ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Beeconomy

Соопштенија
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
Се известуваат сите правни и физички лица од просторот, опфатен со изработката на планот    Локална урбанистичка планска документација за Г4 -Стоваришта на КП 3410/1 и 3410/2 , КО Неготино,Општина Неготино Дека Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлуки за организирање  на:

                                                                 ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА
По   Локална урбанистичка планска документација за Г4-Стоваришта на КП 3410/1 и 3410/2 , КО Неготино,Општина Неготино со  Планска програма и проект број 3149 од фебруари 2015 год., изработена од  Дизајн центар Инженеринг Трајче Дооел Кавадарци. Плановот со графичкиот прилог ќе биде изложене  во просториите на Општина Неготино, 5 работни  дена од 22 -04-2016 до  28-04-2016 год. секој работен ден од 08 до 16 часот.
 Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од просторот од конкретното подрачје опфатено со Планот може да достават писмени забелешки, предлози и мислења на Анкетни листови.
Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во  архивата на Општина Неготино .
Јавна презентација на Нацртот на плановите ќе се одржи на  28-04-2015 год.во големата сала на Општина Неготино во 11 часот.                                                      
 
ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ PDF Печати
Врз основа на ЗОО,Правилник за издавање на училиштен простор на ООУ„Страшо Пинџур“-Неготино,Согласност од градоначалникот за издавање на училишен простор,и Одлука донесена од УО, Комисијата за јавно наддавање објавува
                                                          ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на јавното наддавање е издавање на училишна кујна и др. простории .
Наддавањето за училишната кујна и др.простории  ќе биде по м2.
Почетна цена согласно Одлуката на УО за утврдување на ценовникот за издавање на училишната кујна  и др.простории е 75 ден. по м2 во кои  не се вклучени и трошоците за покривање на  ел.енергија и комуналии).
Наддавањето ќе се одвива во чекори од  0,5 евра .
Право на учество во делот на издавање на училишна кујна има секое регистрирано правно лице кое ги задоволува условите за докажување на личната состојба согласно ЗЈН(за кои потпишува изјава а доставувањето на документацијата е во рок од три дена од денот на склучување на договор),да приложи доказ за регистрирана дејност поврзан со предметот на договорот ,да приложи извештај за биланс на состојба,да располага со минимум 1 вработен(копија од М1),копија од склучени за кои задолжително да обезбеди потврди од купувачите со датум и износи и за истите да изготви листа,Да поседува сертификати за исполнување на ХАСАП стандард за производите а за артиклите да се достави анализа од тестирање на истите како и решение од Агенцијата за храна и ветеринарство.
Наддавањето за училишната кујна и др.простории  ќе се спроведува на тој начин што добива оној кој понудил највисока цена на третиот повик ,и ако по третиот повик во рок од 3 минути не се јави никој.
Наддавањето ќе се спроведи и ако има само еден учесник кој понудил  по утврдената  цена и повеќе од минималната почетна цена.
Со најповолните понудувачи ќе се склучи договор во рок од 3 дена.
Јавното наддавање ќе се одржи на ден 18.04.2015 год. во 12,30 часот во просториите на училиштето.
Огласот трае 5 дена од денот на неговото објавување во јавните гласила.

 

                                                                                                       Комисија за јавно наддавање

                                                                                                ООУ„Страшо Пинџур“-Неготино

                                                                                                            Тел/конт:043/361-900
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
За организирање на јавна презентација и јавна  анкета Предлог – измена и дополна  на ДУП  за УЗ 7 – дел од блок 2,  КО Неготино, општина Неготино
Граници на опфатот сe:  на северозапад   улица „Партизанска“,  на североисток  улица  „Блажо Јанушев“, на југозапад  крак од улица  „Партизанска “  и на југоисток  улица „Даме Груев“ .
Опфатот е со површина  од  2,37 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог - измена и дополна  на ДУП  за УЗ 7 – дел од блок 2,  КО Неготино, општина Неготино, со технички број  03-48/15 од  март 2016 година, изработен од  „НИМАЕР“  ДООЕЛ Струга д.е. Скопје, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  11.04.2016 година  до 22.04.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 18.04.2016 година  во  14.00 часот во просториите на општина Неготино.
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
За организирање на јавна презентација и јавна  анкета Предлог – измена и дополна  на ДУП  за УЗ 5 – дел од блок 1,  КО Неготино, општина Неготино
Граници на опфатот сe:  на север   улица „Владо Арсов Шпанац“,  на исток  улица  „8  Ноември “, на запад  улица  „Браќа Миладиновци“  и на југ улица „Ида Бенчиќ“ .
Опфатот е со површина  од  1,71 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог - измена и дополна  на ДУП  за УЗ 5 – дел од блок 1,  КО Неготино, општина Неготино, со технички број  03-46/15 од  март 2016 година, изработен од  „НИМАЕР“  ДООЕЛ Струга д.е. Скопје, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  08.04.2016 година  до 21.04.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 18.04.2016 година  во  12.00 часот во просториите на општина Неготино.

