Соопштенија
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање најавна презентација и јавна анкета за
Предлог - ДУП за една парцела за изградба на станбен објект за ГП 1.13 ( КП бр.9583/2 и КП бр. 9584/2) УЗ 3 блок 1 КО Неготино - Општина Неготинo

Граници на опфатот сe:  на  југ   улица „Едвард Кардељ“,  на  исток  катастарска парцела бр.9584/3   и на  север   катастарска парцела бр.9584/1.
Опфатот е со површина  од  600 м2.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог - ДУП за една парцела за изградба на станбен објект за ГП 1.13 ( КП бр.9583/2 и КП бр. 9584/2) УЗ 3 блок 1  КО Неготино - Општина Неготинo,    со технички број  3264 од мај   2016 година , изработен од  „ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ “ Кавадарци, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  16.06.2016 година  до 30.06.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 24.06.2016 година  во  11.00 часот во просториите на општина Неготино.
 
ЈАВЕН ПОВИК PDF Печати
Врз основа на Меморандумот за разбирање склучен помеѓу Општина Неготино и Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ) бр. 09-199/1 од 26.05.2016 година, Градоначалникот на општина Неготино објавува


                         ЈАВЕН ПОВИК
за ангажирање на двајца администратори


    Со цел приближување на работата на општинската администрација кон граѓаните од општина Неготино, подобрување на условите за обезбедување на еднакви социјални права за ранливите групи во Општина Неготино, а воедно и можноста за стекнување на работно искуство на младите, а заради реализација на Проектот за Социјални права за ранливи групи, Општина Неготино има потреба од ангажирање на двајца администратори и тоа:

•    1 администратор со завршени општествени науки VII/1 степен или 240 кредити
•    1 администратор со завршен Филозофски факултет, социјална работа и социјална политика
Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи

•    Пријава
•    CV- кратка биографија
•    Мотивациско писмо
•    Уверение за завршено образование-фотокопија
    Рокот за доставување на пријавите е 5 (пет) дена од денот на објавувањето на јавниот повик на веб страницата на Општина Неготино (не сметајќи го денот на објавувањето).
    Уредно пријавените кандидати ќе бидат известени за денот и часот за спроведување на интервјуто.
    Пријавата со потребните документи со назнака (за Јавен повик за ангажирање на администратори) да се достави директно во Архивата на Општина Неготино или на следната адреса:

Општина Неготино
Ул. Ацо Аџи Илов бр.2 Неготино
Одделение за правни и општи работи   
 
ЈАВЕН ПОВИК PDF Печати
ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови
Секое заинтересирано правно и физичко лице во тек на јавниот повик може да достави иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови и тоа: детални урбанистички уланови, урбанистички планови за села и урбанистички планови вон населено место.
Иницијативите може да се доставуваат во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.
Предмет на иницијатива може да биде нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план.
Јавниот повик трае од 20.05.2016 година  до 30.06.2016год.

 
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати

С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање најавна презентација и јавнаанкетаза  Предлог - измена на ДУП за една градежна парцела  на КП бр. 10197  КО Неготино,  општина Неготино

Граници на опфатот сe:  на  север   улица „Едвард Кардељ“,  на  исток  катастарска парцела бр.10195, на запад  катастарска парцела бр.10196  и  на  јужната страна   катастарска парцела бр.10213.
Опфатот е со површина  од  395м2.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог - измена на ДУП за една градежна парцела  на КП бр. 10197  КО Неготино,  општина Неготино,  со технички број  04-56/2016 од  април  2016 година,  изработен од  ДПИГК „ПАРАМЕТАР“ ДООЕЛ Скопје, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  11.05.2016 година  до 25.05.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 19.05.2016 година  во  11.00 часот во просториите на општина Неготино.

