Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за Г2 КО Пепелиште Печати
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за Г2 КО Пепелиште