Совет општина Неготино
Седница на Совет на општина Неготино 29.11.2021 година PDF Печати
  Врз основа на член  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на Општина Неготино  ( ,, Сл.гласник на Општина Неготино  бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 и 13/20 ) член  57 став 1 од Деловникот на Oпштина Неготино („ Сл.гласник на  Општина Неготино “ бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува третата редовна седница на Советот на Општина Неготино.
    
 Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 29.11.2021 година   ( понеделник ) во  14:30 часот.
    
За седницата го предлагам следниот


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Усвојување на Записник од 2 ( втора) редовна седница на Совет на општина Неготино

2.    Усвојување на Записник од 2 ( втора ) вонредна  седница на Совет на општина Неготино

3.    Предлог – Решение за именување на член на Училишниот одбор на ООМУ „ Владимир Арсовски “ Неготино

4.    Предлог – Решение за именување на членови на Училишниот одбор на СОУ „ Св. Кирил и Методиј “ Неготино

5.    Предлог - Решение за именување на член на Управниот одбор на Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино

6.    Предлог – Решение за разрешување и именување на членови на Управен одбор на Отворен граѓански универзитет „ Неготино “ Неготино

7.    Предлог – Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на ЈП „ Паркинзи “ Неготино

8.    Предлог - Решение за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјалното и финансиското работење на  ЈП „ Паркинзи “ Неготино

9.    Предлог – Решение за именување на членови на Управен одбор на ОУ „ Музеј на град Неготино “ Неготино

10.    Предлог – Решение за именување на членови на Управен одбор на Локална библиотека „ Страшо Пинџур “ Неготино

11.    Предлог – Решение за именување на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино

12.    Предлог - Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈЗУ „ Здравствен дом “ Неготино

13.     Предлог- Одлука за измена и дополнување на одлуката за домашно долгорочно задолжување во рамки на вториот Проект за подобрување на општинските услуги МСИП

14.    Предлог- Одлука за реализација на грант-проект на општина Неготино во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (МСИП2)

15.    Предлог – Одлука за пренамена на средства во Буџетот на Општина Неготино за 2021 година

16.    Предлог – Одлука за давање согласност на годишен план за вработување за 2022 година на ЈП „ Паркинзи “ Неготино

17.    Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работењето на       ЈП „ Паркинзи  Неготино “ Неготино за периодот 15.01.2021 – 30.09.2021 година

18.    Предлог - Одлука за задолжување за плаќање на комунална такса за јавно осветлување на куќи и други објекти со електричните броила во село с. Горни Дисан општина Неготино

19.     Предлог – Одлука за оттуѓување на арматура од стари светилки
во сопственост на Општина Неготино

20.      Предлог – Решение  за определување на членови на Советот на Општина Неготино за учество во склучување на бракови на подрачјето на општина Неготино

21.    Предлог – Решение за ослободување од партиципација на 15 деца Роми за учебната 2021/2022 година во ЈОУДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино

22.     Предлог – Решение за доделување на еднократна парична помош
 
Записник од 2 вонредна седница на Советот на општина Неготино PDF Печати
Записник од 2 вонредна седница на Советот на општина Неготино
 
Службен гласник бр. 26/2021 PDF Печати
Службен гласник бр. 26/2021
 
Службен гласник бр. 25/2021 PDF Печати
Службен гласник бр. 25/2021
 
Записник од прва вонредна седница на Советот на општина Неготино PDF Печати
Записник од прва вонредна седница на Советот на општина Неготино
 
Записник од втора редовна седница на Советот на Општина Неготино PDF Печати
Записник од втора редовна седница на Советот на Општина Неготино
 
Записник Конститутивната седница на Советот на Општина Неготино PDF Печати
Записник  Конститутивната седница на Советот на Општина Неготино
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 Следно > Крај >>

Лист 5 од 5