 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
Се известуваат сите правни и физички лица од просторот, опфатен со изработката на планот    Локална урбанистичка планска документација за Г4 -Стоваришта на КП 3410/1 и 3410/2 , КО Неготино,Општина Неготино Дека Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлуки за организирање  на:

                                                                 ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА
По   Локална урбанистичка планска документација за Г4-Стоваришта на КП 3410/1 и 3410/2 , КО Неготино,Општина Неготино со  Планска програма и проект број 3149 од фебруари 2015 год., изработена од  Дизајн центар Инженеринг Трајче Дооел Кавадарци. Плановот со графичкиот прилог ќе биде изложене  во просториите на Општина Неготино, 5 работни  дена од 22 -04-2016 до  28-04-2016 год. секој работен ден од 08 до 16 часот.
 Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од просторот од конкретното подрачје опфатено со Планот може да достават писмени забелешки, предлози и мислења на Анкетни листови.
Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во  архивата на Општина Неготино .
Јавна презентација на Нацртот на плановите ќе се одржи на  28-04-2015 год.во големата сала на Општина Неготино во 11 часот.                                                      
 
ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ PDF Печати
Врз основа на ЗОО,Правилник за издавање на училиштен простор на ООУ„Страшо Пинџур“-Неготино,Согласност од градоначалникот за издавање на училишен простор,и Одлука донесена од УО, Комисијата за јавно наддавање објавува
                                                          ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на јавното наддавање е издавање на училишна кујна и др. простории .
Наддавањето за училишната кујна и др.простории  ќе биде по м2.
Почетна цена согласно Одлуката на УО за утврдување на ценовникот за издавање на училишната кујна  и др.простории е 75 ден. по м2 во кои  не се вклучени и трошоците за покривање на  ел.енергија и комуналии).
Наддавањето ќе се одвива во чекори од  0,5 евра .
Право на учество во делот на издавање на училишна кујна има секое регистрирано правно лице кое ги задоволува условите за докажување на личната состојба согласно ЗЈН(за кои потпишува изјава а доставувањето на документацијата е во рок од три дена од денот на склучување на договор),да приложи доказ за регистрирана дејност поврзан со предметот на договорот ,да приложи извештај за биланс на состојба,да располага со минимум 1 вработен(копија од М1),копија од склучени за кои задолжително да обезбеди потврди од купувачите со датум и износи и за истите да изготви листа,Да поседува сертификати за исполнување на ХАСАП стандард за производите а за артиклите да се достави анализа од тестирање на истите како и решение од Агенцијата за храна и ветеринарство.
Наддавањето за училишната кујна и др.простории  ќе се спроведува на тој начин што добива оној кој понудил највисока цена на третиот повик ,и ако по третиот повик во рок од 3 минути не се јави никој.
Наддавањето ќе се спроведи и ако има само еден учесник кој понудил  по утврдената  цена и повеќе од минималната почетна цена.
Со најповолните понудувачи ќе се склучи договор во рок од 3 дена.
Јавното наддавање ќе се одржи на ден 18.04.2015 год. во 12,30 часот во просториите на училиштето.
Огласот трае 5 дена од денот на неговото објавување во јавните гласила.

 

