во струката, од кои најмалку 1(една) година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 4 (четири) години работно искуство во струката , од кои најмалку 2 (две) години на раководно работно место во приватен сектор ;
-    Работа и придонес во спортот.
-    активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Распоред на работното време:
-    работни денови од понеделник  до  петок од 08:00 до 16:00 часот;
-    работни часови неделно 40.

Основната нето плата изнесува:  30.718,oo денари.
Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план на институцијата  за 2021 година се македонец(ка) 1.

3.Општ работник
Шифра: KДР 03 05 В02 031,  2 (два) даватели на услуги

Општи услови:
-    да е државјанин на Р.Македонија;
-    активно да го користи македонскиот јазик;
-    да е полнолетен;
-    да има општа здравствена способност за работното место;
-    со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:
-    стекнати најмалку ниво на квалификации  I или  основно образование;
-    со или без работно искуство во струката.

Распоред на работното време:
-    работни денови од понеделник  до  петок од 08:00 до 16:00 часот;
-    работни часови неделно 40.

Основната нето плата изнесува:  16.477,oo денари.
Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план на институцијата  за 2021 година се македонец(ка) 1.
Кандидатите доставуваат пријава која треба да ја содржи следната содржина:
1.лични податоци на кандидатот;
2.податоци за исполнување на општите услови;
3.податоци за исполнување на посебните услови;
4.изјава со потврда дека податоците содржани во пријавата се точни, а доставените докази се верни на оригиналот;
5.дата на пријавување и потпис на кандидатот.

Приложените документи кон пријавата се во оригинал форма или копија заверена на нотар.
Пријавата може да се превземе од веб страницата на Општина Неготино www.negotino.gov.mk.
Пополнетите пријави, заедно со прилозите, кандидатите може да ги достават лично во архивата на општина Неготино или по пошта на адреса : ул. ,,Ацо Аџи Илов” бр.2, Неготино.
Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Ненавремените пријави и документација нема да се разгледуваат. По истекот на рокот за пријавување огласот ќе биде отстранет од веб страницата на општина Неготино.
Постапката за селекција на пријавените кандидати се состои од проверка на веродостојност на податоците и доставените докази за јавниот оглас.
Селекцијата и интервјуто на пријавените кандидати ќе ги спроведе надлежна Комисија формирана за спроведување на постапка за вработување.
Огласот ќе се објави во дневниот весник  ,,Нова Македонија”, ,,Слободен Печат” и дневниот весник ,, Koha”.
 Рокот за пријавување да биде 15(петнаесет) дена од денот на објавувањето на огласот во дневните весници. 

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА НА  ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
   
                
                                                                                 В.Д. Директорот на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО”                                                                 
                                                                                              Звонко Кичуков

 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 32/20), Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:
С О О П Ш Т Е Н И Е

за јавен увид  на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 ‐ Површински соларни фотоволтаични електрани на КП‐431/1, дел од КП431/2, КП‐432/1, КП‐432/2, КП‐432/3, КП‐432/4, МВ Рудина, за КО Војшанци, Општина Неготино

Јавниот увид   на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 ‐ Површински соларни фотоволтаични електрани на КП‐431/1, дел од КП431/2, КП‐432/1, КП‐432/2, КП‐432/3, КП‐432/4, МВ Рудина, за КО Војшанци, Општина Неготино,  со технички број  04-263/2020  од мај, 2021 година,  изработен од ТДПИГК „ПАРАМЕТАР“ ДООЕЛ  Скопје, ќе се спроведе со излагање на Урбанистичкиот проект во општина Неготино.
Јавниот увид  ќе трае 15  (петнаесет) дена и тоа   од  05.07.2021 година  до 19.07.2021 година.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат забелешки.

Урбанистички проект


    

 
Седница на Совет на општина Неготино 01.07.2021 година PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на чл. 2 од Законот за локална самоуправа Сл.весник на РМ бр.5/02), член 76 од Статутот на општина Неготино (,, Сл.гласник на општина Неготино брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член 57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11, 13/20 ), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува педесеттата редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во Салата на општина Неготино на ден 01.07.2021 година (четврток ) во 12,00 часот.
За седницата го предлагам следниот
Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за култура , спорт и соработка со здруженија и фондации за 2021
2. Предлог – Програма за изменување на Програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино
3. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на општина Неготино во областа на социјалната заштита во 2021 година
4. Предлог- Измени и дополнувања на буџетот на општина Неготино за 2021 година
5. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Центар за развој на Вардарски плански регион
6. Предлог – Одлука за усвојување на Урбанистичка ревизија за општина Неготино
7. Предлог – Решение за давање согласност на Анекс на Статут на ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино
8. Предлог- Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2021 година на ООМУ „Владимир Арсовски“ Неготино  

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 34