 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
За организирање на јавна презентација и јавна  анкета Предлог – измена и дополна  на ДУП  за УЗ 5 – дел од блок 1,  КО Неготино, општина Неготино
Граници на опфатот сe:  на север   улица „Владо Арсов Шпанац“,  на исток  улица  „Киро Крстев“, на запад  улица  „8  Ноември “  и на југ улица „Тимјаничка“ .
Опфатот е со површина  од  2,70 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог - измена и дополна  на ДУП  за УЗ 5 – дел од блок 1,  КО Неготино, општина Неготино, со технички број  03-47/15 од  март 2016 година, изработен од  „НИМАЕР“  ДООЕЛ Струга д.е. Скопје, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  08.04.2016 година  до 21.04.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 18.04.2016 година  во  11.00 часот во просториите на општина Неготино.
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавна презентација и јавна  анкета
Предлог – измена и дополна  на ДУП  за УЗ 1 – дел од блок 3,  КО Неготино, општина Неготино
Граници на опфатот e :  на север  е улица „11 Октомври“,  на југоисток  улица  „Маршал Тито“   и  на југозапад  улица  „Никола Петров “.
Опфатот е со површина  од  3,28 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог - измена и дополна  на ДУП  за УЗ 1 – дел од блок 3,  КО Неготино, општина Неготино, со технички број  03-45/15 од  март 2016 година, изработен од  „НИМАЕР“  ДООЕЛ Струга д.е. Скопје, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  06.04.2016 година  до 19.04.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 18.04.2016 година  во  13.00 часот во просториите на општина Неготино.
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
Се известуваат сите правни и физички лица од просторот, опфатен со  планот, дека Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлука за организирање  на:

                                                       ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА
 1.Нацрт-   Урбанистички план вон населено место ДУБРОВО-ТРЕМНИК KO Дуброво –КО Тремник  Општина Неготино  на  КП бр. 249, 248, 247, 246, 250/4, 245, 244, 243, 242, 478-дел, 255-дел, 256-дел, 257, 258, 259, 260-дел, 263-дел, 231/1, 231/2, 230/2, 1049, 1050, 1051, 1044, 1029, 1028, 1048-дел 2042-дел, 1021-дел, 1027/1, 1018, 1013, 1012, 1009, 1043, и 1016   Општина Неготинo со технички број 174/14 кој е изработен од Друштво за просторни и урбанистички планови , инженеринг и др. ,,Урбан доо“ Штип.
 
Нацртот на планот со графичкиот прилг ќе биде изложен  во просториите на Општина Неготино, 10 работни  дена од   07-03-2016 до 18-03-2016 год. секој работен ден од 08 до 16 часот.
Јавна презентација на Нацртот на планот ќе се одржи на  10-03 -2016  год.во големата сала на Општина Неготино во 11 часот.  
За Јавната анкета во определениот рок  заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот може да достават писмени забелешки , предлози и мислења на Анкетни листови.

Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во  архивата на Општина Неготино .
 
Соопштение PDF Печати
Јавен увид и јавна расправа на Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина на ДУП  за Урбана индустриска заедница 8,измена и дополна – Општина Неготино  која e достапна за увид од  07.03.2016 година до  07.04.2016 година во просториите на oпштина  Неготино ул.”Ацо-Аџи Илов” бр.2, 3-кат, канцеларија бр.31  секој работен ден од  08,00 до 16,00 часот.
    На  01.04.2016 година (петок) ќе се одржи јавна расправа по Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на ДУП  за Урбана индустриска заедница 8, измена и дополна – Општина Неготино во просториите на Општина Неготино во  13 часот .
По увидот, заинтересираните граѓани, невладини и други организации  можат да ги достават своите забелешки и сугестии  по однос на  Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на ДУП  за Урбана индустриска заедница 8, измена и дополна – Општина Неготино во писмена форма до одговорните лица за контакт во општина Неготино  во рок од 30 дена од денот на објавување.  
    Извештајот од јавната расправа ќе биде објавен на веб страната на општина Неготино.Контакт лице :
Митко Толовски
Општина  Неготино
Ул. "Ацо Аџи Илов " бр.2, 1440 Неготино
Тел 043/361 045 076/212-094
 