                                                                                                       Комисија за јавно наддавање

                                                                                                ООУ„Страшо Пинџур“-Неготино

                                                                                                            Тел/конт:043/361-900
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
За организирање на јавна презентација и јавна  анкета Предлог – измена и дополна  на ДУП  за УЗ 7 – дел од блок 2,  КО Неготино, општина Неготино
Граници на опфатот сe:  на северозапад   улица „Партизанска“,  на североисток  улица  „Блажо Јанушев“, на југозапад  крак од улица  „Партизанска “  и на југоисток  улица „Даме Груев“ .
Опфатот е со површина  од  2,37 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог - измена и дополна  на ДУП  за УЗ 7 – дел од блок 2,  КО Неготино, општина Неготино, со технички број  03-48/15 од  март 2016 година, изработен од  „НИМАЕР“  ДООЕЛ Струга д.е. Скопје, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  11.04.2016 година  до 22.04.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 18.04.2016 година  во  14.00 часот во просториите на општина Неготино.
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
За организирање на јавна презентација и јавна  анкета Предлог – измена и дополна  на ДУП  за УЗ 5 – дел од блок 1,  КО Неготино, општина Неготино
Граници на опфатот сe:  на север   улица „Владо Арсов Шпанац“,  на исток  улица  „8  Ноември “, на запад  улица  „Браќа Миладиновци“  и на југ улица „Ида Бенчиќ“ .
Опфатот е со површина  од  1,71 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог - измена и дополна  на ДУП  за УЗ 5 – дел од блок 1,  КО Неготино, општина Неготино, со технички број  03-46/15 од  март 2016 година, изработен од  „НИМАЕР“  ДООЕЛ Струга д.е. Скопје, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  08.04.2016 година  до 21.04.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 18.04.2016 година  во  12.00 часот во просториите на општина Неготино.

 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
За организирање на јавна презентација и јавна  анкета Предлог – измена и дополна  на ДУП  за УЗ 5 – дел од блок 1,  КО Неготино, општина Неготино
Граници на опфатот сe:  на север   улица „Владо Арсов Шпанац“,  на исток  улица  „Киро Крстев“, на запад  улица  „8  Ноември “  и на југ улица „Тимјаничка“ .
Опфатот е со површина  од  2,70 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог - измена и дополна  на ДУП  за УЗ 5 – дел од блок 1,  КО Неготино, општина Неготино, со технички број  03-47/15 од  март 2016 година, изработен од  „НИМАЕР“  ДООЕЛ Струга д.е. Скопје, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  08.04.2016 година  до 21.04.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 18.04.2016 година  во  11.00 часот во просториите на општина Неготино.
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавна презентација и јавна  анкета
Предлог – измена и дополна  на ДУП  за УЗ 1 – дел од блок 3,  КО Неготино, општина Неготино
Граници на опфатот e :  на север  е улица „11 Октомври“,  на југоисток  улица  „Маршал Тито“   и  на југозапад  улица  „Никола Петров “.
Опфатот е со површина  од  3,28 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог - измена и дополна  на ДУП  за УЗ 1 – дел од блок 3,  КО Неготино, општина Неготино, со технички број  03-45/15 од  март 2016 година, изработен од  „НИМАЕР“  ДООЕЛ Струга д.е. Скопје, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  06.04.2016 година  до 19.04.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 18.04.2016 година  во  13.00 часот во просториите на општина Неготино.
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
Се известуваат сите правни и физички лица од просторот, опфатен со  планот, дека Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлука за организирање  на:

                                                       ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА
 1.Нацрт-   Урбанистички план вон населено место ДУБРОВО-ТРЕМНИК KO Дуброво –КО Тремник  Општина Неготино  на  КП бр. 249, 248, 247, 246, 250/4, 245, 244, 243, 242, 478-дел, 255-дел, 256-дел, 257, 258, 259, 260-дел, 263-дел, 231/1, 231/2, 230/2, 1049, 1050, 1051, 1044, 1029, 1028, 1048-дел 2042-дел, 1021-дел, 1027/1, 1018, 1013, 1012, 1009, 1043, и 1016   Општина Неготинo со технички број 174/14 кој е изработен од Друштво за просторни и урбанистички планови , инженеринг и др. ,,Урбан доо“ Штип.
 
Нацртот на планот со графичкиот прилг ќе биде изложен  во просториите на Општина Неготино, 10 работни  дена од   07-03-2016 до 18-03-2016 год. секој работен ден од 08 до 16 часот.
Јавна презентација на Нацртот на планот ќе се одржи на  10-03 -2016  год.во големата сала на Општина Неготино во 11 часот.  
За Јавната анкета во определениот рок  заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот може да достават писмени забелешки , предлози и мислења на Анкетни листови.

Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во  архивата на Општина Неготино .
 
<< Почеток < Пред 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следно > Крај >>

Лист 13 од 23