Животна средина
Извештај за стратегиска оцена на животната средина PDF Print
There are no translations available.

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план вон населено место за изградба на депонија за индустриски инертен и неопасен отпад Пепелиште м.в шобово општина Неготино
 
О Д Л У К А за спроведување на стратегиска оцена PDF Print
There are no translations available.

О Д Л У К А  за спроведување на стратегиска оцена За планскиот документ Урбанистички план вон населено место за изградба на депонија за индустриски инертен и неопасен отпад КП бр. 23/2, 23/3 ,23/4, 24, 25/2, 26/4, 54/2, 55/2, 56, 57/2, 2173/2, 2173/4, 2173/6 и дел од КП бр.23/1, 25/1, 2173/1 и 2255 КО Пепелиште, м.в. Шобово, општина Неготино за плански период 2018-2028

Прашалник

Мислење

 
Мислење УЗ 5 дел од блок 5.1 PDF Print
There are no translations available.

Мислење УЗ 5 дел од блок 5.1
 
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина PDF Print
There are no translations available.

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина на планскиот документ “Измена на ДУП за УЗ 5 дел од блок 1 (помеѓу улиците Браќа Миладинови, Ида Бенчиќ и Јован Димитров)“
 
Мислење ДУП за УЗ 6 дел од блок 6.2, и УЗ 7 дел од блок 7.3 PDF Print
There are no translations available.

Мислење ДУП за УЗ 6 дел од блок 6.2, и УЗ 7 дел од блок 7.3
 
Мислење ЛУПД КП 2469-3 и 2469-4 PDF Print
There are no translations available.

Мислење ЛУПД  КП 2469-3 и 2469-4
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 2 of 5