Соопштенија
Вонредна седница на Совет на општина Неготино 29.04.2021 година PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
За свикување на  дваесеттата    и втората  вонредна  седница на Советот на општина Неготино

Вонредната седница ќе се одржи онлајн преку Зум платформата  на ден 29.04.2021 година ( четврток)  во 11 часот . За седницата го предлагам следниот :


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог-  Решение за давање согласност на Измената на Годишниот план за вработување за 2021 година на Општина Неготино
2.    Предлог-  Заклучок за продолжување на Стратегијата за Локален економски развој на општина Неготино  
3.    Предлог- Одлука за регулирање на начинот на плаќање на водата од паралелниот систем во Неготино за 2021 година
4.    Предлог- Одлука за сопствено учество на општина Неготино во Проектот за развој на селата преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 година
 
О Д Л У К А За избор на административен службеник по пат на интерен оглас PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (,,Сл.весник на РМ,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18  и (,,Сл.весник на Република Северна Македонија,, број 275/2019 и 14/2020)),Секретарот  на општина Неготино  во постапка на вработување административен службеник преку Интерен оглас , ја донесе следната

О Д Л У К А
За избор на административен службеник по пат на интерен оглас


    1.По интерниот оглас бр.01/2021 објавен на 12.04.2021 година за вработување на административен службеник во општинската администрација на општина Неготино во Одделението за локален економски развој, Сектор за урбанизам и заштита на животната средина, комунални работи и сообраќај и локален економски развој,  со назив на работно место – Советник за управување со проекти и шифра на работно место УПР 01 01 В01 000 се избира административниот службеник Лидија Нечева.

    2.По завршувањето на постапката за избор и конечноста на оваа одлука, ќе се донесе соодветно решение за вработување со избраниот административен службеник.

    3.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

О б р а з л о ж е н и е
    Агенцијата за администрација по барање на општина Неготино на својата интернет страница објави интерен оглас бр.01/2021 година на ден 12.04.2021 година за вработување на административен службеник во општинската администрација на општина Неготино во Одделението за локален економски развој, Сектор за урбанизам и заштита на животната средина, комунални работи и сообраќај и локален економски развој,  со назив на работно место – Советник за управување со проекти и шифра на работно место УПР 01 01 В01 000.
    Комисијата за селекција на административен службеник на ден 22.04.2021 година во  11:30 часот спроведе административна селекција по интерен оглас, при што се утврди дека уредно доставени документи имаше единствениот кандидат Лидија Нечева. Истиот ден во 12:00 часот се спроведе и интервју со единствениот кандидат согласно Законот за административни службеници. По спроведеното интервју , Комисијата изготви ранг листа, врз основа на која Секретарот  на општина Неготино изврши избор  како во дипозитивот на оваа одлука.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа одлука кандидатот има право  да поднесе жалба до Агенцијата за администрација Скопје во рок од 8(осум) дена од објавување на одлуката на ВЕБ страницата  на институцијата.

ОДЛУКА 

 
Вонредна седница на Совет на општина Неготино 16.04.2021 година PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :
Р Е Ш Е Н И Е
За свикување на дваесеттата и првата вонредна седница на Советот на општина Неготино Вонредната седница ќе се одржи онлајн преку Зум платформата на ден 16.04.2021 година ( петок) во 10 часот . За седницата го предлагам следниот :

                                                      Д Н Е В Е Н Р Е Д


1. Предлог- Одлука за приоритетна инвестиција за под-проектотул.„Антигона“ општина Неготино
2. Предлог- Одлука за приоритетна инвестиција за под-проектот ул.„Едвард Кардељ“ општина Неготино
3. Предлог- Одлука за одобрување и овластување на градоначалникот на општина Неготино да го потпише Договорот за имплементација за под-проектот ул„Антигона“ општина Неготино
4. Предлог- Одлука за одобрување и овластување на градоначалникот на општина Неготино да го потпише Договорот за имплементација за под-проектот ул„Едвард Кардељ “ општина Неготино 

 
ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИТЕТ PDF Print
There are no translations available.