Јавен увид и јавна расправа на Нацрт Извештај PDF Печати
Согласно член 69 од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, и 129/15), Градоначалникот на општина Неготино  

                                                                                 О Р Г А Н И З И Р А
 
Јавен увид и јавна расправа на Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина на ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9102, на КП 3918, КО Долни Дисан ,општина Неготино и ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9095, на КП 3962, КО Тремник, општина Неготино.  Се информира  заинтересираната јавност дека e доставен Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на  ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9102, на КП 3918, КО Долни Дисан ,општина Неготино и ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9095, на КП 3962, КО Тремник, општина Неготино   која e достапна за увид од  27.01.2016 година до  27.02.2016 година во просториите на oпштина  Неготино ул.”Ацо-Аџи Илов” бр.2, 3-кат, канцеларија бр.31  секој работен ден од  08,00 до 16,00 часот.
На  18.02.2015 година ќе се одржи јавна расправа по Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9102, на КП 3918, КО Долни Дисан ,општина Неготино и ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9095, на КП 3962, КО Тремник, општина Неготино во просториите на Општина Неготино во  13 часот .
По увидот, заинтересираните граѓани , невладини и други организации  можат да ги достават своите забелешки и сугестии  по однос на  Нацрт Извештајот во писмена форма до одговорните лица за контакт во општина Неготино  во рок од 30 дена од денот на објавување.  
Извештајот од јавната расправа ќе биде објавен на веб страната на општина Неготино.

Контакт лице :
Митко Толовски
Општина  Неготино
Ул. "Ацо Аџи Илов " бр.2, 1440 Неготино
Тел 043/361 045 076/212-094         
                    
 
ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДАВАЊЕ PDF Печати

Врз основа на член 9 од Правилникот за условите ,начинот и постапката за издавање под закуп на фискултурна сала,училишен двор,училници и училишна кантина во сопственост на ООУ Гоце Делчев Неготино Делчев Неготино,Комисијата за издавање на деловен простор под закуп објавува

 

 

                                                                О  Г  Л  А  С    З  А   Ј  А  В  Н  О    Н А Д А В А Њ Е

Предмет на јавно наддавање е издавање на спортска сала во површина од 420 м2 за спортски активности согласно просторните и техничките услови.

Надавањето на спортската сала ќе биде по термин.Терминот е во траење од 60 минути.

Почетната цена на наддавањето е 5 евра од термин во денарска противвредност,во истата е вклучено и користење на две соблекувални.

Надавањето ќе се одвива во чекори од 0,5 евра.

Право на учество во делот на издавање на спортстката сала и други простории има секое регистрирано правно лице,кое ќе приложи доказ-извод од Централен регистар на Р.М.

Огласот трае 3 дена од денот на објавувањето.

Понудите треба да се достават во рок од 3 дена од денот на објавувањето на адреса ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Неготино ул.Маршал Тито бр.117 или во просториите на училишетето.

 

 

                                                                         ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Неготино

                                                            Комисија за издавање на деловен простор под закуп

 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати

За организирање на јавна презентација и јавна  анкета по  Предлог -  ДУП за Урбана индустриска заедница 8- измена и дополна,  Општина Неготино   

Граници на опфатот e :  на северозапад  е улица „Серта“,  на југ  улица  „Туристичка“   и  на исток  улица  „Индустриска“.
Опфатот е со површина  од  4,00 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог - ДУП за Урбана индустриска заедница 8- измена и дополна,  Општина Неготино  изработен од ДПРН „ЗУМ Проект“ ДОО  Скопје   со технички  број   28/15-У  од  ноември 2015,    ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  18.01.2016 година  до 01.02.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 27.01.2016 година  во  13.00 часот во просториите на општина Неготино.
       
 

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 8 од 18