ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Beeconomy

Кодекс за административни службеници

Кодекс за административни службеници
Урбанизам
Измена и дополна на Детален урбанистички план урбана заедница 5 урбан блок 5.1, помеѓу улиците Браќа Миладиновци, Јован Димитров, Тимјаничка, Фемо Кулаков и 8 Ноември, Општина Неготино PDF Печати
Измена и дополна на Детален урбанистички план урбана заедница 5 урбан блок 5.1, помеѓу улиците Браќа Миладиновци, Јован Димитров, Тимјаничка, Фемо Кулаков и 8 Ноември, Општина Неготино
 
Измена на ДУП за УЗ 3 дел од блок 2 КО Неготино, помеѓу улиците „Вељко Влаховиќ“, ул.„Ѓоко Мишев“, ул.„Марксова„ и ул.„Вано Ташев“ Општина Неготино PDF Печати
Измена на ДУП за УЗ 3 дел од блок 2 КО Неготино, помеѓу улиците „Вељко Влаховиќ“, ул.„Ѓоко Мишев“, ул.„Марксова„ и ул.„Вано Ташев“ Општина Неготино
 
Барање за добивање Б –интегрирана еколошка дозвола PDF Печати
Согласно член 135 и 136 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13 и 44/15), до Градоначалникот на Општина Неготино доставено е барање                       Б - интегрирана  еколошка  дозвола (број 11-601 од 16.12.2015).
Подносител на барањето
ДПТУ „Вардар Песок“ ДОО Црвени Брегови Неготино 
Адреса
с.Црвени Брегови Неготино
Локација на инсталацијата
с.Црвени Брегови Општина Неготино
Контакт лице
Јовица Ламбев - Управител
Тел/фах 075/665-108
Категорија на инсталацијата
Сепарациона  постројка.
Вид активности
Инсталација за ископ  и сепарирање на минерални суровини (песок и чакал).

 Целокупната документација содржана во барањето и активностите кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација за заштита и унапредување на животната средина ќе биде достапна за заинтересираната  јавност од  21.03.2016  до 21.04.2016 година во просториите на Општина Неготино ул. ,,Ацо Аџи Илов“ бр.2 1440 Неготино, секој работен ден од 08-16 часот 3-кат, канцеларија бр.31. Контакт телефон  043/361 – 045, 076/212-094.                                                                                                                                                       
 
Извештај за стратегиска оцена на животната средина PDF Печати
Детален урбанистички план за дел од УБ 9.1 Индустриска зона општина Неготино
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 5 од 11