Поаѓајќи од заложбите за владеење на правото, обезбедување на одржлив економски и општествен развој, поттикнување на јавната доверба во локалните власти, целосно и непречено остварување на правата и слободите на граѓаните како и поттикнување на нивното учество во носењето одлуки на локално ниво, единицата на локалната самоуправа ја усвојува следната ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИТЕТ.

Целта на оваа политика е да промовира интегритет  на политичко и на административно ниво, како основа за поттикнување на етичко однесување, отпорност кон корупција, создавање на услови за општествен развој, учество на граѓаните во одлучувањето за локалните потреби и интереси и поголема доверба на граѓаните во ЕЛС.

 
ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 1/2021 за унапредување на 1(еден) административен службеник во општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 48 став (4) од Законот за Административни службеници (,,Сл.весник на РМ,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18  и ,,Сл.весник на Република Северна Македонија,, број 275/2019 и 14/2020), и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас , начинот на поднесување на пријавата за унапредување на административен  службеник, начинот на спроведување  на административната селекција и интервјуто , како и начинот на бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.11/15 и 35/18), општина Неготино објавува


                                  ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 1/2021
за унапредување на 1(еден) административен службеник во општина Неготино


     Општина Неготино објавува интерен оглас за унапредување на 1(еден) административен службеник  за следното работно место :
1.НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО: Советник за управување со проекти
OРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА: Одделение за локален економски развој, Сектор за урбанизам и заштита на животната средина, комунални работи и сообраќај  и локален економски развој
БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ: (1) еден
ШИФРА : УПР 01 01 В01 000
НИВО: В1

ОПШТИ УСЛОВИ :
-    да е државјанин на Република Македонија,   
-    активно да го користи македонскиот јазик,
-    да е полнолетен,
-    да има општа здравствена способност за работното место ,
-    со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

ОПШТИ РАБОТНИ КОМПЕТЕНЦИ :
-    решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
-    учење и развој;
-    комуникација;
-    остварување резултати;
-    работење со други/тимска работа;
-    стратешка свест;
-    ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и
-    финансиско управување.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
-за нивото В1-ниво на квалификација VIA според Македонската рамка на квалификации стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен Економски науки, Образование или Наука за книжевноста;
-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
-работно искуство и тоа за нивото-В1-најмалку 3(три) години работно искуство по дипломирањето;
-познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски,француски, германски).

РАСПОРЕД НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ:
    -Работни денови: од Понеделник до Петок
    -Работни часови неделно: 40 часа
-Работно  време: од 08:00 часот до 16:00 часот
-Паричен износ на збирот од делот од основната плата со кој се вреднува степенот на образование и додатокот на плата  за називот на работното место изнесува: 24.965,оо денари.

    На интерниот оглас може за да се јави административен службеник вработен во општинската администрација во општина Неготино, кој ги исполнува општите и посебните услови пропишани за работното место, како и:
-    да е оценет со  оценка ,,А” или ,,Б” при оценувањето  во 2021 година,
-    да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас и
-    да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година при објавувањето на интерниот оглас.

    Кон пријавата кандидатите можат да ги приложат следниве докази во скенирана форма:
-потврди за успешно релаизирани обуки или
-потврди за успешно релаизирано менторство (како ментор или менториран административен службеник)

    Административниот службеник се пријавува со пополнување на пријава  објавена во прилог на интерниот оглас.
    Пополнетата пријава со потребната документација треба да се достави до архивата на општина Неготино и до службената електронска адреса: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
    Рокот за пријавување изнесува 5(пет) дена од денот на објавување на интерниот оглас на веб страната на институцијата.
    Условите наведени во  огласот кандидатите треба да ги исполнуваат во  моментот на  пријавувањето.
    Пријавените административни службеници ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја фаза од постапката на веб страната на општина Неготино и тоа:
 Фаза 1  -  административна селекција се спроведува  најдоцна 15 дена од денот на истекот на рокот за пријавување на кандидатите
 Фаза 2  - интервју се спроведува  во рок од 5 (пет) дена  по завршување на фаза 1 админстративна селекција

НАПОМЕНА: Административниот службеник кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошната постапка.

