Животна средина
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за Г2 КО Пепелиште PDF Печати
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за Г2 КО Пепелиште
 
Мислење за УЗ 3 дел од блок 3.1 PDF Печати
Мислење за УЗ 3 дел од блок 3.1
 
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ за УЗ 3 дел од блок 3.1 PDF Печати
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ за УЗ 3 дел од блок 3.1
 
Мислење PDF Печати
Мислење по финален извештај за стратегиска оцена на животната средина
 
ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА PDF Печати
ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА ПО НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА
ИЗГРАДБА НА ДЕПОНИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ИНЕРТЕН И НЕОПАСЕН ОТПАД КП бр. 23/2, 23/3, 23/4, 24, 25/2, 26/4, 54/2, 55/2, 56, 57/2, 2173/2, 2173/4, 2173/6 и дел од КП бр.23/1, 25/1, 2173/1 и 2255 КО ПЕПЕЛИШТЕ, М.В.
ШОБОВО ОПШТИНА НЕГОТИНО (плански период од 2018-2028)
 
Извештај за стратегиска оцена на животната средина PDF Печати
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план вон населено место за изградба на депонија за индустриски инертен и неопасен отпад Пепелиште м.в шобово општина Неготино
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 Следно > Крај >>

Лист 1 од 5