ИНТЕРЕН ОГЛАС

Пријава по интерен оглас



 

 
До 30-ти април ќе се реализират гаѓање на Армискиот полигон Криволак PDF Print
There are no translations available.

   Поради безбедносно извршување на планираните активности, Командата на гарнизонот Криволак го информира месното население кое гравитира околу Армискиот полигон дека во периодот до 30-ти април на повеќе реони на полигонот ќе се извршуваат гаѓања. Токму затоа, во наведениот период се забранува секакво движење и престој на луѓе, моторни возила и стока, како и оставање на возила во тие реони, а исто така се забранува и било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот. Доколку се пронајдат такви средства, потребно е истите да бидат соодветно одбележани и паралелно да се известат надлежните органи од полигонот или најблиската полициска станица. Вежбалиштата на кои ќе се изврѓуваат планиранитеактивности ќе бидат видно одбележани согласно законските прописи на Армијата, а ќе биде присутно и физичко обезбедување.

 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2021 година   од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:


С О О П Ш Т Е Н И Е
за организирање на јавна презентација и јавна  анкета за Архитектонско Урбанистички Проект за формирање на градежна парцела согласно Општ Акт за село Пепелиште, на КП 1282 и КП 1283 КО Пепелиште, Општина Неготино


Граници на опфатот сe: од северозападната и југозападната старна граничи со катастарски парцели кои претставуват градежно изградено земјиште, додека од североиосточната и југоисточната страна граничи со постоечки улици, кои се дефинирани со општиот акт за село Пепелиште. Пристап во парцелата е обезбеден од југоистoчната страна (улица 1) и североисточната страна (улица 2).
Опфатот е со површина  од  3251m2.
Јавната анкета и јавната презентација за Архитектонско Урбанистички Проект за формирање на градежна парцела согласно Општ Акт за село Пепелиште, на КП 1282 и КП 1283 КО Пепелиште, Општина Неготино, со технички број  04-222/2020 од  јануари  2021 година, изработен од „ПАРАМЕТАР“  ДООЕЛ Скопје ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 5  (пет) работни денови и тоа   од  29.03.2021 година  до 02.04.2021 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со АУП, можат да доставуваат писмени забелешки,  предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на АУП ќе се одржи на ден 01.04.2021 година  во  13:00 часот во просториите на општина Неготино.

Одржувањето на јавната презентација и анкета ќе се одржи согласно важечките прописи за заштита од вирусот Ковид-19, па според тоа кај присутните лица на Јавната презентација и јавна анкета задолжително треба да се запази  минимум потребното
растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.

AUP Pepeliste 15.02.2021.pdf
 

 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2021 година   од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:


С О О П Ш Т Е Н И Е
за повторно организирање на јавна презентација и јавна  анкета за Предлог планот – ДУП за  Урбана Единица 6, дел од Блок 20 и Урбана Единица 7, дел од Блок 21, (помеѓу улиците „Партизанска“ и „Даме Груев“),  општина Неготино,  (ДУП  за  УРБАНА ЗАЕДНИЦА 7, ДЕЛ ОД УРБАН БЛОК 7.2)



Граници на опфатот сe: на северосток, северозапад и запад  граничи со улица„Партизанска“, а на југоисточната страна со улица „Даме Груев“.
Опфатот е со површина  од  4,69 ха.
Јавната анкета и јавната презентација за Предлог планот -  ДУП за  Урбана Единица 6, дел од Блок 20 и Урбана Единица 7, дел од Блок 21, (помеѓу улиците „Партизанска“ и „Даме Груев“),  општина Неготино,  (ДУП  за  УРБАНА ЗАЕДНИЦА 7, ДЕЛ ОД УРБАН БЛОК 7.2) со технички број  број  56/18 од  март, 2021 година, изработен од ДПТИ „УРБАН ПРОЕКТИНГ“  ДООЕЛ  Велес, ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 5  (пет) работни денови и тоа од  25.03.2021 година  до 31.03.2021 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, можат да доставуваат писмени забелешки,  предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден  29.03.2021 година  во  12:00 часот во просториите на општина Неготино.

Одржувањето на јавната презентација и анкета ќе се одржи согласно важечките прописи за заштита од вирусот Ковид-19, па според тоа кај присутните лица на Јавната презентација и јавна анкета задолжително треба да се запази  минимум потребното
растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.

DUP UB 7.2 - Negotino 03.2021.pdf

 
Седница на Совет на општина Неготино 12.03.2021 година PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11, 13/20 ), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    четириесет и седмата       редовна седница на Советот на општина Неготино.
    Седницата ќе се одржи во салата на Домот на културата „Ацо Ѓорчев “ Неготино  на ден 12.03.2021 година   (петок ) во  12,00 часот.
    За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог -  Заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Неготино за периодот 01.01.2020- 31.12.2020
2.    Предлог – Заклучок за усвојување на Финансовиот извештај за 2020 година на СОУ „Св. Кирил и Методиј “ Неготино
3.    Предлог – Заклучок за усвојување на Финансовиот извештај за 2020 година на ООУ „Страшо Пинџур  “ Неготино
4.    Предлог – Заклучок за усвојување на Финансовиот извештај за 2020 година на ООУ „Гоце Делчев   “ Неготино
5.     Предлог – Заклучок за усвојување на Финансовиот извештај за 2020 година на ООМУ „Владимир Арсовски   “ Неготино
6.    Предлог – Заклучок за усвојување на Финансовиот извештај за 2020 година на Локална библиотека  „Страшо Пинџур   “ Неготино
7.    Предлог – Заклучок за усвојување на Финансовиот извештај за 2020 година на Музеј на град Неготино , Неготино
8.    Предлог – Заклучок за усвојување на Финансовиот извештај за 2020 година на ЈОУДГ „Фемо Кулаков“  , Неготино
9.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа  на општина Неготино за 2020 година

10.    Предлог- Заклучок за усвојување на Годишната сметка на Буџетот на општина Неготино за 2020 година

11.    Предлог- Одлука за предавање во сопственост на ПМВ од општина Неготино на ЈКП Комуналец Неготино
 
 
Формиран Општински совет за социјална заштита PDF Print
There are no translations available.

   Општина Неготино на 05.01.2021 год., на првата Конститутивна седница го формира Општинскиот совет за социјална заштита , по претходно донесена одлука од Советот на општина Неготино.Овој Совет е составен од претставници од општината, Центар за социјална работа,Здравствен Дом, основните и средното училиште,Полициска станица,Јавно обвинителство.Црвен Крст, Порака и малите групни домови.Општинскиот Совет за социјална заштита донесе Социјален план и Деловник за работа на истиот.Овој Совет брои 15 члена со мандат од 4 години кои ќе работат активно  за подобрување на социјалната состојба во општината со свои предлози, иницијативи и препораки.

 

 
До 31 март ќе се реализира гаѓање на Армискиот полигон Криволак PDF Print
There are no translations available.

  Поради безбедносно извршување на планираните активности, Командата на гарнизонот Криволак го информира месното население кое гравитира околу Армискиот полигон дека во периодот до 31 март на повеќе реони на полигонот ќе се извршуваат гаѓања. Токму затоа, во наведениот период се забранува секакво движење и престој на луѓе, моторни возила и стока, како и оставање на возила во тие реони, а исто така се забранува и било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот. Доколку се пронајдат такви средства, потребно е истите да бидат соодветно одбележани и паралелно да се известат надлежните органи од полигонот или најблиската полициска станица. Вежбалиштата на кои ќе се извршуваат планираните активности ќе бидат видно одбележани согласно законските прописи на Армијата, а ќе биде присутно и физичко обезбедување.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 34